Rädda Svaneskolan!

Det finns ett politiskt förslag att lägga ner Svaneskolan och bygga en gymnasieskola på tomten. Detta innebär att en välfungerande högstadieskola (den enda i centrum) läggs ner, vilket förstås skulle påverka de elever som går på skolan idag, men också de som går i lägre årskurser i området och som istället skulle spridas ut på andra skolor. Men: om några år beräknas det bli ännu fler barn i upptagningsområdet – Svaneskolan behövs alltså också framöver.  

Valet av just Svaneskolan som plats för en ny gymnasieskola handlar om pengar och läge. I beställningen av en ny gymnasieskola framhålls vikten av att den ligger centralt, men om restiden är avgörande för var skolor ska lokaliseras tycker vi det är märkligt att man prioriterar de äldre gymnasieeleverna och deras resväg, medan de yngre högstadieeleverna får betydligt längre väg till skolan. Vad gäller pengar hävdas det bli billigare om kommunen (som här) redan äger marken. Men Svaneskolan har under senare år renoverats för omfattande belopp. Att riva skolan, bygga ett nytt gymnasium på platsen och sedan inom ett par år behöva hitta en ny tomt och bygga ett nytt högstadium är inte ekonomiskt försvarbart. Men en nedläggning är förstås allra mest negativ för de människor det berör. För lärarna handlar det om en osäker arbetssituation, för elevernas en otrygg skolgång. Lunds kommun har åtagit sig att följa barnkonventionen. I alla kommunala beslut (organisationsförändringar, styrdokument, utredningar etcetera) ska barnens perspektiv belysas redan på ett tidigt stadium, men i detta sammanhang har det överhuvudtaget inte nämnts.  

Beslut ska tas i kommunstyrelsen 25 maj, det är mycket snart – så skriv på och sprid namninsamlingen vidare på en gång!