Krav på regeringen att tillsätta en oberoende alkoholkommission

Vi kräver att regeringen tillsätter en oberoende alkoholkommission för att utreda följande.

– Att beskriva den oreglerade handeln med alkohol och dess konsekvenser ur ett juridisk, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det är av särskilt intresse att titta på relationerna mellan organiserad brottslighet och okontrollerad försäljning och hur vi bäst kan säkerställa att återfå kontrollen.

– Att undersöka sambandet mellan skatt på alkohol och konsumtion i syfte att fastställa om alkoholskatten är ändamålsenligt utformad, utifrån syftet att begränsa konsumtionen av alkohol och generera skatteintäkter.

– Att studera hur dagens utformning av och nivå på alkoholskatten påverkar brottslighet och sociala problem.

– Att belysa alkoholnäringens betydelse för jobb och tillväxt och potentialen för landsbygdsutveckling.

– Att granska alkoholkonsumtionens sociala mönster, utveckling och skadeverkningar, särskilt kopplingen mellan konsumtion och skador och om den så kallade totalkonsumtionsmodellen är ett lämpligt analysverktyg i detta sammanhang.


Christian Nielsen    Kontakta namninsamlingens skapare