Medborgarförslag till ingen vindkraftsindustri i Tomasliden, Norsjö kommun.

I kommunallagens (2017:725) § 5 står bland annat att medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Norsjö kommun ska främst ta hand om och främja sina medlemmars välbefinnande samt säkra miljön och den ekonomiska framtiden för kommande generationer i kommunen. Vi måste som medlemmar i kommunen kunna ta egna beslut som rör vår hälsa och livsglädje. Kommunens strävan bör vara att vi tillsammans med medlemmarna i kommunen tar beslut som ligger helt i linje med kommunens kraftfulla slogan. För de folkvalda politikerna i Norsjö måste det vara viktigare att lyssna på sina medlemmar än att ge efter för ett utländskt bolag vars främsta syfte är vinstintresse.

Vi föreslår att Norsjö kommuns fullmäktige tar ett beslut som gynnar sina medlemmar och framtida kommuninvånare och säger:

§  Nej till en höjning av vindkraftsverken till 250 meter

§  Nej till en etablering av vindkraft i Tomasliden och en begäran att länsstyrelsen återkallar nuvarande tillstånd.

§  Att Tomasliden utgår från vindkraftsplanen för Norsjö kommun Här nedan följer kortfattat de viktigaste motiveringarna till det föreslagna beslutet:

1.       Kommunfullmäktige har 2016 antagit en plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som ska förena skyddet av våra stränder och möjligheten att skapa attraktiva boende- och företagsmiljöer. Av planen framgår att ”skyddet av våra stränder är en värdefull naturtillgång och en källa till naturupplevelser”. I dokumentet anges att planen på sikt kan ”bidra till att servicenivån bibehålls och den nedgående befolkningstrenden bryts, vilket stärker landsbygden och gynnar hela kommunen”. 6 av dessa utpekade områden kommer att beröras negativt av en vindkraftsindustri på Tomasliden eftersom vindkraftverken för de områdena kommer att bli de dominerande elementen i landskapet och i de närmaste områdena kommer det att bli en ljud- ljus- och skuggutbredning. Det blir väldigt motsägelsefullt och t o m vilseledande att peka ut områden som attraktiva för boende och samtidigt säga ja till utbyggnaden av vindkraftsindustri i Tomasliden.  

2.       Besöksnäringen är en lönsam framtidsbransch och kan generera inkomster och mervärde till Norsjö kommun och dess invånare över lång tid. Upplevelsen av närheten till naturen med ro och tystnad försvinner med vindkraftsetableringar och minskar därmed möjligheterna till utveckling av en hållbar besöksnäring i mycket stora områden runt varje etablering.  

3.       Det finns risk för ljud- ljus- och skuggstörningar för de som bor och har fritidsstugor i området. Miljökonsekvensbeskrivningen som bolaget wpd lämnade in vid den första ansökan samt aktuell ansökan om höjning, uppvisar stora brister. Utredningarna inom de områden som berör människors hälsa samt områden som berör naturvärden (fågelliv men även andra naturvärden) är ofullständiga, felaktiga och vilseledande och slutsatserna därför felaktiga. Miljökonsekvensbeskrivningens brister innebär att beslutet om tillstånd är taget på felaktiga grunder.  

4.       Befintliga fastigheters värde i de områden som berörs kommer att minska.  

5.       Avfallsfrågan och efterbehandlingen när vindkraftsindustrin ska avvecklas är inte tillräckligt utredd. Efterbehandlingsplanen vid avslutad verksamhet har för många frågetecken. Fundamenten kommer inte att tas bort. Jord nertill cirka 0,5 meters djup ska läggas på fundamenten. Området kommer med andra ord inte att återställas och kunna bli skogsmark efter nedmonteringen av verken. Det står i bolagets beskrivning att ”anläggningsytor återställs i möjligaste mån”. Hur tas förbrukade rotorblad omhand? De innehåller bisfenol A och kan inte återvinnas. Hur efterbehandlingen och avfallshanteringen kommer att påverka omgivande mark och närliggande sjöar är inte tillräckligt utrett och redovisat. Därför kan man inte säga att en vindkraftsindustri på Tomasliden inte kommer att få några negativa konsekvenser för miljön.  

6.       Enligt EUs avfallsdirektiv kan markägaren bli skyldig att ta bort allt material efter vindkraftverken och återställa marken. Naturvårdsverket säger angående ansvar för nedmontering av vindkraftverk att det inte kan uteslutas att markägaren kan bli ansvarig för att ta ansvar för miljökonsekvenserna som vindkraftverken lämnar efter sig i naturen. Har markägarna blivit informerade om detta av wpd?  

7.       Verksamheten kommer inte att generera något ekonomiskt tillskott till bygden i form av skatteintäkter snarare tvärtom på sikt. Däremot kan minskade skatteintäkter förväntas då ett relativt stort område i kommunen inte blir attraktivt att bo i.  

8.       Kommunen kommer inte att gynnas av nya arbetstillfällen annat än under en kort period vid mark- och vägarbeten. Service av vindkraftverk görs med specialistkompetens som är knutna till ett utländskt bolag.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Per Rud-Petersen lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...