Gör Garphytteklint till ett naturreservat

efterföre.jpg

Februari 2024
Garphytte klint är återigen tillfälligt skyddad fram till september 2025 (Namninsamlingen fortsätter till stöd för Örebro kommuns strävan efter att skydda Garphytte klint)
 
Regeringen ger Örebro kommun rätt.
Det beslut som länsstyrelsen tidigare fattade och som upphävde kommunens förbud mot avverkning, upphävs av regeringen och kommunens förbud ska fortsätta att gälla.
Regeringen hade att ta ställning till två saker. För det första om kommunen har följt miljöbalken vid sitt beslut om interimistiskt förbud. Regeringen konstaterar att det finns "inget hinder för en kommun att meddela interimistiskt förbud enligt miljöbalken". Man konstaterar också att det inte finns något hinder för en kommun att bilda naturreservat där en länsstyrelse tidigare har beslutat att inte göra det.
Den andra frågan som regeringen har prövat är om markägaren har påverkats "oproportionerligt", dvs orimligt hårt. I denna fråga konstaterar regeringen att det interimistiska beslutet inte innebär ett kategoriskt förbud mot skogsbruksåtgärder. Lagens formulering är att förbudet gäller "att utan kommunens tillstånd" utföra vissa åtgärder. Markägaren kan alltså ansöka om att få utföra åtgärder. Om en sådan ansökan avslås har markägaren rätt att begära ekonomisk ersättning enligt miljöbalken.
Regeringens beslut gick alltså helt på kommunens linje. Vi hoppas nu att kommunledningen står fast vid att Garphytte klint ska skyddas.
Det är viktigt att komma ihåg att regeringen inte har tagit ställning i själva reservatsfrågan. Regeringen har dock gett Örebro kommun rätt att arbeta vidare med frågan.
(Interimistiskt förbud innebär, enligt miljöbalken, ett tidsbegränsat treårigt förbud mot skogsbruk t ex avverkning. Syftet är att skapa tid för att komma överens angående ersättning. Förbudet meddelades 27 september 2022 och löper alltså till 2025. Därefter ges möjlighet till förlängning i ytterligare ett plus ett år.)

Namninsamlingen angående Garphytteklint fortsätter! GARPHYTTEKLINT ÄR ÅTERIGEN AKUT HOTAD!

14 juni 2023

Örebro kommun fortsätter sina försök att hindra kalhuggning på Garphytteklint. Kommunalrådet John Johansson skriver på Fb att kommunen nu överklagar igen: 

"Örebro kommun överklagar Länsstyrelsens beslut kring Garphytteklint
Idag har jag tagit del av juristernas bedömning att Länsstyrelsens beslut om att upphäva Örebro kommuns beslut att påbörja utredning om kommunal reservatsbildning i Garphytteklint är fel och att det därför bör överklagas. Idag har Örebro kommun samt Bygg- och miljönämnden i Örebro därför skickat in en sådan överklagan.
Kommunen yrkar att regeringen snarast beslutar om s.k. inhibition. Om regeringen beslutar om sådan inhibition innebär det att länsstyrelsens beslut om upphävande inte gäller under den tid som regeringen prövar ärendet och att avverkningsförbud då gäller.
Därefter yrkar kommunen i första hand att regeringen beslutar att upphäva länsstyrelsens beslut och återförvisar ärendet tillbaka till Länsstyrelsen i Örebro län i syfte att ge Länsstyrelsen i Örebro län möjlighet att komma överens med annan länsstyrelse om att sådan annan länsstyrelse istället ska pröva överklagandet av kommunens interimistiska förbud.
Jag har hela tiden varit tydlig med att Örebro kommun landade i vår hållning för snart ett år sedan - frågan måste tittas på noggrant - och att det nu var upp till juristerna att bedöma frågan ur deras perspektiv." (från John Johanssons Facebooksida)

Markägaren hade fått Länsstyrelsens jurister att upphäva det interimistiska förbud mot avverkning som kommunen hade beslutat om i september 2022. Länsstyrelsens jurister hävdar att kommunen inte har gett markägaren erbjudanden om andra, mindre ingripande åtgärder som till exempel naturvårdsavtal. De kräver alltså att kommunen skulle ha gjort om hela den process som länsstyrelsen redan hade gjort i sina försök att åstadkomma en dialog med markägaren. Att kommunen utfärdade det interimistiska förbudet mot avverkning berodde på att skogen var verkligt akut hotad och att skogsmaskiner kunde ha påbörjat skövling redan dagen efter att beslutet togs. Markägaren har fått erbjudanden om att sälja skogen, alternativt byta sig till annan skog som är mer lämpad för produktion.

(Läs mer om tidigare turer i frågan nedan)

Markägaren har fått länsstyrelsen att upphäva kommunens interimsbeslut om avverkningsförbud. Länsstyrelsens jurister har lyckats upphäva kommunens förbid genom att hänvisa till att markägaren inte har erbjudits andra lösningar, som till exempel naturvårdsavtal. De anger också skogspropositionens ord om "stärkt äganderätt till skog" som ett skäl. Nu återstår ett sista hopp; att Örebro kommuns politiker vågar stå på sig och hävda allmännytta, riksintresse för friluftsliv och Sveriges internationella ansvar för att bevara kalkbarrskogar. Allmännytta före egennytta! Fortsätt att hjälpa till med att samla namn. Sprid namninsamlingen på alla sätt du kan!

Örebro kommun har gjort det som landshövding Maria Larsson och hennes ledningsgrupp borde ha gjort! Kommunens miljönämnd har fattat beslut om ett treårigt så kallat interimistiskt förbud mot avverkning på Garphytteklint. Kommunen vill att klinten ska skyddas som naturreservat och kommer att bereda frågan. Så nu är det viktigt att vi lämnar vårt stöd till kommunen. Den folkliga opinionen har nått en tillfällig framgång, men mycket kan hända som sätter käppar i hjulet för reservatsbildningen. Det är viktigare än någonsin att vi fortsätter att samla namn.

Stärkt hopp för Garphytteklint. Örebro kommun överklagar Länsstyrelsens (Landshövding Maria Larssons) beslut att avbryta utredningen om att göra den skyddsvärda kalkbarrskogen till ett naturreservat. I dagens Na uttalar sig kommunalrådet John Johansson som anser att det finns frågetecken kring Länsstyrelsens beslut och att frågan bör prövas rättsligt.

Det påbörjade väggbygget har avbrutints på grund av att markägaren inte har sökt tillstånd för miljöpåverkan. Vägbygget hotar att förgifta ett vattenskyddsområde. Kampen har gått vidare hela tiden och vi vill gärna att ni fortsätter att sprida frågan så att vi får ännu fler underskrifter.

Image6.jpeg

(Läs mer om frågan nedan)

Landshövdingen har stoppat Länsstyrelsens arbete med att skydda klinten som ett reservat. Vi fortsätter att göra allt vi kan för att hennes beslut ska upphävas och att klinten skyddas.

Garphytteklint är ett av Örebro läns mest värdefulla naturområden utanför skyddade områden och ett viktigt rekreationsområde för oss i Garphyttan. Förutom månghundraårig skog finns här många kulturlämningar i form av gruvområden och torplämningar som nu delvis har skadats av väggbygge.

Avverkningsanmälan har nu gjorts för att "föryngringsavverka" (kalhugga) stora delar av klinten. Skövling av en vacker gammal stig har gjorts för att bygga en bred skogsbilväg i området (se före-efter bilden ovan). Vi ser en uppenbar risk att detta leder till ytterligare avverkning även av återstående skog.

Länsstyrelsen har inventerat området och funnit mycket höga naturvärden bland annat en mängd rödlistade arter.

Vi protesterar mot att landshövding Maria Larsson har avbrutit Länsstyrelsens arbete med att göra Garphytteklint till ett naturreservat. Vi anser att hon har vantolkat regeringens ambition att inte skyddsvärd skog ska avverkas. Beslutet måste upphävas så att reservatsprocessen kan fortsätta. Eftersom ett akut hot finns mot området så borde landshövdingen ha beslutat om ett så kallat interimistiskt beslut som förbjuder avverkning under tiden som reservatsbildningen fortsätter.

Skydda klinten nu!

 


Skydda Garphytteklint    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Skydda Garphytteklint kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...