Rädda Haninges kulturpark

UR ASKAN I ELDEN! KULTURPARKEN ÄR ÅTERIGEN HOTAD!!!! Precis när vi började ana en ljusning i rivningshotet mot Kulturparken så kom nästa dråpslag. Kommunens fastighetsförvaltare Tornberget har sagt upp hyresavtalen för Levande Zon i Gula Villan och RoJteatern i G:a Folkets Hus för omförhandling och föreslår en hyreshöjning på 244% för Levande Zon (från 48.000/år till 165.000/år) respektive 560% för RoJteatern (från 63.000/år till 415.000/år). Skulle detta bli verklighet går båda föreningarna i konkurs i samma stund som de nya kontraktsförslagen börjar gälla. Som ett första steg har vi författat ett öppet brev till Haninges kommunstyrelse som kan läsas i sin helhet nedan:

Öppet brev till Haninges kommunstyrelse:
Skydda föreningslivet mot Tornbergets chockhöjningar!

Under hösten har två av föreningarna i Kulturparken i Handen fått sina hyresavtal uppsagda för omförhandling av Tornberget. Hyran föreslås höjas med 244 respektive 560 procent. I ett slag vill alltså kommunens fastighetsbolag mångdubbla hyran för två ideella kulturföreningar som redan lever på små marginaler. Verksamheten drivs helt av ideella krafter och kan bedrivas tack vare stöd från Kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen ger idag inget stöd för lokalkostnader och har heller inte budgeterat för drastiska höjningar av kulturbidragen till föreningarna. Denna chockhöjning av hyran innebär en merkostnad på hundratusentals kronor och blir ett direkt dråpslag på föreningarna som inte kommer att ha en chans att överleva.

Kulturföreningen RoJ har verkat i G:a Folkets Hus sedan 1983 och bedriver en bred teaterverksamhet som engagerar aktiva i alla åldrar, inte minst ett konstant ökande antal ungdomar. Teaterföreställningarna som sätts upp helt av ideella krafter har sedan starten lockat flera generationer av Haningebor.

Kulturföreningen Levande Zon har bedrivit musikverksamhet i Gula Villan sedan 1990 och har etablerat en av Sveriges och Storstockholms mest aktiva musikscener för oetablerade band. Verksamheten här drivs också helt av ideella krafter med hundratals uppträdande band från både när och fjärran som lockar tusentals besökare årligen.

Under 1980-talet var de ideella kulturföreningarna i Haninge hotade då kommunen, liksom nu, befann sig i en expansiv fas med mycket nybyggande. Föreningarna verkade då i tillfälliga lokaler med rivningskontrakt. När det legendariska Ultrahuset skulle rivas och G:a Folkets Hus också hotades av rivning växte protesterna starka. Dåvarande kommunledning fattade modiga beslut, hejdade fortsatta rivningsplaner och inrättade Kulturparken i Handen. Syftet var att bevara de gamla husen och att ge kulturföreningarna vettiga förutsättningar och permanenta hyreskontrakt. Kulturparken skulle rustas upp och bli en öppen park med ett stort kulturutbud.

Idag är Kulturparken återigen hotad. Stadsbyggnadskontoret har haft ett uppdrag att utreda om parken kan bebyggas med bostäder och om Stationsvägen kan förlängas genom området. Protesterna har inte låtit vänta på sig och i samband med förra årets val var det många politiska partier som lovade att bevara Kulturparken. Tornbergets plötsliga infall att chockhöja hyrorna innebär istället att föreningarna kommer att ”rökas ut” från Kulturparken. Utan oss kulturföreningar och vårt omfattande ideella arbete är det svårt att se vilka som kan bära de nya hyrorna och stå för den framtida kulturen i parken.

Haninge kommun befinner sig i en stark utvecklingsfas. En regional stadskärna planeras, nya bostadsområden byggs upp, och nya verksamheter och tjänster lockas till kommunen. Detta kan skapa bra mervärden för framtidens Haningebor i form av utökat boende, arbetsplatser, kommunikationer, och ett kommersiellt och offentligt utbud.

Dessutom har Haninge också andra resurser som kommer att vara lika viktiga i framtiden som de är nu. Det ideella föreningslivet är en sådan resurs. Hundratals - om inte tusentals - Haningebor lägger dagligen ner ideellt arbete och slit i en rad olika föreningar och studieförbund och skapar därigenom verksamhet som lockar ytterligare tusentals andra människor i alla åldrar till olika aktiviteter. Aktiviteter som vid sidan om boende, arbete och kommersiellt utbud skapar delaktighet, livskvalitet och erbjuder ett meningsfullt engagemang där man bor och verkar. Värdet av det samlade ideella arbetet kan inte nog understrykas. Ansvarsfulla politiker inser att även dessa resurser måste förvaltas klokt och utvecklas i samklang med den övriga samhällsutvecklingen.

Kommunfullmäktige har nyligen antagit ett ambitiöst kulturpolitiskt program. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att ge föreningslivet drägliga förutsättningar, däribland tillgång till kommunala lokaler att kunna bedriva verksamheter i. Tack och lov är Tornberget fortfarande helägt av Haninge kommun. Det är därför fortfarande möjligt att utkräva ett politiskt ansvar för att kommunens fastighetsbolag också medverkar till att nå de politiska mål som kommunen, genom våra folkvalda, har satt upp.

Vi föreningar som är verksamma i Kulturparken i Handen är återigen hotade i vår existens. Vi riktar därför en skarp uppmaning till kommunstyrelsen i Haninge kommun att ta ett politiskt ansvar för vår fortlevnad. Vi ber er därför att:

-- se över ägardirektiven för Tornberget så att hyressättningen gentemot ideella föreningar skyddar - inte slår ut – ideella verksamheter, samt

-- tillse att Kultur- och fritidsförvaltningen tilldelas tillräckliga resurser för att kunna bevara och utveckla en av kommunens främsta resurser – det ideella föreningslivet.

Haninge, december 2015

Mikael Klein, Kulturföreningen Levande Zon
Dennis Simonsen, Kulturföreningen RoJ
Martin Ahlsén, Handens museum

med stöd av,
Mia Bergbacken, ABF Södertörn
Lennart Zethzon, Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län


Kulturföreningen RoJ    Kontakta namninsamlingens skapare