Öppet brev angående en ny Socialdemokratisk partiledare

 

Vad är Socialdemokrati?

Det finns något som gör Socialdemokrati till Socialdemokrati. Men det är inte ordet ”Socialdemokrati” för då skulle ju även moderaterna ha blivit ett arbetareparti bara för att dom kallade sig för ”arbetareparti.”

Och det är inte de personer som ingår i VU eller partistyrelsen som gör Socialdemokrati till Socialdemokrati.

Nej, det är vissa idéer och principer som gör Socialdemokrati till Socialdemokrati. Sviker vi dessa idéer så sviker vi Socialdemokratin. Lojalitet mot Socialdemokrati är därför lojalitet mot vissa idéer och principer som vi betraktar som okränkbara och som är det som gör Socialdemokrati till Socialdemokrati. Det är stor fara om tanken på lojalitet reduceras till den förenklade tanken att lojalitet är att alltid i alla väder ställa upp för personer även om de inte längre hedrar dessa idéer och principer. Sådan lojalitet är en vanställd lojalitet som blir till att svika Socialdemokratin och alla de som genom tidernas gång offrat och offrat mycket för att skapa denna rörelse. Och det är att svika alla de som idag behöver denna rörelse i ett alltmer hårdnande och oroligt samhälle. Och det är att svika de som kommer efter oss.


Våra krav

Socialdemokratin är en demokratisk folkrörelse och detta innebär att en partiledare inte kan avsättas eller tillsättas hursomhelst. Valet av vår partiledare måste vara väl, djupt, äkta och klart förankrat i medlemmarnas vilja.
Just nu pågår något som alltför mycket liknar en välregisserad kupp mot vår valda partiledare. Det får aldrig bli så att ens misstanken om att det kan ha varit en kupp finns kvar för det skulle skada Socialdemokratin mer än något annat kan skada denna vår rörelse.

En ny partiledare måste också klart visa att denne vill följa de idéer och principer vi skissar nedan i kapitlet Grundläggande idéer och principer.

Vi som undertecknat detta öppna brev kräver därför att:

§ 1. Valet av ny partiledare måste ske i lugn och ro och med öppenhet. En ny partiledare måste väljas på ett demokratiskt sätt så att det inte finns någon tvekan om att detta val vilar på medlemmarnas vilja. Alla måste klart kunna se att valet skett efter ett äkta lyssnande till medlemmarnas åsikter. Vi anser att detta inte är möjligt att genomföra utan att en extra kongress inkallas för val av partiledare.

§ 2. En ny partiledare måste visa att denne klart omfamnar principer om utjämnade inkomstskillnader, skapandet av nyttigheter och att politisk debatt ska vara sökandet efter klarhet. Allt enligt kapitlet Grundläggande idéer och principer nedan.


Grundläggande idéer och principer

"Om vi icke själva genom oklokhet släcka dess växt, skall denna stora folkrörelse förvisso växa ytterligare både på bredden och djupet, samlande allt större skaror, allt fler befolkningsgrupper kring socialismen och dess kamp mot det kapitalistiska samhällets orättvisor."
[Hjalmar Branting, Partikongressen 6 juni 1924.]

Frihet och jämlikhet
När de statsägda ekonomierna i Östeuropa och Sovjetunionen föll tycktes det bevisa att en större jämlikhet endast kunde vinnas på bekostnad av friheten. Så var det inte innan. För de första medborgarna i USA, liksom för Tom Paine, var frihet omöjlig utan jämlikhet. Utan det ena kunde man inte få det andra. Detta uttrycktes i de historiska kraven på "Ingen beskattning utan representation" och ”Ingen lagstiftning utan representation." Vi var alla födda lika och med frihet som en oförytterlig rätt liksom i den franska revolutionens rop om frihet, jämlikhet och broderskap. Frihetens och jämlikhetens ömsesidiga beroende har uttalats av många demokratiska tänkare, bland dem socialfilosofen L. T. Hobhouse som ansåg att frihet var beroende av jämlikhet på alla områden. Den omfattning som den ekonomiska ojämlikheten nått idag utgör därför knappast ett uttryck för frihet och demokrati, utan är snarare deras motsats.

Socialdemokratin föddes utifrån kravet på frihet och jämlikhet för människan men har också fått sin speciella karaktär genom tankar om till exempel folkhemmet. Vår lojalitet är därför helt kopplad till dessa idéer och principer som vi betraktar som okränkbara. Det som gör Socialdemokrati till Socialdemokrati är helt enkelt dessa okränkbara idéer som skapade denna rörelse och som förvaltades väl åtminstone till 70-talet.  Det är om dom idéerna som kampen nu står. Nedan refereras kort några viktiga idéer som gör Socialdemokrati till Socialdemokrati.

Idéen om folkhemmet
Olof Palme sa: ”Den generella välfärden ger oberoende och rörelsefrihet. Den lyfter bort oron för mycket av det oväntade som kan inträffa och slå sönder våra liv och drömmar. Vi kan andas lättare. . . .  Vi får lust att upptäcka och förnya. Vi orkar satsa också när oddsen för att vi skall lyckas är små. . . . Trygga och befriade från rädslans och orons förlamning kan vi låta livslusten växa och sprida sig inom oss och från människa till människa.

Detta är en idé som är i tiden - idag stressas människor ihjäl och otryggheten växer för var dag som går. Den uttrycker ett synsätt som helt skiljer sig från alliansens hårda samhälle där friska och sjuka ska tvingas arbeta till snart sagt vilka villkor som helst, inklusive sjunkande löner.

Socialdemokratin står för tanken om det empatiska samhället, folkhemmet. Detta beskrevs av Per Albin så här: ”I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor som nu skilja medborgarna i priviligierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, i rika och fattiga, besuttna och utarmade, plundrare och utplundrade.”

Socialdemokratin skapades alltså utifrån hjärtats princip, att vi ska ta hand om varandra och tillsammans bygga samhället och där alltför stora inkomstskillnader inte ska finnas.  Men högern lyckades sälja in myten att det empatiska samhället inte var möjligt, att vi inte har råd med det. Det hårda samhället behövs menar högern för att vi ska klara oss i den globala konkurrensen och så vidare.

Men nu vet vi att denna högerns myt inte stämmer genom forskning som den som refereras i böcker som Jämlikhetsanden. Det finns ingen konflikt mellan det hjärtat säger att vi ska göra och det som det rationella och logiska som vi förstått genom forskning säger om hur ett samhälle ska byggas.

Samhället måste därför byggas så att det blir mer jämlikt. Inte bara för att hjärtat och anständigheten kräver detta utan också för att forskning visar att det endast är så vi kan bygga ett hållbart samhälle. Här är minskade inkomstskillnader helt avgörande för att vi ska uppnå detta. Om inte detta sker frivilligt genom ett tillnyktrande bland samhällets rikaste måste skatter och lagstiftning tillgripas för att minska de mycket skadliga effekterna av olikheterna i samhället.

Idéen om att skapa nyttigheter & högerns bankruttförklaring av mänskligheten
Eftersom vi under de båda världskrigen var praktiskt taget befriade från arbetslöshet så ställde Tage Erlander sig frågan: Om det är möjligt att undvika arbetslöshet genom att sätta människor i arbete för att döda människor och utplåna städer och industrier ska det då vara omöjligt att sätta människor i arbete för att ge oss materiella och kulturella värden? ”Den som besvarar denna fråga med ja, den som säger att det är omöjligt att ge alla arbetsvilliga sysselsättning, att ta i anspråk alla mänskliga resurser ge kläder och föda och andliga värden åt alla, den har i själva verket avgivit mänsklighetens bankruttförklaring.

Högern har alltså avgivit en mänsklighetens bankruttförklaring eftersom de inte bekänner sig till Keynes principer mm. Detta måste vi gå i kamp emot. Tage Erlander sa också att ”Vi kan göra framtiden ljus, om vi samordnar våra krafter, använder dem till att producera ting, som vi behöver och som verkligen betyder något för vår standard, och om vi ser till att också de svaga, de handikappade, de gamla får sin del av det som producerats.” 
Per Albin sa: ”Vilja vi leva måste vi skapa nyttigheter och värden och ju större tillgången på dessa är desto rikare kan livet bli.

Vi måste gå från ett snävt pengafokus till ett fokus på att skapa nyttigheter. För att detta ska kunna realiseras måste demokratin utsträckas även till arbetsplatserna. Vi måste därför uppmuntra, stödja och experimentera med alla former av ekonomisk demokrati. Den del av marknaden som idag bygger på sådana principer såsom arbetarägande, producent- och konsumentkooperativ, arbetarrepresentanter i bolagsstyrelserna och så vidare måste få öka genom att samhället uppmuntrar och stöder en sådan utveckling.

Idag minskar marginalkostnaden för många produkter. För digitala produkter går den mot noll. Trots det hålls priset uppe för sådana produkter genom en aggressiv lobbying för hårdare regler mot kopiering.

Redan idag finns organisationer som Free Software foundation som jobbar på nya sätt där man sprider mjukvara utan vinstintresse. Vi måste uppmuntra och stödja sådana rörelser och offentliga organ och icke vinstdrivande, statligt finansierade bolag som kan förhandla fram ett pris som ger copyright åt en hel nation eller hela världen. Socialdemokratin måste ta frontlinjen i denna kamp för nya lösningar än de idag dominerande ekonomiska myterna om vinst och självintresset som drivkällan för människors aktivitet och myten om marknadens självreglerande karaktär.

Den insikt som Kenyes gav oss är som bortblåst och måste återerövras.

Samhällsbygget måste nu inriktas på att vi ska få så många som möjligt att skapa nyttigheter istället för att fastna i ovetenskapliga ekonomiska dogmer och bindas av det än mer avancerade ekonomiska instrumentet efter det andra skapade enbart för att föra över välfärd till de rika. Sådana ovetenskapliga ekonomiska bojor som då högern försöker sätta på oss kan inte längre accepteras vare sig de framförs inom Sverige eller kommer från EU. Istället måste vi innovativt arbeta för att öka omfattningen av och få fram fler former för demokrati i arbetslivet och andra sätt för att ta fram och distribuera produkter än de som idag dominerar. Den tankekraft som idag ägnas för att skapa dessa ekonomiska instrument som stjäl välfärd från de många till fåtalet måste istället kanaliseras till att hitta lösningar för de problem vi står inför.

Vi måste nu driva debatten genom dessa idéer och andra nya häftiga idéer som att i stor skala övergå till ett elbilssamhälle och satsa på nya former av modern och flexibel kollektivtrafik. Vi måste också satsa på våra tänkare.

Idéen om att söka efter klarhet.
Tage Erlander sa ”I dag gäller det att skapa garantier för att medborgarna fattar sina beslut på grundval av en allsidig diskussion och inte under beroende av den moderna reklamteknikens hänsynslöst utnyttjade propagandaresurser.”   Och Per Albin sa att "Det finns ur framstegets och demokratins synpunkt ingen angelägnare uppgift än att förhindra högerpartiernas infernaliska spekulation i okunnighet och avund."

Reinfeldt har vunnit valen genom att de haft en dold agenda. Den sakpolitik ett parti tänker föra när de fått makten spelade plötsligt ingen roll. Detta har då gett fördelen att högern kunnat lova mer än socialdemokratin och plus att de kunnat lova sänkta skatterna. Detta har lurat många. Men Olof Palme sa ”Det går aldrig i längden att föra en politik som står i strid med medborgarnas värderingar.” Det enda vi alltså behöver göra är att skala bort den vackra yta moderaterna har målat över sin verkliga politik så att väljarna ser vad Reinfeldt faktiskt står för.

Väljare måste få rösta efter att ha blivit välinformerade och inte skickligt desinformerade. Därför måste högerns vilseledningskonster nu bemötas med kraft.


------------------------------------------------------------------
Vi som skrivit detta öppna brev är alla medlemmar i rörelsen Gräsrötter för att återta hjärtat i politiken. [http://timogan.name/attatertahjartatipolitiken]

Vi är bekymrade över det sätt som vår partiledare avsattes på. Flera socialdemokrater lämnar nu partiet i protest men vi tror det är fel väg att gå. Vi förstår denna hjärtats reaktion men nu är det också dags att tänka med huvudet: Just de som reagerat starkt på hur det gått till är nämligen de som mest behövs i partiet för att få Socialdemokratin att åter bli Socialdemokrati.

Ett sätt att kämpa är att skriva under det här öppna brevet. Och det är öppet att skriva under för alla naturligtvis som tycker att hjärtat måste få vara med i politiken.

Även välkommen till vår gräsrotsrörelse!

Tipsa gärna vänner och bekanta om detta öppna brev!


Stefan Sigfried, Håkan Stråge, Varg Stening    Kontakta namninsamlingens skapare