Kalmarnas

Vi vill med denna petition göra er i Jomala kommunstyrelse varse om att vi, boende i och på annat sätt berörda av Kalmarnäs, vill lyfta vikten av att realisera en cykel- och gångbana längs Kalmarnäsvägen.

På vägen samsas skolbarn, gångtrafikanter, cyklister och motionärer med bilar och skolbussar, i en nämnvärt oskyddad trafikmiljö.
Vägen är så smal den upplevs som rent farlig, inte minst för barn, och inte minst under vintertid då snödrivorna även omöjliggör att man kan gå längs dikesgrenen.
Vägen är även dåligt upplyst, vilket ytterligare ökar otryggheten för gång- och cykeltrafikanter.
Att vägens utformning därtill inspirerar fordonstrafiken att överskrida den satta maxhastigheten om 50 km/h, förvärrar situationen ytterligare.

Vi önskar att ni lyfter denna fråga innan en olycka skall behöva visa på situationens allvar.