NEJ! Bygg inte på ängarna och de öppna ytorna runt Hallunda Gård!

Botkyrka kommun vill bygga 600-800 bostäder i området kring Hallunda Gård.

Exploatering av Hallunda äng leder till historielöshet och förlust av gemensamma historiska och kulturella värden, vilka är av riksintresse och mycket viktiga i nutid och framtid.
Botkyrka kommun vill genom byggnationen förminska ett av Sveriges största bronsåldersrösen.
Artrika ängar är en bristvara i de norra kommundelarna. Dessa kan inte bebyggas!

Genom hård exploatering/bebyggelse planerar man att trycka ihop många bostäder (flerbostadshus, radhus och villor) på en liten yta, vilket medför att fantastiska grönområden med öppna ytor och en del gångvägar kommer att försvinna. Det medför också påverkan på djurliv, natur, riksskyddade kulturella värden samt hälsa och välbefinnande för oss som redan bor inom området.  

Vi säger NEJ till det hänsynslösa bygget som medför förödande negativa konsekvenser för oss som redan bor runtomkring Hallunda gård och även påverkar övriga invånare i Slagsta, Hallunda och Norsborg.

 

 

Du som vill säga nej till bygget kan göra det här. Samrådstiden gick ut den 16/8-2020, men vi fortsätter att samla in namn.
Genom att skriva under här ger du ditt tillstånd att ditt namn finns med i namnlistan.

 

Området som denna namnlista gäller och som man planerar att bebygga, påverkar öppna ängar och gräsytor enligt följande:

 • Ängen vid Mejramens samfällighet, Hallunda Gårdsväg (i detaljplanen kallad Sjöängen)

 • Ängen vid Bronsgjutarvägen (i detaljplanen kallad Hallunda Äng)

 • Äppellunden vid Kryddgårdens samfällighet

 • Alléer och träd vid Tomtbergavägen (kastanjer, popplar och ekar ska fällas, marken bebyggas)

 • Båda sidor av Tomtbergavägen från Kryddgården fram till Borgvägen

 • Odalåkern 1 mot Tomtbergavägen

 

Bevara den integrerade naturen och ängarna med de öppna, vackra, natursköna omgivningarna, det rika djurlivet, de kulturella värdena med den hälsosamma miljön som frekvent används som motions- och promenadstråk och utgör en viktig del för rekreation, hälsa, välmående och ett nödvändigt andningshål för oss som bor här.

Bevara den harmoni, öppenhet och närhet till natur vi har nu och var rädd om oss som redan bor inom området! Låt oss slippa höga hus mitt i villaområden, nya hus som tränger sig på befintliga hus, förstörelse av viktiga grönområden, som planerats alldeles för trångt, med för lite grön yta, för mycket trafik med avsevärt för stor negativ påverkan för många av dem som har hus i områdena kring Hallunda Gård, och för alla andra boende inom Slagsta, Hallunda och Norsborg.

Mer information om bygget, konsekvenser för oss som bor här, länkar och vad samråd innebär finns nedan.

 

Tack för att du skriver under namninsamlingen!

Dela gärna informationen om uppropet till andra!

 

***************************************************************

 

Hur bygget påverkar oss som redan bor i området runt Hallunda Gård

 

Konsekvenser för samtliga boende inom området:

 • Ökad trafik både under byggtiden och efteråt, vilket medför avsevärt ökade föroreningar och risk för trafikolyckor

 • Byggbuller dagtid under 5-6 års tid, vilket avsevärt kan komma att påverka såväl hälsa som välmående för oss som redan bor inom området

 

Konsekvenser av att bygga på ängen vid Mejramens samfällighet, Hallunda gårdsväg (”Sjöängen”):

 • Förlorade möjligheter till närliggande aktiviteter som skidåkning, pulkaåkning, hundkurser, rasta hundar, och blommande äng som befrämjar den biologiska mångfalden samt flygstråk för fladdermöss (finns 9 arter varav en, fransfladdermusen, är rödlistad, utrotningshotad)

 • Husägare närmast ängen får 2-våningsvillor bara några meter från sina hus istället för den vackra naturen

 • Boende inom Mejramens samfällighet får längre avstånd till naturen

 • Gångvägen från fårhagen försvinner, man möts inte av det öppna fältet, utan får gå bakom det nybyggda husområdet för att komma till allén som leder ner till Mälarpromenaden

 • Kraftigt ökad mängd av trafik och avgaser både under byggtiden och efteråt, vilket medför avsevärt ökade föroreningar och risk för trafikolyckor, vilket framförallt påverkar dem som bor längs med Hallunda Gårdsväg, men även övriga inom samfälligheten

 

Konsekvenser av att bygga hus på Hallunda Äng och området vid fotbollsplanen vid Bronsgjutarvägen:

 • Förlorade möjligheter till närliggande aktiviteter som skidåkning, rasta hundar, natur för förskolor och skolor, och blommande äng som befrämjar den biologiska mångfalden samt flygstråk för fladdermöss (finns 9 arter varav en, fransfladdermusen, är rödlistad, utrotningshotad)

 • Ökad risk för förstörelse av kända och okända riksskyddade fornlämningar (boplatser och gravplatser från brons- och järnåldern som är 1500-3000 år gamla), på grund av att kommunen vill bygga väldigt nära dem och med ökat antal invånare på liten yta

 • Husägare närmast ängen får 2-våningsvillor bara några meter från sina tomter från sina hus istället för den vackra naturen

 • Husägare som bor närmare Tomtbergavägen får utsikt mot flerfamiljshus med 4-6 våningar

 • Ett flertal boende inom Bronsgjutarvägens samfällighet får längre avstånd till naturen

 • Ökad trafik från nya boende samt trafik upp till förskolan
 • Fotbollsplanen försvinner och ersätts av förskola, parkeringsplats samt hus på båda sidor om gångvägen.

 

Konsekvenser av att bebygga Äppellunden, kringliggande gräsmattor vid Kryddgårdens samfällighet och gångvägar fram till Bronsgjutarvägen:

 • Upplevelsen av Äppellundens unika skönhet och skugga med kringliggande gräsytor och gångvägar, som nu används för rekreation, rasta hundar, som lekytor och hälsobefrämjande promenader försvinner

 • Alléer och träd (kastanjer, popplar och ekar) som löper från Kryddgårdens samfällighet längs med Tomtbergavägen försvinner

 • Husägare inom Kryddgårdens samfällighet som bor närmast Äppellunden och mot Tomtbergavägen får flerfamiljsbostäder med 4-6 våningar som utsikt från sina hus

 • Promenadvägen längs med Tomtbergavägen fram till hörnet vid Borgvägen försvinner och ersätts av flerfamiljshus med 4-6 våningar

 

Konsekvenser av att bygga framför Odalåkern 1 längs med Tomtbergavägen:

 • Nuvarande utsikt över promenadvägen och ängarna mellan Kryddgårdens samfällighet fram till Borgvägen försvinner och ersätts med flerfamiljshus

 • Husen vid Odalåkern 1 riskerar att hamna bakom en mur av hus som byggs på Tomtbergavägen

 

Mer information om bygget

Information på Botkyrka kommuns hemsida med detaljer för det planerade bygget:

https://www.botkyrka.se/bo--bygga/detaljplaner-och-program/hallunda---norsborg-inkl-eriksberg/hallunda-gard.html 

Planbeskrivning:

https://www.botkyrka.se/download/18.35061be6171ac4747e562aea/1591265415509/Planbeskrivning.pdf 

Illustrationsplan över det planerade bygget (översikt hur det planerade området kommer se ut):

https://www.botkyrka.se/download/18.35061be6171ac4747e562ae7/1591265413311/Illustrationsplan.pdf

 

Information om samrådstiden, synpunkter till kommunen och sakägare

Samrådstiden för bygget pågår till och med den 16/8-2020.  

Ett samråd innebär att när kommunen tagit fram förslag till ny detaljplan, att kommunen ska samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs av det planerade bygget ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Om du har egna synpunkter på detaljplanen kan du skicka in dem till Botkyrka kommun. Det behöver inte vara formellt skrivet. Det viktigaste är att du skriver det du vill ha sagt.

För att dina synpunkter ska komma med i den formella hanteringen under detaljplaneprocessen ska du skicka dem skriftligt till kommunen, till plan@botkyrka.se  eller till deras postadress: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Botkyrka kommun, 147 85 Tumba.

Kom ihåg att ange att det gäller detaljplanen för Hallunda Gård, ditt namn och din adress när du lämnar dina synpunkter, som ska vara hos kommunen senast den 16/8-2020.

Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Här kan du läsa mer om processen som sakägare:

http://stadsplanering.se/sakagare-i-en-detaljplaneprocess-enligt-pbl-2010900-mojligheten-att-paverka-detaljplaneprocessen-855/ 


Karin Ingels, Mejramens samfällighet    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Karin Ingels, Mejramens samfällighet överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...