Namninsamling mot planer på större bebyggelse kring Björlanda:

Planer denna namninsamling motsätter sig: Byggnation av bostäder vid Hovgården alternativt Lexby samt Storegården.
Vid Hovgården alternativt Lexby diskuteras i dagsläget en byggnation av temporära bostäder för upp till 300 invånare. Det förs även diskussioner om markanvisning med Magnus Månsson Fastighets AB för 48 bostäder vid Storegården. Dessa nya större koncentrationer av bostäder motsätter vi oss via denna namninsamling. 

Information

Tidigare beslut: I dagsläget finns en markanvisning och planer på en byggnation av upp till 500 bostäder vid Skra bro vilket skulle innebära en enorm förändring för orten, dels i landskapet och de bofastas situation. På området skulle detta innebära en väldigt stor befolkningsökning. Att redan innan vi sett konsekvenserna av den tänkta utbyggnationen av Skra bro föreslå ytterligare byggnation av större bebyggelse längre in på orten är helt fel väg att gå. Detta då samhällsfunktionerna som planerats såsom affärer och ett lokalt mindre centrum ligger inom projektet av Skra bro.

Miljö: Orten Björlanda har ett unikt landskap med höga natur- och kulturvärden vilket gör hela området ett högt bevarandevärde vi vill värna om. Bebyggelsen i området består till en majoritet av villor. Större byggnationer likt de föreslagna skulle ej smälta in i landskapsbilden och övrig bebyggelse och vara något helt nytt för området. Att öppna upp för byggnationer likt dessa kommer på sikt medföra att fler större byggnationer kommer söka sig till dessa områden vilket vi motsätter oss innan en hållbar helhetslösning kan uppvisas.

Trafik: Belastningen på vårt vägnät i Björlanda / Torslanda är en fråga som kräver en lösning, detta för en långsiktigt hållbar utveckling av orten men även för att lösa problemen vi redan i dagsläget redan har. Vi har redan nu ett underdimensionerat vägnät som måste tas i beaktande vid all utveckling. En mindre ort som Torslanda ska ej dagligen behöva ha lång köbildning.

Tillfälliga bostäder: Bostäderna i Hovgården alternativt Lexby som skulle kunna inhysa upp till 300 invånare är av temporär art vilket gör att de maximalt får vara placerade på platsen i 15 år, att inte ta mer hänsyn till orten med sina natur- och landskapsvärden är ej förenligt med bevarandevärdet och en hållbar utveckling av orten. Ingrepp i miljön måste ske med stor hänsyn till både invånare och landskapet, framförallt måste den vara långsiktigt planerad och hållbar.

Jordbruk: Björlanda är tillsammans med Säve och Bergum de enda områden i Göteborg där det fortfarande förekommer jordbruk i större skala på stora arealer, platsena är också utpekade som särskilt brukningsvärda jordbruksmarker. Jordbruksmarken är en viktig del i byggandet av ett långsiktigt hållbart samhälle eftersom det ger förutsättningar för närproduktion av livsmedel och därmed minskade transporter. Variation med landsbygd och stad ger bättre förutsättningar att sluta kretsloppen i samhället.