Minska köttet som serveras vid Härjedalens kommuns restauranger.

Medborgarförslag - Härjedalens kommun, november 2022. 

 

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kost- och serviceavdelningen i uppdrag att minska andelen kött - som inte är naturbeteskött - som serveras vid kommunens restauranger. 

 

 

Köttproduktion är den livsmedelsproduktion som påverkar klimatet mest negativt. Forskning visar att vi bör minska konsumtionen av kött. Kött innehåller visserligen viktiga ämnen såsom protein och järn, men inte heller ur hälsosynpunkt är det nödvändigt att äta så mycket kött som vi svenskar gör idag. Mindre kött i kosten kan även ha positiva effekter på hälsan. 

  

Köttproduktionen står för omkring 15% av världens totala utsläpp av växthusgaser och bland alla köttslag så är det nötkött som har störst klimatpåverkan per kilo. Efter nöt kommer lamm och därefter griskött, i ordning. Idisslande djur orsakar på grund av fodersmältningen stora utsläpp av metan. Metan är en växthusgas som bidrar till ökad global uppvärmning. Men även om forskningen är enig om att ko och lamm påverkar klimatet negativt så kan naturbetesdjur, under särskilda omständigheter, ha en viss positiv påverkan på klimat och miljö eftersom djuren kan hålla marker, som annars skulle växa igen, öppna. Naturbetesdjur har positiv effekt på den biologiska mångfalden. Det finns alltså flera miljöaspekter att begrunda men forskningen är tydlig med att den sammantagna köttkonsumtionen behöver minska.  

 

Att minska köttkonsumtionen inom Härjedalens kommuns restauranger går i linje med Härjedalens kommuns miljöpolicy. I den står det nämligen att Härjedalens kommun ska arbeta för en ekologisk hållbar utveckling. Miljöarbetet ska inriktas på att uppfylla de lokala, regionala och nationella miljömålen. Förslaget går även i linje med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 

  

Ett minskat intag av kött bland invånarna har inte bara positiva klimateffekter utan kan också få positiva hälsoeffekter. Forskning visar nämligen att de som har en stor andel fiberrika livsmedel (som exempel fullkorn, baljväxter, frukt, nötter, bär och grönsaker) i sin kost har lättare att hålla vikten än de som äter mindre av dessa produkter. Barn i Sverige väger allt mer och ungefär vart femte barn har övervikt. Mer än två tredjedelar av alla barn som har övervikt i 10-13-årsåldern fortsätter att ha övervikt även när de blir vuxna. Övervikt kan bland annat leda till diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom. Förövrigt har forskning visat att minskad konsumtion av kött kan minska risken för vissa cancertyper. Matvanor rankas som en av de främsta riskfaktorerna för ohälsa och tidig död bland befolkningen i vårt land. 

 

I Riktlinjer för folkhälsoarbetet i Härjedalens kommun 2021-2025 formuleras bland annat målet att fetma och övervikt minskar i alla åldersgrupper med 2% varje år. Förslaget om att minska köttet som serveras i kommunens restauranger går alltså helt i linje med aktuellt folkhälsoarbete.  

  

Så, för att ta ytterligare ansvar för jordens globala uppvärmning och samtidigt göra en insats för invånarnas hälsa bör Härjedalens kommun minska ner på köttkonsumtionen i kommunens restauranger. Det kan ske genom att införa en “köttfri dag” i veckan, en ”vego-norm” där de köttfria alternativen blir fler och de vegetariska alternativen får stå överst på matsedeln eller genom att helt enkelt öka innehållet grönsaker, rotfrukter och baljväxter och samtidigt minska ner på köttet, i menyn.  

 

Flera kommuner i Sverige har redan tagit viktiga steg mot att minska köttkonsumtionen i kommunens verksamheter och en rad kommuner har formulerat seriösa mål med tidsram för hur mycket köttkonsumtionen ska minska. Ännu längre tycks man dock ha kommit i en del andra länder, där Helsingfors i Finland kan fungera som ett gott exempel. 

  

  

Källor/läs mer; 

  

 

/ Åsa Palm, Funäsdalen - Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen.