Låt Lovön leva - stoppa vägavstängningen!

Trafikverket vill stänga av en del av väg 825 (Rörbyvägen) som löper genom Lovön för allmän trafik. Detta skulle innebära enormt stora negativa konsekvenser och förslaget måste stoppas! 

Trafiksäkerheten skulle avsevärt försämras om bilister, tunga fordon, cyklister, mopedister och fotgängare alla ska färdas på de smala vägarna mellan Rörby Gård och Lovö Kyrka och mellan Lovö Kyrka och Ekerövägen.

Att endast ha en vägförbindelse in och ut från Lovön skulle innebära en stor säkerhetsrisk för boende vid en eventuell olycka. På vinterhalvåret sker ofta avåkningar på den smala vägen som då helt blockeras under perioder. 

Den enda förbindelselänk som finns mellan den västra och den östra delen av Lovön klipps av och boende som ska ta sig från en punkt till en annan inom bygden hänvisas till den smala trafikfarliga vägen för att sedan ta omvägen på den högt trafikerade Ekerövägen där det stora delar av dygnet är kraftig köbildning. Det skulle innebära helt oproportionerligt förlängda restider för alla som bor och verkar på Lovön.

Den populära och högt trafikerade cykelvägen från Orangeriet till Kanton försvinner

Tillgängligheten för besökare till naturreservatet begränsas kraftigt

Nödvändiga tunga transporter till alla gårdar på Lovön får problem med framkomligheten vilket i sig drabbar alla de gårdar och stall som finns på Lovön

Attraktiviteten för näringsidkare som verkar på Lovön försämras kraftigt och många riskerar att få lägga ner sina verksamheter

En del av kontexten i den skyddade kulturmiljön försvinner och kan till och med hota statusen för världsarvet Drottningholm  

Förslaget har tagits fram av Trafikverket efter att FRA begärt att vägen ska stängas av för allmän trafik. FRA skriver i sin hemställan att det inte är lämpligt att ha en allmän väg som löper genom ett skyddsobjekt och att en avstängning av vägen skulle underlätta deras lokalförsörjningsbehov. Men vägen har funnits på Lovön i flera hundra år och långt före det att FRA valde att etablera sitt huvudkontor här. Det måste väl då ändå vara rimligt att en utbyggnad anpassas så att Lovöns enda huvudled inte ”byggs in” och måste stängas!  Om vägen skulle utgöra ett säkerhetsproblem och att det inte är önskvärt att människor rör sig i närheten av anläggningen kan det starkt ifrågasättas varför de fortsätter att bygga kontor så nära vägen och att de dessutom väljer att fortsätta expandera mitt i ett populärt naturreservat och friluftsområde där det dagligen rör sig många människor och besökare. Flera myndigheter har ifrågasatt förslaget med tanke på alla de konsekvenser det medför.

FRA är en viktig myndighet och får gärna ha sitt huvudkontor på Lovön men en expansion måste ske med respekt för den unika och skyddade miljön som finns här och att stänga av vägen skulle strypa hela livsnerven in till Lovön. Trafikverket i sin tur bör arbeta utifrån sitt uppdrag som är att ständigt öka trafiksäkerheten – inte att gå en annan myndighets ärende som medför så kraftiga försämringar för medborgare och bland annat allvarligt minskar trafiksäkerheten.  

Låt vägen fortsatt vara öppen och stoppa Trafikverkets förslag!


Rädda Lovön / Sofia Klingspor    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Rädda Lovön / Sofia Klingspor kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...