Rädda Prästabonnaskogens naturreservat i Tjörnarp!

F12567DC-602F-4784-BC9C-ECB685564C3F.jpeg

Så här skriver https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur/olika-former-av-naturskydd/naturreservat/  om varför det finns naturreservat:

De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i långt snabbare takt än någonsin tidigare i historien. Vi måste därför bättre värna och vårda våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer.

Syftet med att bilda naturreservat är oftast att skydda värdefull natur och sällsynta arter för att bevara biologisk mångfald, men det kan även vara att säkra människors tillgång till attraktiva områden för rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser. "

 

Kommunen planerar att anlägga en ny badplats i Tjörnarp. Platsen som valts, Kyrkviken, ingår idag i Prästabonnaskogens naturreservat. Det innebär stora ingrepp i miljön när en ny strand ska utformas, en väg för räddningsfordon ska anläggas, mark och vegetation kommer skadas av maskinerna som ska utföra arbetet, samt att många äldre och värdefulla lövträd kan komma att avverkas. Kyrkviken och övriga delar av reservatet är flitigt besökt av kommunens invånare och har ett stort värde för rekreation såväl som den biologiska mångfalden som finns i skog och mark som får växa och förändras fritt. Vi som signerat den här petitionen motsätter oss kommunens beslut att anlägga en badplats vid Kyrkviken i Prästabonnaskogens naturreservat i Tjörnarp. Vi tar inte här ställning till var badplatsen ska förläggas istället. Vi tar endast ställning för att rädda naturreservatet från exploatering. Vi kräver att beslutet och anläggandet av badplatsen i Kyrkviken stoppas och aldrig genomförs!