Personalen vid Helsingfors universitet mot nedskärningar – en stödpetition för studerandenas ockupation

[OBS: Petitionen är menad för dem som arbetar vid Helsingfors universitet. Detta innebär både personer som har ett anställningsförhållande till Helsingfors universitet och som är affilierade med Helsingfors universitet. Alla som undertecknar petitionen skall i samband med undertecknandet uppge sin ställning vid, eller affiliation till, Helsingfors universitet. Du får bestämma om din underteckning syns offentligt på nätet eller inte.]

Studerandena vid Helsingfors universitet ockuperar fortsättningsvis universitetets huvudbyggnad, ockupationen påbörjades 19.9. Studerandena motsätter sig regeringens planer på att skära ner i bostadsbidraget och studiebidraget samt den rasistiska invandringspolitik regeringen driver som skulle försvaga de internationella studerandenas ställning.

Regeringen har planerat flera nedskärningar och förändringar i bostadsbidraget som berör hundratusentals studerande och andra låginkomsttagare. Utöver detta har regeringen beslutat att frysa indexhöjningarna för flera stöd – inklusive studiebidraget – under valperioden. Om de planerade nedskärningarna träder i kraft, förlorar självständigt boende myndiga studeranden i genomsnitt cirka 1300 euro under året 2027. 

De åtstramningar regeringen planerar gällande uppehållstillstånd för arbetstagare, permanenta uppehållstillstånd och beviljandet av medborgarskap kombinerade med en stegrad rasism i samhället påverkar direkt internationella studerande. De försvårar studerandenas åtkomst till arbetslivet och deras möjligheter att bygga en framtid i Finland samt underminerar studerandenas välmående, säkerhet och färdigheter att studera. Planerna att höja terminsavgifterna för studerande som kommer utanför EU/EES-länderna leder till förvärrad ekonomisk och mental belastning, försätter studerandena i ojämlika positioner och fördjupar den globala ojämlikheten. 

Studerandena kräver att universitetets ledning ställer sig bakom deras krav. Fastän universitetets rektor uttryckt oro angående studerandenas situation har inte universitetets ledning gjort något offentligt ställningstagande mot nedskärningarna. Däremot har rektorn i offentligheten tackat regeringen för dess satsningar på FUI-verksamhet och intagningsplatser vid högskolorna.

Vi undertecknade arbetar vid Helsingfors universitet. Vi visar solidaritet med studerandena och stöder ockupationens krav. Vi anser att den reaktion vi sett från universitetsledningen hittills inte varit tillräcklig. Universitetets ledning bör synligt och konsekvent stöda alla studerandes utkomst, välmående och ställning. 

Vad är det för nytta med att öka mängden intagningsplatser ifall de ekonomiska och mentala förutsättningarna för att studera och de internationella studerandenas ställning försvagas ytterligare? Nedskärningarna planeras i en situation där arbetsutsikterna för de utexaminerade är osäkra inom flera branscher. Nedskärningarna kan förlänga studietiderna och öka studerandenas belastning då studerandena måste arbeta mer vid sidan om sina studier för att kunna leva. Redan nu avbryter flera internationella högskolesökanden ansökningsprocessen bland annat på grund av de höga terminsavgifterna och Finlands invandringslagstiftning.

Studerandena utgör hela universitetsgemenskapens grund och hållbarheten för denna grund har försvagats redan i flera år. Att skära i studerandenas utkomst utgör inte hållbar framtidspolitik. Den ökade oron för det egna uppehållet tar energi från att utöva samhälleligt engagemang, vilket behövs i större utsträckning ju mer våra sociala och ekologiska problem förvärras.  Samtidigt riktas nedskärningarna i bostadsbidraget och socialskyddet mot dem som redan nu är svagast ställda i Finland. Regeringens nedskärnings- och invandringspolitik stärker ojämlikheten i samhället och försvagar samhällets kapacitet att fungera i framtiden.

Vi kräver att Helsingfors universitets rektor och styrelse offentligt stöder de krav som studerandena har ställt:

1. Det får inte skäras ner i stöd för boende. Tvärtom skall förutsättningarna för alla – också internationella – studerandes utkomst stärkas. Fler rimligt prissatta boenden måste byggas!

2. Inga terminsavgifter för någon! Inte nu, inte i framtiden.

3. Studerandenas mentalvårdstjänster måste försäkras.

4. Universiteten skall stå bakom våra krav och visa solidaritet.

Vi kräver att universitetet tar ställning för och försvarar:

-Studerandenas möjlighet att fokusera på att studera utan oro för utkomst och oberoende av nationalitetsamt tar ställning emot:

-En rasistisk invandringspolitik som försvagar de internationella studerandenas ställning ytterligare!


Tommi Mäklin (forskardoktor, matematik och statistik, viceordförande HYT), Mattias Lehtinen (forskare, filosofi), Riku Löf (doktorand, kulturstudier), Otto Snellman (doktorand, filosofi) ja Inka Söderström (universitetslärare, socialt arbete)    Kontakta namninsamlingens skapare