Rädda Torsjön i Kolmården

Vi protesterar mot Trafikverkets planer på massupplag i skogen vid Torsjön, Kolmården. Ett naturområde som hör till de mest värdefulla i Sverige.

Tunnelbygget genom Kolmården för att skydda värdefulla skogar och sjöar, är i sig vällovligt. Men detta massupplag på 150 000 kvm kan knappast vara oundvikligt.

Sprängsten från Ostlänkens 8 km långa tunnel kommer innehålla sprängmedelsrester som läcker kväve, som lakas ur massorna över tid till följd av nederbörd. Det kväveberikade vattnet från massupplaget ska ledas vidare till utsläpp i Bråviken, vilket bidrar till övergödning i Östersjön.

Massupplags-platsen kommer förberedas genom att befintliga våtmarksområden grävs upp och täpps igen, vilket innebär att en viktig källa till grundvattnet försvinner och att tillrinningen till Torsjön minskas. Boende i området förlitar sig idag på det friska vattnet i Torsjön samt grundvattnet för sin vattenförsörjning. 

 

Klimatet hotas också. Torrläggningen av kärr, mossar, sjöar och vikar som redan har genomförts, står idag för en betydande del av Sveriges totala växthusgasutsläpp.

Trafikverkets plan innebär att de tänker åka med tung trafik från tunneln upp på ramper till E4, sedan vika av in i det lilla samhället Strömsfors, innan de åker in och dumpar sprängstenen vid sjön. Det kommer blåsa damm och bullra i 10 års tid. 

Vi fördärvar oåterkalleligt i allt hastigare takt de naturresurser som är förutsättningen för mänskligt liv. Trafikverket vill lösa ett problem och skapar samtidigt andra problem. Vilka alternativ är möjliga? Hur skulle en mer förebyggande lösning se ut?

 

Vi kräver att Trafikverket drar tillbaka sin plan om massupplag vid Torsjön. Lämpligen utses andra platser för massupplagen som ligger närmre sin slutdestination, längs banvallen som ska byggas norrut och söderut från tunnelmynningarna. 

Bevara Torsjön och Kolmårdens skogar.

Trafikverket har fortfarande möjlighet att bidra till Sveriges miljömål innan det är för sent: Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar, Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv.

***

Trafikverket tar emot synpunkter löpande fram till granskningsskedet (dvs ungefär fram till årsskiftet) men ju tidigare synpunkten kommer in desto mer kan Trafikverket ta hänsyn till den i det fortsatta arbetet. 

Synpunkter via brev eller e-post skickas till: 

Brev: Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge

E-post: investeringsprojekt@trafikverket.se

Mer info om Ostlänken delsträcka Stavsjö-Loddby: 

 

***

Gå med i gruppen "Rädda Torsjön" på Facebook som startades av boende i området: https://www.facebook.com/groups/1331726080539989/ 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Rädda Torsjön överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...