Inför läroplikt nu!

Dagens skola är långt ifrån någon dröm och det är inte bara kvalitén på undervisningen som brister – utan även tryggheten. Lärandet är eftersatt och vi ser allt oftare återkommande rapporteringar om elever som blir utsatta för våld. Av skollagen framgår att utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Vi kan dock konstatera att det idag är långt ifrån verkligheten. Var femte elev i årskurs nio känner sig inte trygg och var tredje elev får inte någon studiero. En oerhört tragisk statistik – men vad kan man som förälder göra?

Hemundervisning och andra alternativa former av undervisning är i praktiken förbjudet i Sverige och straffas med viten och sanktioner. Utifrån ett internationellt perspektiv måste detta betraktas som en synnerligen restriktiv och begränsande ordning. I de flesta länder i Europa har man i stället läroplikt. Läroplikt innebär att eleverna ska tillgodose sig viss kunskap. Huruvida det sker i ett klassrum i skolan, i hemmet, på distans från skolan eller på någon annan plats som kan vara stimulerande är upp till föräldrarna själva. Kontroller av barnens kunskap sker regelbundet och staten ingriper endast när föräldrarna misskött sitt utbildningsansvar. Att införa läroplikt skulle ge föräldrarna större möjligheter att tillgodose sina barns enskilda behov och ge mer friheter som en familj.

Friheten till bestämmanderätt över sina egna barn framgår av Europakonventionens 14:e artikel: (…) föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa, filosofiska och pedagogiska övertygelse ska respekteras enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av dessa rättigheter”. Man kan fråga sig – och det gör vi – om den svenska skolplikten verkligen är förenlig med denna grundläggande bestämmanderätt över våra egna barn?  

Genom att införa läroplikt, i stället för skolplikt, kan vi uppfylla vårt föräldraansvar och tillförsäkra våra barn en god och trygg utbildning på deras egna villkor. Tiden är inne för oss som föräldrar att ta tillbaka bestämmanderätten över våra egna barn och skona dem från den skola som våra politiker så totalt har misslyckats med. Vi kräver att Sverige inför läroplikt nu!  

Unni Karlsson
läroplikt.nu


Unni Karlsson, Läroplikt nu!    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Unni Karlsson, Läroplikt nu! kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...