Rädda den livsviktiga sjöfarten!

skrivunder3.jpg

Det är sjöfarten som håller Sverige över vattenytan, men nu håller den på att drunkna. Ansvariga politiker har gjort räddningsinsatser, men det krävs mer. Det kostar inte mycket, men är avgörande för att upprätthålla samhällsviktiga transporter av varor och passagerare i denna coronakris. Vi uppmanar nu regering och riksdag att omgående bredda sjöfartsstödet och reducera avgifter för att på kort och lång sikt rädda den svenska sjöfarten. Det finns goda exempel på hur våra nordiska grannländer har agerat.

När efterfrågan från passagerare i praktiken eliminerats samtidigt som vi nu ser vikande efterfrågan på frakt blir följden att även samhällskritiska, och definitivt industrikritiska, transporter drabbas. Fartyg tvingas ur drift för att minska kostnaderna. Följden blir inte minst att industrins viktiga logistiska möjligheter begränsas varvid verksamheten går sämre och än fler personer drabbas direkt och indirekt. Spiralen har en tydligt nedåtgående trend. Dessvärre riskerar situationen att förvärras ytterligare till följd av bristfälligt agerande från regeringens och riksdagens sida.

Det har fattats flera positiva beslut från regeringen och myndigheterna för att minska effekterna av covid-19 på sjöfarten. Men dessa insatser räcker inte. Inom sjöfarten har tusentals permitterats, flera hundratals varslats eller sagts upp och oräkneliga säsongs- och korttidsanställda kommer att sakna arbetstillfällen i sommar.

Det behövs politisk handling. Vi har vid ett flertal tillfällen sedan Coronans utbrott uppmanat ansvariga politiker i regeringen samt alla partier i riksdagen att genomföra några enkla åtgärder för att rädda den svenska sjöfarten. Ännu har inget gjorts. Det är dags nu att:

  • Bredda sjöfartsstödet enligt det förslag som Delegationen för Sjöfartsstöd vid Trafikverket tagit fram och en enig bransch ställt sig bakom, så att de fartyg som ligger upplagda på grund av pandemin får fortsatt sjöfartsstöd. Förslaget har ingen budgetpåverkan.
  • Reducera offentliga avgifter inom sjöfarten som hämmar näringslivets konkurrenskraft. Viktigast är den farledsavgift Sjöfartsverket tar ut. Sverige hör till de mycket få länder som tar ut denna typ av avgifter och Finland beslutar i dagarna att ta bort sina under krisen, något som även Estland nyligen gjort. I Estland tar staten dessutom 75 procent av hamnkostnaderna.

Regeringens och riksdagens brist på snabbt agerande äventyrar inte bara den svenskflaggade handelsflottan utan, vad värre är, arbetstillfällen även i industrin och varuförsörjningen till Sverige. Det riskerar att leda till allvarliga konsekvenser på lång sikt då svensk ekonomi och industri står sämre rustad för tiden efter den akuta krisen. Gör något nu!  

Initiativtagare till uppropet är de sjöfackliga organisationerna: Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen. Namninsamlingen pågår till och med den 8 juni 2020.