Moms-upproret inom hästnäringen

Varför manar vi till kamp?                  Det började med att Stall Gubbröra HB fick vissa frågor om verksamheten (bolaget äger travhästen Hippolito G.R. e. Amaru Boko) i mitten av året. Utifrån svaren (som i objektiv mening var helt tillfredsställande) kom med en dags mellanrum i september tre olika former av besked från SKV. I det första beskedet (formulerat som ett övervägande om beslut) anmäldes att SKV övervägde att tillämpa retroaktivitet och att påföra bolaget en moms-skuld om ca 25.000 kr. Anrättningen kryddades med ett skattetillägg. Dagen efter kom ett s.k. förslag till beslut om att avföra bolaget från momsavdragsrätt. Ytterligare en dag senare kom beslut (formulerar som så) om att SKV innehöll tills vidare utbetalning från de löpande månadsvisa momsdeklarationerna. Verket blandade stort som smått i fel ordningsföljd Bolaget valde naturligtvis i detta läge att överklaga. Genom att något formellt beslut från SKV inte förelåg (förutom i den underordnade frågan om innehållande av moms-utbetalning) skickade vi ett överklagande till SKV, dock inte till den person som hade handlagt vårt ärende. Vi bedömde honom som inkompetent och obenägen att lyssna på de sakfrågor vi framförde. Vi skickade överklagandet till Skatteverkets högsta ledning. Ledningen valde att skicka frågan nedåt i organisationen till nivån närmast över (gruppchef) den av oss kritiserade handläggaren. Till vår förvåning återkom den av oss kritiserade handläggaren med nya överväganden för några veckor sedan. Retroaktiviteten kvarstod men perioden för retroaktivitet hade minskat något. Det tidigare skattetillägget hade tagits bort. Även om detta inte är huvudfrågan är det ytterst förvånande att SKV driver frågan om retroaktivitet. Detta är rättsstridigt från allmänna rättsgrunder och också utifrån av ett utslag i Högsta Förvaltningsdomstolen. Övervägandet nu gällde formellt inte borttagandet av bolagets momsavdragsrätt. Men i praktiken baserades SKV:s resonemang bakom övervägandet på övergripande frågor. Förvisso medgavs att det var ekonomisk verksamhet (eller näringsverksamhet) som vi ägnade åt oss. Men eftersom intäkterna av verksamheten är hasard-betonade kan verksamheten ändå inte anses vara berättigad till momsavdrag. Resonemanget baseras på ett EU-direktiv som i sin tur baseras på ett utslag i EU-domstolen (”The Batova Case”). Detta domstolsutslag med bakomliggande resonemang har vi tagit del av. Det framgår där att de hasardbetonade intäkterna inte utgör grund för ekonomisk verksamhet och därmed momsavdrag. Enligt vår mening innebär domstolsresonemanget något av de mest naiva vi sett. Vi undrar vilka verksamheter som inte karakteriseras av att intäkterna baseras på slumpen (i större eller mindre grad förstås) Vi har skickat ett nytt överklagande till SKV som formellt gäller retroaktiviteten. Vad gäller detta är vi säkra på vår rätt. Men detta är inte det viktiga. Det är frågan om hästnäringens rätt till momsavdrag. Vi har under processens gång blivit klara över SKV:s strategi. Verket börjar med de ”enkla” (bolag som endast ägnar sig åt tävling med en eller fåtal tävlingshästar, företrädesvis hästar med begränsad framgång). Då är det lätt visa att verksamheten inte kan bedrivas med vinstsyfte (som är en av förutsättningarna för att ekonomisk verksamhet ska anses föreligga). Sedan skapar succesivt Verket prejudikat som tillämpas på större hästbolag med tävlingshästar och sedan bolag som bedriver blandad verksamhet (tävling och avel). I slutändan finns ingen momsavdragsrätt kvar i branschen. Det här får naturligtvis inte inträffa. Med 25 % kostnadsökning finns inga som helst förutsättningar att bedriva ekonomisk verksamhet (som är ett nyckelbegrepp i SKV:s resonemang). Hela branschen kommer att brinna upp precis som bilden illustrerar. Vi måste agera kraftfullt. Ett led i detta är att mana till ett uppror som vi hoppas hela hästnäringen kan ställa sig bakom. LÄNGE LEVE VÅR ÄLSKADE HÄSTSPORT = EN LEVANDE LANDSBYGD

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Yngve Hedin lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...