Öka testningen mot COVID-19, börja följ rekommendationerna från WHO och ECDC samt sluta mörka den svenska statistiken!

ÖKA TESTNING MOT COVID-19

Namnlista för påskrift för dem som önskar:

1.  Att Sverige börjar följa riktlinjerna från ECDC och WHO gällande provtagning vid samhällsspridning av COVID19.

2. Att FHM ökar sin transparens kring bland annat tagna prover per vecka och län,  antal smittade sjukvårdspersonal, fördelning av ålder per vecka för dödsfall och IVA-krävande patienter.

3. Att Sverige skyndsamt antingen köper in eller tillverkar godkända skydd för sjukvårdspersonalen.

4. Att Sverige skyndsamt antingen köper in eller tillverkar ventilatorer och ECMO-maskiner för sjukvården samt utbildar personal i hantering av utrustningen. 

5. Att Sverige inför två veckor av staten betald självisolering för personer som antingen befunnit sig i högriskområden eller haft nära kontakt med känt indexfall utan godkänt munskydd.

6. Att den 14 dagar långa karenstiden för aktiebolag slopas. Om inte staten går in och betalar sjukpenning för dessa  finns risk att de av ekonomiska skäl fortsätter att arbeta trots sjukdom och fortsätter delta i samhällsspridningen.

_______________________________________________________________________

200313 höll WHO en presskonferens angående COVID-19 pandemin. På denna uppgav Dr Michael R Ryan, executive director på WHO health emergency program, att det är bättre att fortsätta med provtagning och isolering av bekräftade fall, än att "endast" övergå till mer mer ineffektiva insatser som social distancing och att stänga ner stora delar av samhället. 

När ett land övergår från att "endast" ha importerade fall till att få lokal smittspridning, är det viktigt att provtagning mot smittan UTÖKAS enligt WHO och European Center of Disease Control (ECDC), inte minskas! 

https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1270873/retrieve

Första kriteriet för provtagning är: 

"a patient with acute respiratory illness (that is, fever and at least one sign or symptom of respiratory disease, for example cough or shortness of breath) AND with no other etiology that fully explains the clinical explanation AND a history of travel to or residence in a country, area or terriotry that has reported local transmission of COVID-19 disease during the 14 days prior to symptom onset.  

WHO har klassificerat att Sverige som ett land med "lokal smitta" ända sedan 200302: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

För att minska smittspridningen  är det viktigt att finna och isolera så många fall som möjligt. Varför gör Sverige tvärtemot mot vad ECDC och WHO rekommenderar, när flera andra länder inte verkar ha problem med att få fram stora kvantiteter av tester? 

Varför offentliggör inte Sverige antal utförda test per en miljon invånare på det sättet som andra länder gör? Utan denna siffran säger antalet bekräftade fall ingenting om spridningen i landet! 

Med anledning av att sjukvården drastiskt har minskat testandet mot COVID-19, samt med anledning av att sjukvården saknar skyddsutrustning, måste sjukvården behandla alla som söker med med snuva, halsont, feber eller luftvägssymptom som om det vore smittade av COVID-19. Detta innebär att när patienterna söker för dessa symptom möts de av låsta dörrar och att de inte får komma in.  

Att i princip inga tester utförs och alla med ovannämnda symptom skall behandlas som om de vore smittade med  COVID-19, och med anledning av att COVID-19 patienter skall vara sjukskrivna så länge som symptom föreligger plus ytterligare några dagar, innebär detta att sjukvården över onlinekonsultationer  behöver sjukskriva denna heterogena patientgrupp i 4-8 veckor per person och  sjukdomsperiod, vilket inte är en ovanlig tidsperiod för hosta och snuva att pågå vid vanliga luftvägsinfektioner. 

Att skrämma upp en stor patientgrupp på detta sätt och meddela dem  att de "kanske" har COVID-19 och sedan sjukskriva och isolera dem under långa tidsperioder måste vara betydligt dyrare för samhället än att öka provtagningen och isolera de fall som verkligen har COVID-19 och låta resten av patienterna återgå till sina arbeten när de mår tillräckligt bra.

Utan att provta riskerar även samhället att sjuka patienter inte isolerar sig i den grad som är nödvändig för att förhindra smittspridning av COVID-19 eftersom patienten kan tro att de "endast" är förkylda och inte vidtar alla de åtgärder som ett positivt provsvar skulle ha fått dem att göra. 

Som det är nu är det endast infektionsklinikerna som håller i provtagning mot COVID-19. Eftersom provtagning och smittspårning har blivit en för stor belastning för infektionsklinikerna, skulle exempelvis primärvården kunna hjälpa till med detta. I synnerhet eftersom det oftast är till primärvården som patienter med luftvägssymptom söker sig; de behöver hjälp med att inhalera eller få en bedömning huruvida de har en pneumoni. Detta förutsätter självklart att primärvården antingen får in godkänd skyddsutrustning. 

Alternativt skulle vi kunna använda oss av att hemmatester. Det finns även flera snabb-tester för COVID-19 godkända i flera andra länder som är både kostnadseffektiva och har både hög sensitivitet och specificitet. 

Ett annat exempel är att icke-sjukvårdspersonal som exempelvis är arbetssökande eller går hemma med betald permittering lärs upp i hur provtagningen skall göras och skule kunna utföra provtagningen utanför sjukhusens områden. 

Sammanfattningsvis föreslår jag att: 

1. Nu när vi har lokal smitta ser till att följa riktlinjerna från WHO och  European Center of Disease control och utökar testningen mot COVID-19, inte minskar dem!

Sydkorea är ett av de länder som bäst har lyckats vända trenden med epedemin i sitt land. De är samtidigt ett av de länder som har tagits flest test per capita. Vi vill att Sverige tar lärdom av de länder som har lyckats och inte apar efter Italien där det nu har bivit en total-kollaps av sjukvården. 

Bästa sättet att skydda riskgrupperna är att hitta och isolera smittade fall. 

Nu finns det både billiga och kostnadseffektiva snabbetester på markanden. Om det inte går att importera i tillräcklig mängd får vi börja tillverka själva. Kompetensen har vi!

Vi skulle även kunna ta hjälp av veterinärmedicinska laboratorier för att öka kvantititen av köra analyser per dygn. Kan andra länder kan Sverige! 

200318 har Sverige endast utfört 1400 tester per 1 miljon invånare.

Detta kan jämföras med:

Sydkorea: 6334 tester per 1miljon invånare

Island: 25226 tester per 1miljon invånare 

Norge 8148 tester per 1 miljon invånare (200322 10 000 tester /1 miljon)

Slovenien: 5281 tester per 1 miljon invånare 

Australien: 4109 tester per 1miljon invånare

Canada: 3800 tester per 1 miljon invånare

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a20501000000&bid=0015&act=view&list_no=366613&tag=&nPage=1

https://www.covid.is/tolulegar-upplysingar

https://www.fhi.no/nyheter/2020/status-koronasmitte-20.-mars-2020/

https://www.fhi.no/nyheter/2020/status-koronasmitte-sondag-22.-mars-2020/?fbclid=IwAR3cSh4ePoW28inn4tv61-pEe8N0xb3sm3_NNJJneESJ1gbztDyAX6QSFKc

https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov

https://twitter.com/Gajafar/status/1240948804775378944

https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx?gclid=EAIaIQobChMImojlou6Q6AIVgR-tBh00ywVbEAAYASABEgLbc_D_BwE#p22780s6

2. Folkhälsomyndigheten SLUTAR MÖRKA den svenska statistiken kring COVID19 och börjar presentera antalet utförda test per miljon invånare och precis som de flesta andra länder redan gör. Utan siffran för antalet utförda prover per en mijon invånare, säger inte  antal bekräftade sjukdomsfall något om spridningen i ett land.

Vi vill att COVID-19- statistiken presenteras med:

- antal tagna test per vecka och län.

- antal positiva test per vecka och län. 

- antal dödsfall per vecka och län med åldersfördelning på de avlidna.

- antal IVA-krävande patienter per vecka och län samt åldersfördelningen av dessa. 

- uppdelning pågåendes/avslutade iva fall per vecka och län samt presentering av hur många av avslutade fall per län som tillfrisknat respektive avlidit. 

- fördelningen av de som är diagnosticerade baserat på följande uppdelat per län:  

a) positiva test efter att ha lagts in på sjukhus med luftvägssymptom

b) positiva test med luftvägssymptom utan att ha lagts in på sjukhus

c) sjukvårdspersonal med luftvägssymtom

d) personal inom äldreomsorgen med luftvägssymptom

e) fall funna med med sentinelövervakning. 

3. Vi ser till att sjukvården får tillräckligt med skyddsmaterial så att inte hela patientgruppen med feber och/eller andningsrelaterade problem vägras inträde till sjukvårdens olika inrättningar och att patienter som behöver vård kan tas om hand utan att riskera personalsäkerheten. Personalens säkerhet måste vara prio ett!

4. Eftersom det nu är bevisat att COVID-19 smittar även en tid innan symptomen debuterar, bör personer i närheten av bekräftade fall, samt personer som är hemkomna från definierade högriskområden, sättas i två veckors (av staten betalad) karantän innan återgång till skola eller jobb äger rum. 

5. Patienter med svår sjukdom av COVID-19 läggs in på IVA i ventilatorer och ECMO maskiner. Sverige är ett av de länder i Europa som har minst antal ventilatorer och ECMO maskiner per en miljon invånare.Svreige har endast 6 IVA platser per 100 000 invånare vilket är hälften av det antal som Italien har (12 IVA plater per 100 000 invånare) och endast en femtedel av av Tysklands IVA platser (30 IVA platser per 100 000 invånare). 

Sjukvården måste få pengar för att snarast köpa in fler maskiner för användning i den stundande krisen. I norra Italien har de sådan brist på ventilatorera att de har blivit tvungna att ta beslutet att endast intubera patienter under 60 år utan komorbiditeter och låta resten med allvarlig sjukdom att dö 

6. Karensdagarna på 14 dagar slopas för dem med aktiebolag precis som karensdagen har borttagits för övriga arbetare. Om inte detta sker finns risk att småföretagen fortsätter arbeta vid sjukdom och sprider smittan. testing.jpg

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Emelie Widén kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:




Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...