Bevara Kyrkostrands-Jungmans skola - Säilyttäkää Kyrkostrands-Jungmans -koulu

NAMNINSAMLINGEN ÄR NU AVSLUTAD. TOTALT HAR ADRESSEN SKRIVITS PÅ AV 1.342 PERSONER NÄR DE 604 NAMN SOM PAPPERSLISTORNA SAMLADE RÄKNAS MED. TACK FÖR UNDERSTÖDET!

*****************************************

Bevara Kyrkostrands-Jungmans skola

Kyrkostrands-Jungmans skola i Jakobstad betjänar några av Jakobstads barnrikaste och mest växande bostadsområden. Skolan är den enda svenskspråkiga skolan för alla familjer i de södra stadsdelarna.Det är en välfungerande och trivsam skola, trots de undermåliga yttre förhållanden skolan tvingats verka i under många år. Halva skolan består fortfarande av de tillfälliga baracker som för snart 30 år sedan ersatte den nedbrunna byggnaden. Barackerna är utdömda så väl av stadens byggnadsansvariga som av hälsoinspektör Liisa Haavisto (september 2009). Enligt hälsoinspektionen får ingen vistas i barackerna från och med utgången av maj 2010. Skolan är också trångbodd. En klass är utlokaliserad till Bonäs skola och förråd och wc:n används för undervisning.

Planerna för en nybyggnad är nu så långt hunna att Tekniska nämnden har valt en entreprenör och uppmanat stadsstyrelsen att prioritera investeringen för bygget. Samtidigt utreder staden möjligheten att skjuta upp investeringen och splittra skolan genom att placera ut samtliga elever på olika håll i staden i de klasser och skolor där utrymme finns. I praktiken betyder det att klasser splittras och att eleverna placeras på helt olika skoladresser. Förutom all den otrygghet och olägenhet det skapar för barnen, deras familjer och personalen, drar det också mattan under Jungmans skolas verksamhet, som bygger på integration i Kyrkostrands skola.

Vi undertecknade vädjar till staden Jakobstads beslutsfattare, till förtroendevalda så väl som tjänstemän, att prioritera Kyrkostrand-Jungmans skolas nybygge 2010. En tillfällig lösning som går ut på att splittra skolan löser inte staden Jakobstads utrymmesproblem när det gäller skolfastigheter. Däremot slår det sönder de södra stadsdelarnas invånarstruktur.Att splittra familjer och grannskap på olika skolor, skapar otrygga och långa skolvägar för barn och förstör en välfungerande pedagogisk enhet. Vi bör också minnas att staden fortfarande delar ut tomter i de berörda stadsdelarna, att många nyligen byggt hus där och att en generationsväxling pågår i området.

----
Underteckna adressen genom att fylla i följande uppgifter i formuläret:
Etunimi = förnamn
Sukunimi = efternamn
Paikkakunta = ort
-> Allekirjoita adressi = Skriv på adressen

*****************************************************************************
NIMIEN KERÄYS ON PÄÄTTYNYT. OSOITE ON YHTEENSÄ KERÄNNYT 1.342 NIMEÄ KUN PAPERILISTOJEN 604 NIMEÄ LASKETAAN MUKAAN. KIITOKSIA TUESTANNE!

*****************************************


Säilyttäkää Kyrkostrands-Jungmans -koulu

Kyrkostrands-Jungmans –koulu palvelee yhtä Pietarsaaren lapsirikkaimmista ja eniten kasvavista asuinalueista. Koulu on ainut ruotsinkielinen koulu kaikille eteläisten kaupunginosien perheille. Se on erittäin toimiva ja viihtyisä koulu, vaikka sen ulkoiset puitteet ovat olleet ala-arvoiset viimeisten vuosien ajan. Puolet koulusta on vieläkin sijoitettuna niihin tilapäisiin parakkirakennuksiin, jotka jo pian 30 vuotta sitten korvasivat palaneen päärakennuksen. Parakkien kohtalo on selvä, sekä kaupungin rakennusviranomaiset että terveystarkastaja Liisa Haavisto (syyskuussa 2009) ovat todenneet ne sopimattomiksi nykyiseen käyttöön. Terveystarkastuksen määräys onkin, ettei kukaan saa oleskella parakeissa toukokuun 2010 jälkeen. Koulu on myös ahdas. Yksi koulun luokista on sijoitettu Bonäsin kouluun. Varastotiloja ja vessoja käytetään opetustiloina.

Uuden koulurakennuksen suunnittelu on edennyt jo niin pitkälle, että tekninen virasto on valinnut hankkeelle urakoitsijan ja kehottanut kaupunginvaltuustoa asettamaan hankkeen rahoituksen etusijalle. Samaan aikaan kaupunki selvittää mahdollisuuksia siirtää investointia ja hajottaa koulun eri luokat sijoittamalla kaikki oppilaat eri puolille Pietarsaarta niihin luokkiin ja kouluihin, joista tilaa löytyy. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luokat hajotetaan ja oppilaat sijoitetaan täysin eri kouluihin. Tästä aiheutuva haitta ei aiheuta pelkästään turvattomuutta ja vaivaa kaikille oppilaille, heidän perheilleen ja koulun henkilökunnalle, vaan se vie myös perustan Jungmanin koulun toiminnalta, joka pohjautuu integraatioon Kyrkostrandin kouluun.

Me allekirjoittaneet vetoamme Pietarsaaren kaupungin päättäjiin, sekä valtuutettuihin että virkamiehiin, että he asettavat Kyrkostrands-Jungmans –koulun uudisrakentamisen vuonna 2010 etusijalle. Tilapäisratkaisu, jossa koulu hajotetaan eri puolille kaupunkia, ei ratkaise Pietarsaaren kouluja koskevaa tilaongelmaa. Sen sijaan se lyö eteläisten kaupunginosien asukasrakenteen säpäleiksi. Perheiden ja naapurustojen hajottaminen eri kouluihin aiheuttaa turvattomia ja pitkiä koulumatkoja lapsille ja turmelee hyvin toimivan opetuksellisen yksikön. Meidän on myös muistettava, että kaupunki yhä jakaa tontteja kyseisillä asuinalueilla, että monet juuri ovat rakentaneet sinne talon ja että alueella on menossa sukupolvenvaihdos.


KRISTIAN ÖSTMAN Kyrkostrand, MARIA EKLUND Kivilös, STEFAN SKYTTE Staffansnäs, MARIA KAPTÉNS Kyrkostr    Kontakta namninsamlingens skapare