Kriminalisera ej CBD från industrihampa

Från 1/1-2018 finns det förslag på att myndigheterna ska göra CBD olja och andra produkter gjorda från industrihampa olagligt! Detta måste vi som har stor nytta från oljan och andra produkter stoppa med kraft!

Vad är då CBD? 

Det är en förkortning på en cannabinoid kallad Cannabidiol. Den har inte några psykoaktiva egenskaper, dock har den många medicinska fördelar och därmed ett hot mot läkemedelsindustrin. 

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Cannabidiol

Från utredningen: 

"13.8
Överväganden
13.8.1

Dagens utformning bör ändras

Bedömning:

Det finns anledning att justera utformningen av undantaget från narkotikadefinitionen för industrihampa eftersom dagens utformning har lett till otillfredsställande konsekvenser.

13.8.2
Ett ytterligare krav på hur hampan ska hanteras

Förslag:
Undantaget från narkotikadefinitionen avseende industrihampa ska justeras så att det, förutom dagens krav på att det ska vara fråga om viss hampasort som odlas efter att ansökan om direktstöd lämnats in till behörig myndighet, också ska krävas att det rör sig om en behörig hantering av hampan.

Förslagets effekter

Den föreslagna ändringen innebär att omständigheterna kring hanteringen av hampa får en ökad relevans. Vikten av att fastställa om det rör sig om droghampa eller industrihampa, vilket ibland inte ens låter sig göras, minskar. Att invända att påträffat material utgör tillgripen industrihampa utgör då nämligen inte en grund för att ogilla ett åtal om narkotikabrott. Tidskrävande och kostsamma analyser kan därmed undvikas.

13.8.3
Sammanfattning

Enligt utredningens mening uppfyller den föreslagna ändringen de krav som EU-rätten ställer på den nationella regleringen samtidigt som den innebär en lämpligare och tydligare ordning.

Mot nu lämnat förslag kan argumenteras att det befäster den något udda systematiken i regleringen att hanteringen av materialet är avgörande för om det utgör narkotika eller inte. Ett tänkbart alternativ är att i stället ta bort dagens undantag avseende industrihampa, så att hampan utgör narkotika. Hantering av industrihampa skulle därmed kräva tillstånd. En sådan systematik är mer överensstämmande med narkotikaregleringen i övrigt.

Med detta alternativ uppstår inledningsvis frågan om det är förenligt med EU-rätten att utan någon särskiljning klassificera en jordbruksprodukt som narkotika. Oaktat denna bedömning är svårigheterna med en sådan ordning bl.a. följande. Att endast kräva tillstånd för odling av industrihampa, och undanta övrig hantering tillståndskravet, riskerar att medföra samma problematik som uppstått med dagens reglering. En sådan ordning skulle nämligen innebära att hampa är tillståndspliktig enbart i ett specifikt skede och invändningar om att påträffad hampa härrör från annat skede skulle troligen uppstå.

Att i stället kräva tillstånd ända ner till konsumentnivå, för all hantering som inkluderar hampa, kan däremot anses både omotiverat och opraktiskt. Dels är de ändamål som industrihampa odlas för varierande, dels är det många slutprodukter bestående av hampa som bearbetats på sådant sätt att de inte längre innehåller någon THC. Att kräva tillstånd endast för hantering av hampa, i vilken THC fortfarande finns kvar, eller kan extraheras, medför i stället gränsdragningsproblem. I vilket bearbetningsled hampans THC försvinner, eller blir omöjlig att extrahera, från en produkt beror nämligen på vilken produkt det är fråga om och hur produkten tagits fram. Vidare är bedömningen beroende av vilka metoder för extrahering som används.

Ett sådant system kräver därmed resurser dels för att hantera tillståndsgivningen, dels för att utöva tillsyn. Det kan ifrågasättas om en sådan ordning leder till en effektivare ordning än dagens eller om arbetsbelastningen endast flyttas från en myndighet till en annan. Det är mot bakgrund av ovanstående som utredningen i
stället lämnar det aktuella förslaget."