Motion till riksdagen gällande utbildningskrav för att få arbeta som socialsekreterare.

Efter att få ha upplevt socialtjänstens inkompetens, maktmissbruk och lagbrott gentemot barns rättigheter enligt IVO,  socialtjänstlagen, samt barnkonventionen emot barn och deras vårdnadshavare i Sverige så anser vi att utbildningskraven för socionomutbildningen behöver ändras.

Vi anser att utbildningskraven skall vara:

3 års teori (liksom nu) 3 månaders praktik inom vart av följande område; barn, barn med särskilda behov/diagnoser, fysisk- och psykisk misshandel, psykosociala sjukdomar tex utmattningsdepression, trauma, ekonomiska problem, familjehem, drog-, alkoholberoende. Sammanfattningsvis 3 års teori samt 24 månaders praktik.  

Nedanstående text är hämtad från socialtjänstlagen 2001:453 t.o.m. SFS 2021:159.

3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m. 3 §   Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (2009:596).

3 a §   Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga. Socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan för utförande av sådana uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga som innefattar   

 1. bedömning av om utredning ska inledas,   

 2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller    

3. uppföljning av beslutade insatser. Socialnämnden ansvarar för att den handläggare som självständigt utför arbetsuppgifter som avses i andra stycket har tillräcklig erfarenhet för uppgiften. Lag (2016:147).

Om socialtjänstlagen ska kunna följas och man ska kunna ge rätt hjälp till människor så måste man ha förståelse för deras livssituation, upplevt det själv eller ha praktisk erfarenhet av det.    


Charity Riders For Women And Children    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Charity Riders For Women And Children lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...