Nej till Långgrunds vindkraftsanläggning

download46.jpeg
 
Långgrund är en vindkraftsanläggning som ett privat företag, Svea vind offshore AB, har ansökt om att få anlägga kustnära i skärgården vid Nynäshamns, Trosas, Nyköpings, Oxelösunds, Norrköpings och Söderköpings kommuner. 
 
Anläggningen vid Långgrund planeras att bli 300 kvadratkilometer stor med 335 meter höga vindkraftverk. Varje verk kommer därmed att vara högre än Eiffeltornet. Sveriges hittills största anläggning är Lillgrund i Malmö, som är 4,6 kvadratkilometer med 115 meter höga kraftverk. Långrund planeras alltså att bli 60 gånger större till ytan, med verk som är tre gånger högre. Sammantaget motsvarar storleken på anläggningen 200 Lillgrund i en rak jämförelse, i realiteten ännu större på grund av höjden på kraftverken. Anläggningen kommer att ha en direkt påverkan på kusten och havet som sträcker sig från Landsort till Söderköping, en sträcka på ungefär 6 mil. 
 
Anläggningen kommer att innebära omfattande påverkan i form av ljus, ljud och höggradig exploatering av hela kustremsan och är djupt problematisk ur ett antal perspektiv.
 
Miljöpåverkan av en anläggning av denna storlek, i en skala som över huvud taget inte gjorts i Sverige tidigare, kommer att vara massiv. Sträckan från Landsort till Söderköping, ett av Sveriges mest känsliga kustområden med mycket höga naturvärden, kommer att domineras av en industrianläggning som i fråga om storlek helt överskuggar allt annat av den typen som finns byggt idag. Utöver de direkta naturvärden som förstörs kommer byggnationen av kraftverken kräva stora resurser och ha mycket stor irreversibel påverkan på bottnar och omgivningar. Varje kraftverk kräver ett fundament på en hektar, vilket för hela anläggningen innebär att två kvadratkilometer av bottnen skall täckas med ett djupt lager av betong och ballast. Betong är likvärdigt med fossila bränslen i fråga om utsläpp av koldioxid. Utöver detta byggs kraftverken av stora mängder specialiserat material och av material som inte är möjligt att återvinna.
 
Svea vind är ett renodlat prospekteringsbolag som har parat ihop sig med ett utländskt exploateringsbolag, Iberdrola, vars största ägare är regimen i Qatar. Anläggningen Långgrund kommer i stort sett att vara helägd av detta exploateringsbolag. Det olämpliga i att låta ett utländskt bolag med raka diktaturkopplingar beslagta oexploaterad natur i Sverige och samtidigt lämpa över kostnader på allmänheten i form av förstörd natur och omliggande värdeminskningar behöver knappast påpekas. Tillvägagångssättet med Svea vind som front för utländska intressen är snarlikt det från ett annat kontroversiellt vindkraftsprojekt som en av grundarna, Maria Brolin, varit inblandat i. Den gången handlade det om landbaserade kraftverk på ett naturområde, Kafjärden i Eskilstuna. Området var naturskyddat, av kommunen utpekat som olämpligt för vindkraft och exploateringsbolaget var ett kinesiskt brevlådebolag. Diktaturkopplingarna var starka redan då och bevekelsegrunderna för Svea vind kan i sin helhet ifrågasättas.
 
De ekonomiska konsekvenserna av en exploatering av Långgrund kommer att vara omfattande, både för privatpersoner och de berörda kommunerna. Fastighetsvärden vid lägen där storskalig etablering av vindkraft har skett har i undersökningar tydligt påverkats negativt. Vid en etablering av omfattningen som Långgrund har kan antas att påverkan kommer att sträcka sig långt inåt landet, betydligt längre än den direkta påverkan som anläggningen kommer att ha. De berörda kommunernas attraktivitet kommer att påverkas i fråga om inflyttning, vilja att bo där och som besöksmål. För kustbaserade kommuner med stora miljövärden av den typ som samtliga berörda kommuner är, skulle en storskalig industrialisering av just de kärnvärden som gör dem attraktiva innebära både en identitetskris och en stark och omfattande negativ ekonomisk påverkan.
 
Den energi som genereras av vindkraft är inte en ersättning för stabil och planerbar kraft och enkelt uttryckt behöver varje kilowattimme el genererad från oplanerbar el, såsom vindkraft är, balanseras upp av planerbar el. Anläggningen kommer inte att bidra till ett balanserat energisystem utan kommer tvärtom att öka den nationella belastningen. Vinsterna som anläggningen genererar kommer enbart att komma utländska intressen till del och kostnaderna för exploateringen kommer att lastas på de lokalt boende och nationellt i form av miljöförstöring och en rad negativa ekonomiska effekter.
 
Denna namninsamling kommer att ligga till grund för närmande av intressenter som berörs direkt och indirekt av utbyggnaden, samt som underlag i diskussion med exploatören och i politiska sammanhang.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Erik Beijnoff lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...