Vi är emot negativ exploatering av Odensala

Vi protesterar mot den negativa exploatering av Odensala som Östersunds kommun vill genomföra enligt Översiktsplanen.

Översiktsplanen föreslår omfattande byggnationer av flerfamiljshus i det populära naturområde som avskiljer stadsdelarna och i dagsläget nyttjas till friluftliv och rekreation, samt öppnande av bussgatan till Torvalla (och sannolikt vidare till Söder via Odensala). Genomförande av planerna skulle göra ett nu lugnt och barnvänligt område till en genomfartsled och medföra att värdefulla och uppskattade grönområden och motionsspår försvinner. En utbyggnad av vägnätet enligt plan skulle sannolikt leda till nygenererad (inducerad) trafik vilket går emot kommunens miljömål, och definitivt orsaka försämrad boendemiljö i Odensala. Om området öppnas för genomfartstrafik ökar troligtvis även brotsligheten i området.

Vi är för en positiv utveckling av Östersund, men åtgärder för att komma till rätta med problem i och utveckla ett visst område får inte medföra försämringar i ett annat område.Bygg gärna nya bostäder OM det behövs, men förtätning av staden förstör i detta fall mer än det utvecklar. Gör inte Östersund till en småstad med storstadens nackdelar.


Odensalas vänner    Kontakta namninsamlingens skapare