Koldioxidbudget för Härjedalen!

Medborgarförslag; 

Vi föreslår att kommunfullmäktige i Härjedalens kommun fattar beslut om att upprätta en koldioxidbudget. 


Nu provar vi igen... 

I september 2019 lämnade vi in ett medborgarförslag om att kommunen bör upprätta en koldioixidbudget. Vi menade att en koldioxidbudget var en förutsättning för att Härjedalens kommun skulle kunna sätta tydliga och ambitiösa mål och delmål för sitt klimatarbete. Med hjälp av en vetenskapligt upprättad koldioxidbudget skulle kommunen också kunna mäta arbetet och veta om takten går i linje med FN´s klimatmål. Det var då (för snart tre år sedan) ett tiotal kommuner som redan upprättat en, däribland Åre och Östersund. Etthundratrettiotvå personer och över 35 företag och verksamheter (bara i Västra Härjedalen!) valde att stå bakom medborgarförslaget.  

 

Ganska exakt ett år senare, på hösten 2020, fattade en enhällig fullmäktige beslutet, helt i enlighet med tjänstemannautlåtandet, att avslå förslaget. Man menade bland annat att kommun var för liten och att man därför istället skulle luta sig mot den koldioxidbudget som fanns upprättad för Jämtlands län. Jämtlands läns koldioxidbudget har dock inte uppdaterats sedan upprättandet och i enlighet med hur en vetenskapligt baserad koldioxidbudget fungerar. Därför går den inte längre att använda i arbetet för fossilfrihet. Jämtlands läns koldioxidbudget är inaktuellt. 

 

Snart har tre år gått sedan förslaget om att upprätta en koldioxidbudget lämnades in för första gången och en hel del tycks trots allt ha hänt sedan dess. Enligt svaren i den partienkät som skickades ut av Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen* under våren 2022, ställer sig idag flertalet partier (V, S, L, KD, VH) positiva till att upprätta en vetenskapligt baserad koldioxidbudget för Härjedalens kommun, och ett av kommunens större partier (S) uppger även att en koldioxidbudget är en av partiets klimatrelaterade fokusområden under nästa mandatperiod. Det tycks alltså nu finnas goda förutsättningar genom rådande politisk vilja och en viss konsensus i frågan. 

 

Även konceptet med kommunala koldioxidbudgetar har utvecklats snabbt under dessa tre år. Idag finns ett digitalt system på plats som hjälper svenska kommuner att uppdatera sin koldioxidbudget löpande. Det betyder att enskilda tjänstepersoner inte behöver ägna tid åt att samla in statistik eller utföra beräkningar. Detta digitaliseringsarbete har utförts av forskare vid Uppsala universitet, av icke vinstdrivande Klimatsekretariatet och med stöd av bland andra Vinnova. 

 

Kopplat till detta digitaliseringsarbete har också ett digitalt verktyg utvecklats, vilket innebär att man nu kan tillgängliggöra sin koldioxidbudget – som alltså hålls uppdaterad automatiskt – på ett pedagogiskt sätt, exempelvis direkt på kommunens hemsida. Se: https://www.climatevisualizer.com/Nyk%C3%B6ping

 

Ett sådant tillgängliggörande är minst lika viktigt som att en kommunal koldioxidbudget kommer till användning i kommunorganisationens egna omställningsarbete, eftersom klimatomställningen är ett gemensam utmaning där rådigheten över utsläppen delas mellan många parter och alla dessa behöver få insyn, kunskap och en förståelse för var vi står lokalt – kommunorganisation, invånare, näringsliv och civilsamhälle.

 

Idag finns också en större allians av kommuner – drygt 50 till antalet – som på olika sätt är engagerade i detta nya och viktiga koncept. Idag finns också stöd att få. Det finns exempelvis en årlig konferens där miljö- och klimatstrateger träffar ledande forskare och annan expertis. En oberoende expertorganisation – Klimatsekretariatet – har också vuxit fram under dessa tre år, och de erbjuder idag klimat- och miljöstrateger, stöd och kunskap. En vetenskapligt framtagen koldioxidbudget beställs genom dem. 

 

För Härjedalens kommun skulle priset för en koldioxidbudget enligt uppgift från Klimatsekretariatet vara 50 000 kr. Priset inkluderar ett framtagande av digitalt informationsverktyg för Härjedalen, beräkning, en rapport och informationsseminarium samt stöd. Enligt Klimatsekretariatet skall dock priset aldrig vara ett hinder för upprättandet av en kommunal koldioxidbudget, och för de kommuner vars budget är begränsad och undermåliga finanser står som hinder för beställningen brukar de “finna lösningar”, enligt Anders Heggestad på Klimatsekretariatet. 

 

Sammantaget har det under de tre år som gått blivit enkelt, delvis automatiserat, tryggt och kostnadseffektivt att upprätta en validerad kommunal koldioxidbudget som både kan tillgängliggöras för invånarna och fungera som ett viktigt och mer vetenskapligt perspektiv i arbetet med strategier och planer. Samtidigt har konceptet mognat i det offentliga samtalet och det finns en snabbt växande allians av föregångskommuner som nu är uppriktigt engagerade i konceptet.

 

Det är nu dags för Härjedalen att ta detta viktiga steg - för invånarna, och för nästa generations skull.

 

* Sammanställningen av enkätsvaren finns på hemsidan www.hallbarhetiharjedalen.se 

 

/ Åsa Palm 

– planetälskare och administratör för Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen.