LANDSBYGDSUPPRORET - Gör Sverige självförsörjande igen!

Landsbygdsupproret_står_för_B1.png

LANDSBYGDSUPPRORET - Gör Sverige självförsörjande igen!

Vi FOLKET KRÄVER nedan följande politiska helhetspaket utan inbördes ordning:

🔹 att ALL politik läggs om för att stimulera en vilja och förutsättning för en åter utflyttning till landsbygden!

🔹 att ALLA energi- och drivmedelsskatter omedelbart halveras och att ALLA idiotiska klimatskatter slopas HELT, uppdatera och indexreglera reseavdraget.

🔹 att ALL elektrifiering av fordonsparken och utbyggnaden av de miljöskadliga vindkraftparkerna STOPPAS DIREKT! Skall vindkraftsparker byggas överhuvudtaget så får det endast ske i direkt anslutning till storstäderna i södra och mellersta delen av landet, där och då inga alternativ är försvarbara!

🔹att stoppa alla vansinniga planer på EL-motorvägar och snabbtågs-järnvägar mellan storstäder och lägg dessa pengar på upprustning, skötsel och underhåll av BEFINTLIGA vägar och järnvägar istället!

🔹att alla tullar och vägavgifter in till storstäderna tas bort för servicetransporter och pendlare utanför stadsgräns! Upprätta och bygg ut omlastningscentraler vid stadsgränserna istället! Likaså vid våra nationsgränser!

🔹att den planerade omprövningen av svensk vattenkraft STOPPAS DIREKT! Vi har INTE råd att avveckla MER utav vår stabila och förutsägbara energiproduktion nu!

🔹att möjligheten för en befintlig och förnyad kärnkraftsutbyggnad stimuleras samt att befintliga idag nedstängda reaktorer åter tas i bruk ASAP!

🔹att ALL hindrande lagstiftning mot brytning utav tungmetaller så som t.ex. uran, torium och liknande rivs upp och tas bort för HELÄGDA Svenska intressen! Det är inte meningen att vi skall hänskjuta problem för våra egna behov till import från andra mindre bemedlade länder, när vi ju har ett eget överflöd av dessa tillgångar inhemskt berg i dagen!

🔹att kontrollen av vår infrastruktur och naturtillgångar tillåts övergå i händerna på utländska intressen och totalitära diktaturstater STOPPAS DIREKT!

🔹att SUBVENTIONERADE etableringar av utländska demokratifientliga energislukande multimiljard-Big Tech bolag STOPPAS DIREKT! TA istället ORDENTLIGT BETALT ifrån dem i annat fall och gör så som bl.a. Polen och bötfäll dem vid grundlagsbrott mot yttrandefriheten!

🔹att den samhällsservice som nedmonterats och fråntagits landsbygden omedelbart återställs! Det är t.ex. inte meningen att en skadad och sjuk skall tvingas åka >10-20 mil enkel väg för att få tillgång till vård eller att en havande skall tvingas lära sig föda barn på någon EL-sparkcykel!

🔹 att möjligheten för att öppna och bedriva lokala gårdsbutiker utökas och förenklas! Inför även ett skattesubventionerande NÄRPRODUCERAT-certifikat/märkning för närproducerade produkter inom radien av t.ex. ca: 10-20 mil, för att stimulera lokala näringar så som t.ex. bagerier, mejerier, slakterier och liknande!

🔹att rovdjurspolitiken balanseras och hänsynsfullt verklighetsanpassas, att vi SKALL skydda och bevara vår rovdjursstam DET har vi internationella avtal och förpliktelser som föreskriver så det är inte öppet för diskussion, MEN den måste reformeras så att människa och rovdjur KAN samexistera i samförstånd. Drabbade djurhållare SKALL kompenseras fullt ut av staten för förluster och förebyggande skyddsåtgärder. Samt att beslut om skyddsjakt skall ske lokalt och INTE av någon myndighet på annan ort.

🔹att kvotsystemet för övrig viltjakt ses över och verklighetsanpassas till viltstammens faktiska kvantitet och kvalitet så att inte regional överskjutning inavlar och utrotar arter eller tvärtom underskjuts så andra problem uppstår! Det är INTE de stora statliga skogsbolagen som skall avgöra kvoten för avskjutningen av vår viltstam!

🔹att bygglov för R.O.T. och Attefallshus upp till 60 m² och i antal slopas HELT utanför stadsplanerat område samt att strandskyddet reformeras om för fastigheter utanför naturskyddat område!

🔹att banker åter tvingas att hantera kontanter igen och att de även tvingas hålla bemannade bankkontor inom radien av en halv dagsmarsch ( 1 dagsmarsch = ca: 4,5 mil )! Det är inte meningen att landsbygden skall bli lamslagen varje gång som den datoriserade tekniken strejkar!

🔹att drivmedelsstationer tvingas samordna så att det åtminstone finns möjlighet EN sedelautomat för tankning efter stängning, på varje ort med >500 inv. och/eller inom radien av en halv dagsmarsch!

🔹att äganderätten grundlagsskyddas!

🔹 att alla former av tvångsanslutningar till kommunal eller statlig infrastruktur stoppas för självförsörjande fastighetsägare som saknar behov av sådan!

🔹att allemansrätten reformeras, det är inte meningen att andra vinstdrivande intressen skall kunna bedriva vinstdrivande verksamhet på annans egendom utan att ens begära markägares tillåtelse eller erbjuda skälig kompensation!

🔹att de stora statliga skogsbolagen stoppas från den hänsynslösa skogsskövlingen, samtidigt som små privata bondskogsägare blir belagda med avverkningsförbud trots att de i generationer har vårdat skogen på ett gammalt beprövat hållbart sätt!

🔹att återbörda makten så nära folket som möjligt igen genom att stärka kommuners vetorätt gentemot politiska, överstatliga och myndigheters beslut!

🔹att en folkomröstning om ett SWEXIT hålls asap och att vi vid ett utträde istället lägger alla dessa miljarders MILJARDER som vi förlorar på EU-medlemskapet DIREKT på vårt eget lands folk, samhällsservice och inhemska näringar!

🔹att ALLT ekonomiskt bistånd för uppbyggnad utav deras samhällsservice och infrastruktur inkl. sk. klimatbistånd till andra länder och i synnerhet då till icke demokratiska sådana STOPPAS DIREKT! Det kan inte vara meningen att VÅRA -> folkets pengar ofrivilligt helt utan lov används till sådant när vår egna samhällsservice och infrastruktur samtidigt avvecklas och läggs ner!

🔹att då vi i Sverige har världens hårdast skyddande djur och miljölagstiftning, vilket i sig är BRA, så måste vi då ändock inse att detta är extremt dyrt och konkurrenshämmande för våra inhemska näringar och därför så MÅSTE då kompenserande politiska åtgärder vidtas så att vi INTE tvingas betala för att vår egna inhemska produktion och arbetstillfällen konkurreras ut och läggs ner!

🔹att ALLA frihandelsavtal med SAMTLIGA icke nordiska länder på ALLA produkter som vi KAN och BÖR producera inhemskt själva SLOPAS och att det läggs strafftullar på all import av sådana! Våra inhemska näringar och produktion skall i alla lägen prioriteras FÖRST!

🔹att vår kulturhistoria värnas och bevaras, tänker då närmast på att vårt numera internationellt erkända fornnordiska ursprungsspråk Övdalskų även erkänns och bevarande skyddas HÄR i vårt egna land https://www.facebook.com/AvdalsRunan samt att fäbodkulturen ges en särställning både ekonomiskt och gentemot myndigheter, så att det som drabbade Fäbodkullan i Rättvik ALDRIG återupprepat kan hända igen! Detta är av en helt avgörande betydelse för bl.a. turistnäringen på landsbygden!

🔹att fornlämningar och historiska fynd bevaras och skyddas vid upptäckt, genom att det ekonomiska kostnads ansvaret och förpliktelsen för arkeologiska utgrävningar till följd hänförs från fastighetsägaren över till staten! Det är inte rimligt att avkräva den enskilda att bära kostnaden för ombesörjandet av sådant som ligger i ALLAS vårt kulturhistoriska och identitetsbekräftande intresse att bevara för kommande generationer!

🔹att politikerna utöver att börja LYSSNA på folkviljan igen, även underlättande stödjer och öppnar upp för folkets enskilda initiativ och uppfinningsrikedom, då det är DÄR som framtidens jobb finns!

🔹är öppet för ytterligare seriösa och genomtänkt realistiska förslag.. ( sådana frågor kan med fördel tas upp och diskuteras i LANDSBYGDSUPPRORET stödgrupp. https://www.facebook.com/groups/651052102909907 )

Ovanstående kravpunkter kommer vid behov att varefter förklarande utvecklas och mer i detalj specificeras, samt så kan ytterligare relevanta punkter komma att tilläggas. Och NEJ ovan nämnda punkter är INTE öppna för diskussion vare sig förhandlande eller kompromissande! Utan detta ÄR vad som gäller PUNKT!

Så till SAMTLIGA politiker och partier, ovannämnda kravpunkter ÄR ett helhetspaket så tänk INTE ens tanken på att bara plocka ur enskilda punkter och tro ni kan lura åt er vår röst på det, utan det ÄR HELA PAKETET som gäller och som NI är tvungna att anamma OM ni avser att kunna få vårt förtroende och röst i höst. För lyssnar ni inte NU så då tar vi FOLKET saken i egna händer och gör ER arbetslösa!

JA detta budskap skall DELAS vidare ALLT DU/NI kan och NÄR du har skrivit under HÄR så gå även in och GILLA/FÖLJ vår nya nyhetssida https://www.facebook.com/Landsbygdsupproret.NU och gå även med i gruppen https://www.facebook.com/groups/651052102909907 

*Och DU som är skrivkunnig OCH som ärligt uppriktigt ställer dig 100% bakom ovan nämnda kravlista och känner dig manad att hjälpa till med att bli redaktör eller gruppadmin, för LANDSBYGDSUPPRORET, ta i sådant fall kontakt. FÖR NU GOTT FOLK SÅ STÄLLER VI OSS ALLA UPP OCH KLARGÖR ATT DET FÅR VARA NOG NU OCH TILLSAMMANS SÅ ÄR VI STARKA OCH KAN SKAPA EN FÖRÄNDRING PÅ RIKTIGT!!!

. / Kenth A Sjölin✍️
Ansvarig för: #LANDSBYGDSUPPRORET - #ÖvdalsRunan - #Blåklockorna - #VårÅsiktPåRiktigt- #VisägerNEJtillRegeringenserkännandeavPalestinasomstat

 

 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Kenth A Sjölin lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...