Protest mot förslag på ny detaljplan för Vårdaren 8 på Rosenlund

Från: Fastigheterna i villakvarteren: VISPEN, VAGGVISAN, VÄVSTOLEN, VÄPNAREN, VÅREN, VÄTTERN.


Till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.


Ref: Diarienummer 2018:117, Detaljplan för Vårdaren 8, Rosenlund, Jönköping


Yttrande gällande detaljplan för Vårdaren 8, Rosenlund, Jönköping
Inledningsvis vill säga att vi är positiva till nya byggnader på Vårdaren 8. Vi vill dock vara tydliga med att det måste ske i dialog med boenden i området. Nedan beskriver vi ett antal problem med nuvarande detaljplaneförslag för Vårdaren 8. För att denna process inte ska dra ut på tiden behöver våra synpunkter och förslag på förbättringar beaktas.


Trafik
Inom planförslaget planeras att Karbingatan öster om planområdet ska förlängas och anslutas till Hermansvägen.
I dagsläget upplever vi att trafiksituationen i området är stökig både morgon och eftermiddag, speciellt förbi hus i området och runt skolorna. Detta ser ut att bli betydligt värre i och med planen att öppna upp och bredda Karbingatan mot Hermansvägen. Karbingatan kommer bli en genomfart för ännu fler bilar då man leder in trafik i området där det också rör sig många barn. Vi har flera synpunkter på förslaget:


1. Leda in trafik i villaområde

För de bilar som leds in i området saknas det bra alternativ för att ”hitta ut”. Utfarten Granatgatan/Hermansvägen är trång, i praktiken kan bara en bil åt gången trafikera korsningen. Här riskerar det att uppstå köer, dessutom ligger Rosenlunds Förskola utmed Granatgatan där föräldrar hämtar och lämnar sina barn varje dag. Inne i villaområdet är det redan trång på gatorna och det är svårt för bilar att kryssa sig igenom området. Källgatan är hårt belastad med personal och föräldrar med anknytning till Rosenlundsskolan. Husargatan är tungt trafikerad med personal och besökare till regionens hus och vårdcentral. Boenden i området har under en längre tid velat få till en minskad trafikbelastning, liggande förslag går tvärtemot detta.

2. Barnperspektiv

I kvarteren Vispen, Vaggvisan, Vävstolen, Väpnaren, Våren och Vättern bor det många barn. Förslaget innebär en otrygg miljö för barn och föräldrar i området. NTF säger att ”Barn ska ha möjlighet att röra sig fritt i sin närmiljö utan risk för att skadas i trafiken. Närmiljö och skolvägar ska säkras utifrån barnens förutsättningar och mognad. Införande av bilfria zoner vid skolor ska öka.” Barnperspektivet i villaområdet är inte utrett i förslaget och behöver utredas.


3. Trafiksituation vid Rosenlunsskolan och Rosenlunds förskola

Trafiksituationen är stökig både morgon och eftermiddag runt Rosenlunsskolan och Rosenlunds Förskola. I dagsläget finns det ett stort behov av att förbättra situationen, både från rektorer,
föräldrar och personal. Förslaget innebär en försämring av nuvarande situation med köer och ökad risk för olyckor som följd.


4. Buller

En utredning för hur buller från ökad trafik påverkar boendemiljön i villaområdet saknas, detta behöver utredas.


5. Trafiksäkerhet

En utredning om hur trafiksäkerheten i allmänhet påverkar boendemiljön i villakvarteren och vårdaren 7 saknas, detta behöver utredas.


6. Parkeringsytor

En utredning om hur minskade parkeringsplatser påverkar trafiksituationen och mängden trafik in i villakvarteret saknas. Gatorna i villakvarteret är trånga och används för parkering för boende samt anställda vid och besökare till Regionens hus och vårdcentralen. En förlängning av Karbingatan kan innebära att de trånga gatorna utmed villakvarteret används som parkering för de bilar som inte får plats vid nya bebyggelsen. Kommer innebära försämrad trafiksäkerhet.


7. Blåljuspersonal

Idag är det svårt för blåljusfordon att komma fram mellan alla bilar som står parkerade på gatorna i villakvarteren. Ökad trafik innebär att det tar ännu längre tid att nå fram till en nödsituation och ökar risken för olyckor. Vi anser att detta bör utredas.

Förbättringsförslag

Bilar från de tänkta bostäderna kommer vilja ta sig ut till Huskvarnavägen eller till E:4an. Hermansvägen är den bästa vägen att använda för bägge alternativen. Vi anser att man kan anlägga en vändplan där betongsuggorna står idag. Infart till parkering på vårdaren 5 och 7 kan ske från Hermansvägen. Den del av Karbingatan som tillhör Vårdaren 7 kan integreras i det tilltänkta parkstråket för att öka tillgängligheten för fotgängare och cyklister i området.


Byggnadernas höjd
Planförslaget innebär byggnader med nio våningar, detta harmoniserar inte med övriga byggnader i området. De höga byggnaderna riskerar att påverka livskvaliteten hos oss närboende genom att skugga omgivningen, blockera utsikten, skapa buller och vindproblem samt påverka det sociala livet i området. Det är därför viktigt att hänsyn tas till dessa faktorer vid fortsatt planering av området, för att minimera de negativa effekterna. Vi har flera synpunkter på förslaget:

1. Förslaget harmoniserar inte med övriga byggnader i området

Befintlig detaljplan beskrev inget om höghus när boende i området förvärvade sina fastigheter. Höghusen står i kontrast till den omgivande arkitekturen och påverkar områdets estetiska utseende negativt.

2. Försämrad livskvalité för boende i närliggande fastigheter

a. Insyn

Höga planerade byggnader kommer att öka insyn i befintliga fastigheter. Det kan vara svårt att känna sig avslappnad och trygg i egna bostadsmiljön om man känner sig ständigt övervakad. Det är viktigt att hitta en balans mellan ökad insyn och skydd av integritet och privatliv för att skapa en trygg och trivsam bostadsmiljö för alla.

b. Utsikt

Höghusen skapar en känsla av instängdhet för boende i området, eftersom de är omgivna av höga byggnader och har mindre tillgång till öppna ytor.

c. Värdeminskning på närliggande fastigheter

Försämrad utsikt, kraftigt minskat ljus och ökat trafikbuller har en negativ inverkan på värdet av kringliggande fastigheter

d. Skuggning

Utredningen om sol och skuggstudien är bristfällig. Utredningen måste innefatta fler tidpunkter över året, exempelvis sommar och höst. Sol och skuggstudie för ny bebyggelse behöver jämföras med samma studie av befintlig bebyggelse. Utifrån gjord studie ser vi flera problem:

Minskat ljus / ökad skuggning: Skuggstudien visar kraftigt ökad skuggning för boenden i närområdet. Tidig vår och höstsol kommer försvinna helt och minska ljusflödet inomhus och utomhus. Detta kan påverka hälsan negativt genom att minska nivåerna av D-vitamin i kroppen och öka risken för depression och andra psykiska problem.

Känsla av instängdhet: Förslaget kan skapa en känsla av instängdhet för invånarna, eftersom de är omgivna av höga byggnader och har mindre tillgång till öppna ytor. Detta kan leda till känslor av stress och oro.

Minskad trivsel: Förslaget minskar trivseln för boende i området genom att minska tillgången till naturligt ljus och sol. Detta kan påverka både hälsan och humöret negativt.

Ökad energiförbrukning: Minskade nivåer av naturligt ljus kan också leda till ökad energiförbrukning för belysning och uppvärmning av bostäder, vilket kan påverka miljön negativt.

Försämrad estetik: Den kraftigt ökade skuggningen kan också påverka utseendet på fastigheter och området som helhet, vilket kan minska dess estetiska värde och därmed påverka boendemiljön.

Förbättringsförslag

För att minimera riskerna beskrivet ovan måste antal våningar begränsas till 6 generellt. Östra planområdet för Vårdaren 8 måste begränsas till 3 med hänsyn till beskrivna riskfaktorer, detta innefattar den fastighet i nordöstra planområdet för Vårdaren 8 som i dagsläget har 9 våningar. Detta kommer också harmonisera med befintlig bebyggelse i området.

/Henrik Hammarnäs


Henrik Hammarnäs    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Henrik Hammarnäs kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...