Myndigheterna måste ta knallarna på allvar

Myndigheterna måste ta knallarna på allvar.

Kassaregisterkravet försätter marknadshandlarna i en omöjlig situation: Lagen går inte att följa. Skatte­verket måste därför upphöra med kontrollerna. Och riksdagen måste ta tillbaka regeländringen.

Skatteverkets hantering av kravet på kassaregister för marknadshandlare framstår som alltmer häpnadsväckande. Det är tydligt att verket inte förstår vilken inverkan verksamheten har på enskilda näringsidkare.

Skatteverkets krav att svenska knallar ska registrera sin försäljning i ett kassaregister

verkar hart när omöjligt att uppfylla utan att samtidigt bryta mot andra regler.  Vederbörliga kassaapparater motsvarar tex. inte Elsäkerhetsverkets krav på vattenresistans. Den sortens regnplågade handelsplatser som torg och marknader kan vara, ingår inte i myndigheternas planer för laglydig handelsverksamhet.

Knallen kan få betala 10 000 kronor i kontrollavgift om kassaregistret uppvisar brister vid skattekontroll. Det finns ingen garanti för att kassaregister som skatteverkat anser vara tillåtna uppfyller Skatteverkets egna föreskrifter. Skatteverket vet att kassaregister har brister i strid med sina egna föreskrifter, men menar att landets knallar ändå ska använda dom och låter registren finnas kvar på sin publicerade lista.

För att göra det hela ännu värre har Skatteverket agerat högst oförstående. I samband med lagändringen infördes även en ökad möjlighet att utfärda undantag än vad som fanns tidigare. Men om något så har undantagen utfärdats än mer restriktivt än tidigare.

När vi vände oss till Skatteverket för besked om hur vi skall göra fick olika knallar olika besked. Efter vad som närmast får beskrivas som ett knalleuppror förklarades dock från Skatteverkets sida att inga kontroller skulle utföras förrän frågan hade utretts ordentligt – men inte heller det blev verklighet. Åtskilliga marknadshandlare åkte på kontrollavgifter även efter att löftet utställdes.

När vi hörde av oss till handläggarna på Skatteverket fick vi höra att det inte fanns några direktiv att ställa in kontrollerna. Flera handläggare medgav det omöjliga i våran situation men att det inte fanns något att göra åt det. En svarade till och med jakande på frågan om Skatteverket var av uppfattningen att knallen borde använda utrustning som kunde vara farlig för barn.

Kassaregister ska vara certifierat av ett organ som är ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Lag (2011:796).

Skatteverket medger dock undantag från kravet i 12 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m. på certifiering av kassaregister om inte annat sägs i andra stycket. Undantaget förutsätter att det finns en tillverkardeklaration som visar att kassaregistret uppfyller de krav som ställs på registret i dessa föreskrifter.

Därför saknas den produktsäkerhetskontroll som en certifiering innebär.

I tillverkardeklarationen lämnas inte alltid uppgifter på alla enheter som ingår i respektive kassaregister, och ej heller den användarmiljö som kassaregistret är avsett för. Skatteverket kräver inga sådana uppgifter.

Skatteverket säger att: "Det är alltid användaren som är ansvarig för att kassaregistret uppfyller kraven i lagstiftningen."

Skatteverket säger att: "Att tillverkaren har lämnat en tillverkardeklaration skyddar inte användaren. Hittar Skatteverket fel i kassaregistret vid kontrollen så är vår motpart alltid användaren."

Skatteverket säger att: "Skatteverket kan inte ställa några krav på tillverkare och leverantörer, det finns inga sådana möjligheter i lagstiftningen."

Lagändringen borde aldrig ha kommit till i detta utförande. Den är inte genomarbetad och den brister i proportionalitet, förutsägbarhet och rättssäkerhet. Skatteverket behöver inse vilken makt de har över enskilda näringsidkare och faktiskt upphöra med kontrollerna – inte bara påstå det. Regeringen bör snarast lägga fram ett förslag i riksdagen om att ta tillbaka lagändringen.

Undersök andra  alternativ.

I dag finns schablonbeskattning i andra europeiska länder, till exempel Italien och Spanien. Deras system bygger på frivillighet. Erfarenheten från dessa länder är goda. Många företag har anslutit sig. Det har heller inte inneburit skattebortfall utan snarare motsatsen.

Schablonbeskattning är administrativt enklare och mer lätthanterligt än det nuvarande systemet. Det gäller för såväl det enskilda företaget som skatteförvaltningen.

Är det bara Miljöpartiet som inser att nuvarande lagstiftning för torg och marknadshandeln måste ändras?

Stig Wiklund

www.knalleweben.se