Reservation mot vindkraftspark söder om Hestra

Reservation mot vindkraftspark söder om Hestra

Det planeras för att bygga sex vindkraftverk på upp till 250 m vardera söder om Hestra. I området fanns ett godkännande för att bygga 11 verk på 150m, men då det inte längre är lönsamt att bygga den typen av verk planerar Tranås Energi nu att söka nytt tillstånd för färre men större verk. Miljökonsekvensbeskrivningen utgår från samma förutsättningar som i tidigare ansökan, men dessa verk kommer göra än större avtryck i landskapet och naturen.

 

Naturen är en av Ydre kommuns viktigaste tillgångar, och det som kommunen lockar med om man läser på Ydres egen hemsida. Kulturlandskapet lockar både nya kommuninvånare och turister för möjlighet till lugna boendemiljö, rekreation, jakt och promenader. Att uppföra vindkraftverk som är högre än Sveriges högsta byggnad (Turning Torso, 190,5 m) i den miljön kommer självklart ge stor påverkan på landskapsbilden. Dessa stora verk kommer ta över horisonten sett från många mil, och bl.a. påverka utsikten från både Bodaberget och Pukaberget, som är två välkända utsiktspunkter i kommunen. Landskapet förändras radikalt med infrastruktur som måste byggas i skogen för att kunna transportera delarna, och 1000-tals kubikmeter betong kommer gjutas och riskerar att bli kvar även efter att vindkraftverken plockas ner efter 20-25 år. Detta tillsammans med lågfrekvent buller och ljudet från rotorbladen, gör att området mer kommer likna ett industriområde än skog.

 

För bostäder i närheten av verken kommer boendemiljön påverkas drastiskt. De yttre vindkraftverken kommer ha ett intensivt, pulserande vitt varselljus dygnet runt. Roterande skuggor som av många upplevs störande kan bildas de tider solen står lågt, och ett lågt industribuller kommer höras olika långt beroende på olika väderlek, dygnet runt. Det finns många ärenden om störningar från vindkraftverk i andra områden, bl.a. vid Grännaberget, där verken är ca 150 m höga. Verken man vill bygga utanför Hestra är större än några andra som finns i Sverige idag. Ingen vet därför exakt hur mycket de kommer låta och hur de påverkar omgivningen. Därmed finns inga referenser att kontrollera för att se hur grannar upplever liknande verk, hur långt bort ljud och skuggor kommer upplevas störande eller faktiska mätningar att titta på.

 

Ydre kommun har en Vindkraftsplan från 2011, där man pekar ut två områden som lämpliga för vindkraft, Norr om Svinhult samt Söder om Rydsnäs. Hänsyn har där tagits både till vindförhållanden och hur bebyggelsen är fördelad, Dessutom kan man i planen läsa följande:

”Även om vindkraften har stora miljöfördelar påverkar verken landskapet med sin storlek och visuella dominans. Det är därför ytterst viktigt att vindkraften lokaliseras rätt i landskapet för att kunna hävda sina miljöfördelar.”

Sjön Sommen har av Länsstyrelsen utsetts som ett riksintresse. I vindkraftspolicyn står:

”I Ydre kommun är området kring sjön Sommen ett exempel på ett område där uppförande av vindkraftverk påtagligt skulle förändra landskapsbilden. I ”Program för sjön Sommen” under rubriken Miljökvalitetsmål sägs att ”aktiviteter och verksamheter som genom sin storlek, art, utförande eller liknande medverkar till långsiktiga störningar av den visuella upplevelsen av landskapet som helhet bör ej tillåtas.”

Vid byggnation av dessa verk kommer garanterat störningar av den visuella upplevelsen vid Sommen att uppstå, både från sjön och vid t.ex Bodaberget, delar av Torpön och andra platser med utsikt mot projektområdet.

 

Varken kommunen eller invånarna i kommunen tjänar ekonomiskt på projektet. Det finns däremot risk att detta påverkar värdet på fastigheter och minskar attraktionen för inflyttning, vilket påverkar kommunens utveckling negativt, särskilt när det satsas på en ny skola för att öka inflyttning.

hestraby.pngPukaberget.pngSommenvy.png
Vi reserverar oss mot en storskalig vindkraftpark söder om Hestra av följande skäl:

  •  Vi säger ja till att bevara Ydres kulturlandskap som tillgång för boende, rekreation och turism. Vi tror att landskapet kommer tappa sitt värde och dragningskraft om projektet blir verklighet, både för inflyttning till området och för turism, och därmed påverka kommunens utveckling negativt.

 

  • Vi säger ja till att bevara den fantastiska boendemiljön som idag finns i området, utan störningar av roterande skuggor, pulserande varselljus eller lågfrekvent buller.

  •  Vi säger ja till att respektera riksintresset runt sjön Sommen, och bevara landskapet och vyerna i området från visuella störningar.

  •  Vi önskar att man respekterar och följer den vindkraftsplan som kommunen har tagit fram.

  •  Vi önskar att Tranås Energi undersöker möjligheten till andra miljövänliga energialternativ, så som t.ex utbyggnad av solenergi som inte påverkar boendemiljön eller landskapsbilden i samma utsträckning.

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook