Öppet brev till tidningen Hundsport samt dess ansvariga utgivare

Uppfödare och pudelägare som är medlemmar i Svenska Pudelklubben, Svenska Kennelklubben och därmed FCI ställer sig frågande till hur Svenska Kennelklubben bortser från det enda rättesnöre, dvs rasstandarden, som finns för att uppfödare ska kunna föda upp rastypiska hundar.

I senaste Hundsport kan man se en halvsidesannons med flerfärgade pudelbesläktade hundar som idag inte är godkända enligt gällande rasstandard. FCI har gått ut med en uppmaning till samtliga medlemsländer att inte godkänna avkommor till flerfärgade pudelbesläktade hundar som pudlar.

”At the request of the Société Centrale Canine pour l’Amélioration des Races de Chiens en France (SCC), parent organisation of the breed standard “Caniche” (Poodle) (172), theFCI members and contract partners are reminded that two-coloured poodle-relateddogs can under no circumstances be called “Poodle” neither on pedigrees nor inshow catalogues and in other official documents.”

Även Franska Pudelklubben, som äger pudelns rasstandard, har gått ut med en uppmaning att inte godkänna dessa hundar och därmed inte godkänna dess registrering.

Följande finns att läsa på Svenska Kennelklubbens hemsida:

"Svenska Kennelklubben blev upptagen som medlem i FCI redan 1934, och vi finns respresenterade i samtliga FCI-komitttéer. Genom vårt medlemsskap har vi bland annat förbundit oss att följa respektive hundras hemlands rasstandard."

Då SKK har förbundit sig att följa gällande rasstandard undrar vi därmed hur SKK så totalt kan bortse från detta?

Vidare undrar vi hur SKK kan ha en Avelspolicy som strider mot att följa respektive hundras hemlands rasstandard och därmed det som SKK genom sitt medlemskap i FCI förbundit sig att följa?

Då pudeln som ras globalt sett inte är en minoritetsras, finns inga argument att dessa flerfärgade pudelbesläktade hundar behövs i den solida aveln.

Därmed undrar vi på vilket sätt de flerfärgade pudelbesläktade hundarna skulle gynna vårt avelsarbete?

Som uppfödare i SKK har vi genom dess medlemskap i FCI förbundit oss att följa gällande rasstandard. Detta enligt FCI INTERNATIONAL BREEDINGSTRATEGIES.

”The breeders should keep the breed standard as the guideline for the breed specific features; any exaggerations should be avoided.”

På vilket sätt försvarar då Svenska Kennelklubben att bryta mot gällande regler som medlemmar i FCI och även gå emot Svenska Pudelklubben och deras uppfödarkår?

SKK verkar genom sin avelspolicy för att ta bort avelshinder gällande olikheter i enskilda genpar t ex färg, hårlag, storlek, som är det som särskiljer våra raser och dess rasstandard exteriört.

Vi har full förståelse och respekt för att Svenska Kennelklubben är en av de länder som har tagit frågan på allvar gällande osund och extrem hundavel, som direkt påverkar hundens och rasens hälsa negativt. Där ryms dock inte denna frågan rörande flerfärgade pudelbesläktade hundar.

Denna fråga berör inte bara pudeln som ras utan kan appliceras på samtliga raser där färg och teckning är rasspecifik.

Är SKK:s önskan att vi ska bortse från rasstandard som styrdokument? Är det OK att avla på pudlar med ståndöron, rottweiler utan tan tecken, svarta dalmatiner, högbenta taxar, strävhårig lagotto etc.

 

----

 

Letter to the newspaper Hundsport and their publishers

Breeders and poodle owners who are members of the Swedish Poodle Club, Swedish Kennel Club and by that even FCI , are all asking why the Swedish Kennel Club is ignoring the only guide, the breed standard, that exists so its breeders can breed typical sound dogs.

In the latest issue of Hundsport an advertisement appears as a half page advertisement with multi-coloured dogs that today are not permitted according to the breed standard.

The FCI has put forward an demand to all its member countries, not to accept offspring from multi-coloured poodle related dogs such as poodles.

”At the request of the Société Centrale Canine pour l’Amélioration des Races de Chiens en France (SCC), parent organisation of the breed standard “Caniche” (Poodle) (172), the FCI members and contract partners are reminded that two-coloured poodle-related dogs can under no circumstances be called “Poodle” neither on pedigrees nor in show catalogues and in other official documents.”

Even the French Poodle Club, which owns the poodle breed standard, has send a demand to the Poodle Clubs not to accept these dogs and with that not to accept their registrations.

The following is available to read on the Swedish Kennel Club’s website.
“The Swedish Kennel Club was accepted as a member of the FCI already in 1934 and there are representatives in all the FCI committees. With our membership we have among other things attached ourselves to dog breeds homeland breed standard.”

As SKC is duty bound to follow the existing breed standard, we are simply asking the question therefore why the SKC can totally ignore this.

In addition we also ask why the SKC can implement a breeding policy that is contrary to its home country dog breed standard and with that SKC as member of the FCI has agreed to follow.

We also are wondering how possibly the addition of multi-coloured poodle related dogs could benefit the breeding program.

As breeders of SKC we have believed that our membership in the FCI made it compulsory for us to follow the existing breed standard. This is according to FCI INTERNATIONAL BREEDINGSTRATEGIES..

”The breeders should keep the breed standard as the guideline for the breed specific features; any exaggerations should be avoided.”

So in what way does the SKC defend itself, when it breaks the existing rules as members in the FCI and in addition goes against the Swedish and French Poodle clubs request to not register multi-colored poodle related dogs as poodles?

SKC seems through its breeding policy, to remove breeding restrictions concerning the differences in separate gene pair. For example colour, hair quality, size, which is what separates our breeds and their breed standards. We have a full understanding and respect for the Swedish Kennel Club which is one of the countries that has taken seriously the unsound and extreme breeding of dogs, which directly interferes with the dog and its health. Allowing multi-colored poodles is not a solution to all of the above.

This question does not only touch the poodle as a breed but all breeds where colour and markings are breed specific.