Låt barnen få komma hem!

manifestation-clipart-7.jpg

In English below
BAKGRUND

2018-01-31 hämtades fyra syskon med kroniska sjukdomar från sitt hem, av fem uniformerade poliser och totalt åtta personer - helt utan förvarning och sen kväll.

För att rättfärdiga det akuta omhändertagandet hittade socialtjänsten på att föräldrarna var självmordsbenägna och tänkte döda sina barn. Ett fullständigt absurt påhitt som lätt hade kunnat avfärdas om Socialtjänsten bemödat sig om att prata med föräldrarna.

Dagen innan omhändertagandet konstaterar socialtjänsten själva att föräldraförmågan inte brister och att tvångsåtgärder (eller andra åtgärder) inte är aktuellt.   Efter omhändertagandet har socialtjänsten fabricerat en ”utredning” baserat på egna tolkningar, antaganden och spekulationer. Varken föräldrar, barnen själva, vänner till familjen, anhöriga eller andra med insikt i verkligheten har fått komma till tals för att ge sin bild. Inte heller barnens läkare. Utredningen är vinklad och bygger på en förutbestämd bild som inte ruckas av information de får från verkligheten.

Under tiden har barnen varit isolerade och t om separerade från varandra. Ett besöksförbud utfärdades snabbt baserat på en fiktiv grund som byggde på att föräldrarna påståtts hota boendepersonal med att komma och hämta barnen, något föräldrarna bemött med att erbjuda genomlyssning av ljudfiler från samtliga telefonsamtal som ägt rum. Något sådant samtal finns inte. Boendepersonal själva anger att de inte har barnens sjukdomsbild klar för sig i inspelat telefonsamtal. Resultatet av det är fyra väldigt sjuka barn. Barnen har försämrats i sina tillstånd och återgått i sjuklighet de inte upplevde innan omhändertagandet. Dessutom serveras de bristfällig kost och ofta mat som de inte tål. Innan omhändertagandet hade barnen gjort en remarkabel återhämtning i sina kroniska sjukdomar och t om blivit helt friska från flera diagnoser. Nu lever de med konstanta influensaliknande symptom, värk, utmattning, hjärntrötthet, kognitiv nedsättning, magproblem, näsblod och ibland feber eller frossa. Lägg därtill att barnen ifrågasätts och att samtliga symptom har fått andra förklaringsmodeller än de barnens läkare angett.  

Motiveringen till att barnen skall tvångs”vårdas” anges vara att föräldrarna så allvarligt brister i omsorgen att det har ”uppstått” ett vårdbehov. Som inte fanns där dagen innan omhändertagandet. Föräldrarna har följt läkares rekommendationer och utlåtanden. Barnen är färdigutredda av vården, har de diagnoser de har och har dessutom förbättrats i sina tillstånd så att de fungerar och kan delta i samhälle, skola och sociala sammanhang. För att styrka detta har Sveriges grädda av läkare, forskare och experter ställt sig bakom familjen. Motiveringen till tvångs”vården” anger också att både föräldrar och barn har tackat nej till en ”vårdplan”. Därför krävs ”tvång”. Den påstådda vårdplanen kommunicerades med föräldrarna först efter att utredningen var klar, alltså fyra veckor efter att Socialtjänsten redan tagit barnen. Inte ens när den kommunicerades gavs föräldrarna möjlighet att ha åsikter om den, än mindre tacka ja eller nej. Vårdplanen är en efterkonstruktion.  

Socialtjänsten sätter sig över läkarintyg och gör egna medicinska bedömningar. De gör en utredning som stämmer överens med deras egna förutbestämda uppfattningar snarare än verkligheten. Utredningen är partisk, vinklad och utelämnar allt som talar emot deras teori. Bristande kompetens, ovilja, nonchalans och rättsosäkerhet genomsyrar utredningen. Barnen får inte komma till tals och utsätts för miljöer som gör att de försämras i sina kroniska sjukdomar. De är isolerade från sina föräldrar, vänner, fritidssysselsättningar, sociala sammanhang och skola.

Skriv under för att RÄDDA BARNEN NU.

Kroniska sjukdomar barnen representerar är ME, Fibro, IBS, MCS, Astma, Allergier, Borrelia och CRPS, m fl. (Varav de blivit friska i flera i hemmet.)

För mer info eller kontakt maila föräldrarna på lisa@mcs-sweden.se 

In English

On the 31st of January 2018 eight people, including five uniformed police officers, forcibly removed four siblings with chronic disease from their home late at night. The family had no advance warning of the planned removal.

To justify an order for emergency care the social services erroneously claimed that the parents were suicidal and were planning to kill the children. This is a completely absurd assertion that could easily have been cleared up had the social workers co-operated with the parents.

The day before the children’s removal, Swedish social services ruled that the parents were fit to take care of their children and that there were no grounds for coercive measures (or other measures). Following the children’s removal social services fabricated an "investigation" based on their own interpretations, assumptions and speculations. Nobody close to the family, be it the family doctor’s, the parents, children, friends of the family, their relatives or others with insight into the family’s situation has been permitted to give their side of the story. The investigation is prejudiced and based on a predetermined view of the family’s circumstances.

The children have been isolated and separated from one another. A visitation ban was quickly issued based on a fictitious claim that the parents had threatened to kidnap their children from care. The parents have responded to these claims by offering to share recordings of all phone calls that took place. Social services have not responded to this offer. Furthermore, the care staff have admitted (in recorded phone calls) that they do not have a clear picture of the children’s health conditions. The result is four very sick children. The children’s health has deteriorated and they are in worse health than they were prior to their removal. They are being served poor quality food, which exacerbates their symptoms. Before their removal the children had made a remarkable recovery from several chronic diseases and were considered healthy despite their diagnoses. Currently they suffer from constant flu-like symptoms, aches, fatigue, brain fatigue, cognitive impairment, stomach problems, nose bleeds and have complained of fever or chills. The children’s stories have been questioned and their symptoms discounted as something other than the symptoms of a chronic disease as diagnosed by their own doctor.

The main reason given for taking the children into care is that the parents are unable to care for their children adequately, despite the prior ruling that there were no failings in the parent’s caregiving. The parents have followed their doctor’s recommendations to the letter. The children’s health has improved such that they are able to participate in school and in society. Some of Sweden’s best doctors, researchers and experts have supported the family. Another reason given for taking the children into care against their wishes is that both the parents and the children have refused a proposed "care plan" and that it has been necessary to impose the care plan by force. The aforementioned care plan was communicated with the parents only after the social services investigation was completed, i.e. four weeks after social services removed the children from their parents. The family was only given the opportunity to accept it in full or reject it. The care plan is retrospective.

Contact: lisa@mcs-sweden.se