Rädda Röcknerska huset!

Röcknerska huset är en av Luleås äldsta byggnader, från sekelskiftet 1800. På gården har funnits ett färgeri från tidigt 1700-tal, en verksamhet som drevs av familjen Röckner in på början av 1900-talet. Huset är en av få byggnader som finns kvar i Luleå centrum från tiden före stadsbranden år 1887 och den rivningshysteri som svepte genom Luleå under framför allt 50-60- och 70-talen. Det är nu hotat av rivning. Bevarande står inte i motsats till utveckling! Hjälp till att rädda huset från rivning med din underskrift!

Anledning till huset idag är rivningshotat är på grund av att man vid renoveringen upptäckte rötskador på de nedersta syllvarven i timmerstommen. Fastighetsägaren gav då uppdrag till ett företag att göra en antikvarisk förundersökning med syfte att tydliggöra byggnadens kulturvärden, kvalitéer, karaktärsegenskaper och värdebärare. Förundersökningsrapporten är en intressant men en del slutsatser i den förvånar.

Det står att huset idag ”kan uppfattas högst ordinärt när det helt förlorat sitt sammanhang och sin omgivande miljö”, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att detta är en av få byggnader som finns kvar i Luleå från tiden innan stadsbranden och på så sätt är unik. Vidare anses den pågående renoveringen också minska husets kulturhistoriska värde, trots att renoveringens syfte är att återställa fasadens utseende till som huset såg ut när det byggdes.

Förundersökningen följdes av en konsekvensanalys av ett annat företag, som räknade med dyra renoveringskostnader av byggnaden. En slutsats i denna rapport var att ”byggnaden har passerat sin tekniska livslängd”. En ansökan om att få lov att riva huset skickades in till Luleå kommun i november 2013. Ärendet kom på remiss till Norrbottens museum som lämnade ett yttrande där man ställde sigfrågande till den beräknade renoveringskostnaden och till flera slutsatser i rapporterna som lagts till grund för rivningsansökan.

Rötskadorna i timmerstommen som främst finns på de nedre två syllvarven är inte ovanliga utan den vanligaste typen av skador på äldre timmerhus, vilket också är ganska lätt att åtgärda genom byte eller lagning av syllen.

Luleå kommuns stadsbyggnadskontor säger nej till rivning och likaså Norrbottens museum. Byggnadsnämnden tvekar i ärendet och vill lyfta det till kommunfullmäktige för beslut. Din underskrift behövs för att vi tillsammans ska kunna rädda Röcknerska huset från rivning, stöd stadsbyggnadskontoret och Norrbottens museum och visa ert stöd för en av Luleås få kvarvarande kulturhistoriska byggnader!


Röcknerska gården i Norra Hamnen, Luleå. Fotograf: Henny Tegström

© Norrbottens museum