Nej till ökad godstrafik på väg 225

Den 20 december är sista dagen för allmänheten att lämna in synpunkter i målet som ska upp i Mark- och miljödomstolen, som behandlar Norviks hamns godstrafiks villkor avseende transporter på land till och från hamnen. Enligt Stockholms hamnars transportutredning kommer 139 fler lastbilar att köra genom Sorunda dagligen. När hamnen har byggts ut ytterligare kommer antalet lastbilar att öka till 171 fler per dag.

Väg 225 är redan i dagsläget oproportionerligt hårt belastad av godstrafik och det förefaller inte rimligt att denna sträcka ska belastas ytterligare. Redan i nuläget upplevs vägen som osäker och särskilt under vintertid påverkas framkomligheten av den tunga trafiken då lastbilarna ofta blir stående vid halt väglag. 

Genom din underskrift gör vi tillsammans vår röst hörd för att visa att vi inte tycker det är acceptabelt med den trafikökning som Norviks hamn kommer att generera på väg 225.