PROTEST MOT JUSTITIEMORDET PÅ CARINA SÄLLBERG VID HELSINGBORGS TINGSRÄTT

original16.jpg

Carina Sällberg ställd inför skranket vid skenrättegången i Helsingborgs Tingsrätt

 

PATRIARKATETS KÄFTAR SLÅR IGEN KRING KVINNORS OCH BARNS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Till justitieministern, jämställdhetsministern, JO, JK, Helsingborgs Tingsrätt, Helsingborgs Kommunalfullmäktige, Helsingborgs Dagblad, Sydsvenska Dagbladet, Pressens Opinionsnämnd och alla andra berörda parter

Vi inlägger härmed vår skarpa protest mot det förevarande justitiemord, som den högt aktade och omutliga politikern, journalisten, läraren i svenska och religion och tappert kämpande ensamstående trebarnsmamman Carina Sällberg utsatts för vid Helsingborgs Tingsrätt, som kan gå till historien som ett av århundradets värsta helt i klass med Dreyfus-skandalen i Frankrike i slutet på 1800-talet.

Som straff för hennes talan mot domaren Nicklas Söderberg om jäv, har han beordrat en paragraf-7-undersökning av henne, som aldrig lidit av några psykiska problem och måste anses mer psykiskt tålig än de flesta, som stått ut med sin ex-sambos ständigt återkommande trakasserier i snart fem års tid och ändå jobbat på för fullt som politiker, förstelärare på Kom Vux samt ansvarat för ett flertal förtroendeuppdrag inom kommunen, såväl som sina barn. Och eftersom hon på goda grunder vägrar att infinna sig till en sådan, har straffet skärpts upp genom att domaren begärt verkställighet medelst polishämtning om hon inte senast på fredag den 15 jun infinner sig till en dessutom "utökad" sådan paragraf-7-undersökning.

Vi ser den skenrättegång som just pågått i dagarna fem, utöver de gångna årens ständigt återkommande rättsliga trakasserier, när Sällberg blir släpad inför rätta för de brott som hennes ex-sambo utsatt och fortsätter att utsätta henne för, som ytterligare ett tecken i tiden på det upptrappade våld mot kvinnor och barn och bristande respekt för deras mänskliga rättigheter, som numera fullt ut ostört tillåts utövas av våldsverkande män med socialtjänstens såväl som rättsväsendets benägna bistånd.

För vad har då Carina Sällberg gemensamt med alla de övriga kvinnor som precis som hon själv, ställs inför rätta anklagade för de brott de själva blivit utsatta för och fråntagna vårdnaden / umgänget med sina barn samt oskäligen utpekade som utrustade med psykiska störningar, varvid även en annan utsatt mamma; nämligen Sophie Söderling på Gotland, blivit oskäligen uppryckt mitt i natten för att med polishjälp hämtas till psyket för påstådda psykiska störningar?

Visserligen är inte Sällberg som de, ifrågasatt som vårdnadshavare och fråntagen vårdnaden om sina barn. Men misstanken att hon liksom så många andra kvinnor som taget striden för barns och kvinnors mänskliga rättigheter, har väckt missnöje i landets mer konservativt reaktionära och kvinnofientliga kretsar, ligger nära till hands med tanke på hennes tidigare ordförandeskap för barnsrättsföreningen och kvinnojouren Kobra och den kamp hon där bedrivit för barns och kvinnors rättssäkerhet. 

Än mer så, sedan hon som enda ledamot i socialnämnden i Helsingborg gick emot beslutet att låta en kriminellt belastad man som dömts för pedofili låta adoptera en pojke, vilket sedan avslöjades som den skandal det var i ortspressen.

I Sällbergs fall har dessutom detta missnöje fått till följd att maktens handgångne män och mamseller påpassligt kommit att utnyttja ex-sambons ständigt återkommande trakasserier, i det rättsliga såväl som i det politiska spelet om makten, vavid de i samlad tropp åberopar de oskäliga åtalen, för att bli av med en stridbar konkurrent om väljarnas röster och oförvägen kritiker av deras smutsiga byk.

Skenrättegångar av detta slag låter sig alltmer ostraffat exekveras vid våra svenska domstolar, just på grund av att all form av kritisk journalistisk granskning lyser med sin frånvaro, vilket inte minst reportrarna på Helsingborgs Dagblad, ger ett närmast övertydligt exempel på när de i sina reportage av förföljelserna utelämnar varje faktaredovisning som enkelt kan påvisa Sällbergs oskuld.

0-1.jpeg

Domaren vid Helsingborgs Tingsrätt; Nicklas Söderberg, bemöter den på falska grunder åtalade Carina Sällbergs talan om jäv, med att tilldöma henne en sk "utökad paragraf-7-undersökning", som ska verkställigas medelst polishämnting, eftersom hon vägrar infinna sig till den.

 

Inte minst i form av att underlåta att bidra med sådan högst relevant information i reportagen, som tex att domaren Nicklas Söderberg några dagar före den fem dagar långa rättegångens start den 21 maj 2018 avvisade Carinas alla 21 vittnen. Beslutet togs av Nicklas Söderberg ensam. Att avvisa vittnen på detta sätt strider mot Rättegångsbalken och mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Sällbergs fall har således stort allmänintresse då det utgör ett ovanligt flagrant exempel på den backlash mot landets 100-åriga kvinnokamp, som försiggår i de egna inhemska leden, under tiden som allt fokus riktats bort från dessa mörkermäns förehavanden mot de där ”andra” ensamkommande, flyktingarna och nysvenskarna och deras kvinnoförtryck i form hedersvåld och annat.

Det är alltså hög tid att även så fästa fokus på den patriarkalt hedersrelaterade kultur, vars renässans lever och frodas som aldrig förr, även i våra mer etniskt och kulturellt svenska sekulära egna led, och att sätta stopp för den misshandel av kvinnor och barn som sker med själva rättsväsendets hjälp och för våra egna dyra skattemedel.

Vi kräver därför att ansvariga inom rättsvårdande och övriga statliga myndigheter, såväl som våra public-service-medier tar tag i saken och bedriver en korrekt utredande granskning av denna smutsiga byk och ser till att vårt rättsväsende fortsättningsvis används till det det är avsett för, istället för att förstöra kvinnors och barns liv och kvinnliga politiker som Carina Sällbergs, goda rykte.

FAKTARUTA: Carina Sällbergs CV: Kommunfullmäktigeledamot Carina Sällberg innehar en lång och gedigen karriär i egenskap av politisk företrädare för Liberalerna, varvid helsingborgarna röstade henne till förstaplatsen till riksdagen i förra valet, vilket på goda grunder kan antas ligga till grund för att hennes partikamrater Torkel Strandberg (som tidigare suttit i polisstyrelsen!) och Tina Acketoft med hänvisning till hennes tidigare sambos anmälningar, såg till att hon utmanövrerades i denna nomineringsprocess trots flest nomineringar. Hon har varit politiskt aktiv i tolv år och sitter idag i Helsingborgs kommunfullmäktige, arbetsmarknadsnämnden och i Kommunala integrationsrådet. Var säkerhetsansvarig (med utbildning hos polisen) för Liberalerna Hbg 2009-2017. Hon har således ett mycket tungt CV och uteslutande goda vitsord, och är sedan ett år tillbaka utnämnd till förstelärare i egenskap av gymnasielärare i svenska och religion. Carina har sedan 1984 undervisat tusentals elever, ungdomar och vuxna. Utöver allt detta har hon tidigare varit ordförande i barnsrättsföreningen och kvinnojouren Kobra. Hon har bedrivit en lång kamp för barns och kvinnors rättssäkerhet. Som ensamstående mamma har hon varit ensam vårdnadshavare för sina tre barn och samtidigt varit politiskt aktiv. Under åren 2012-2013 var hon dessutom i egenskap av utbildad journalist ledarskribent, chefredaktör och och ansvarig för Liberala Nyhetsmagasinet NU. Rätt mycket således för en person som ska antas vara i behov av en paragraf 7-undersökning och som aldrig tidigare diagnosticerats med psykiska besvär. 

FAKTARUTA;

SAMMANFATTNING AV DE RÄTTSLIGA FÖRHANDLINGAR SOM PÅGÅTT SEN 2013 VID HELSINGBORGS TINGSRÄTT, DÅ CARINA SÄLLBERG VID UPPREPADE TILLFÄLLEN STÄLLTS INFÖR RÄTTA FÖR BROTT SOM HON INTE BEGÅTT.

Målnr då rättsövergrepp och grova tjänstefel begicks av rådman Nicklas Söderberg är 

B4019-16 och B4628-17

Åklagaren som väckt åtal på Carina Sällbergs (för misshandel dömda) ex-sambos fabricerade bevisning heter Per Axen Rosén Beck. Han har låtit henne stå misstänkt i två hela år på denna fabricerade/manipulerade bevisning utan att utreda något. Det han i stället har gjort är att upprepat kalla henne till tio timmar långa förhör. Redan sommaren 2016 meddelade han henne att han avsåg åtala henne och se till att hon dömdes. Han har av politiska skäl hållit igång den s k utredningen/misstanken orimligt länge - två hela år. Då kunde den användas emot CS när det var nomineringstid till riksdag och kommunfullmäktige. Det är mot honom som CS den 22 maj 2018 väckt s k rekonventionstalan (enskilt åtal under rättegång) om falskt åtal och falsk tillvitelse. 

Därför ersattes han av sin chef, vice chefsåklagare Tomas Elofsson, vilken betedde sig hänsynslöst mot CS under den fem dagar långa rättegången. Gång på gång attackerade han CS för innehåll i den "bevisning" som hennes ex själv producerat. 

Domare Nicklas Söderberg hade korrespondens utanför rättssalen med samtliga tre åklagare. Detta är olagligt och tjänstefel. I pseudomålet om att CS förtalat reportern på HD på sin Facebook var det dubbla åklagare: Tomas Elofsson och Emma Adolfsson. Adolfsson hade haft skriftlig korrespondens med domare Niklas Söderberg och hade bokat in åtal och rättegång långt innan CS var förhörd/delgiven, vilket är i fel ordning samt olagligt.

Det ska i tingsrätten finnas två protokoll om att CS anmälde domarjäv under pågående rättegång 21-31 maj 2018. 

Kollega till domare Nicklas Söderberg kom två gånger in och tog upp CS:s anmälan om domarjäv, (hon tog upp många konkreta omständigheter som visade på jäv och de antecknades) gick ut och hade "enskild överläggning" med sig själv några minuter, återkom och meddelade beslut att avvisa hennes anmälan om domarjäv samt att låta domare Nicklas Söderberg hållas. 

Därefter beslutade Nicklas Söderberg att CS skulle skickas till rättspsykiatrisk utredning. Han pratade om CS i tredje person med åklagare, om behovet av att sätta en paragraf-7-utredning på ”henne”.

För vidare mer detaljerade uppgifter om Carina Sällbergs rättsfall; Se min hemsida http://mmstudies.com/sallberg/about

samt hennes egen Facebooksida!

https://www.facebook.com/carina.sallberg/posts/2222945097720792

https://www.facebook.com/carina.sallberg/posts/2228567153825253

https://www.facebook.com/carina.sallberg/posts/2218486464833322

https://www.facebook.com/carina.sallberg/posts/2214686155213353

https://www.facebook.com/carina.sallberg/posts/2211734482175187

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=605406366499996&id=100010919144868

https://www.facebook.com/carina.sallberg/posts/2210240685657900


https://www.facebook.com/carina.sallberg/posts/2201118609903441

 


Gunilla Madegård, utredare och stödperson på Kvinnobyrån    Kontakta namninsamlingens skapare