Förslag - Läkemedelsbehörighet för Djurvårdare

OBS! Detta är en förkortad version av förslaget. Om du önskar läsa förslaget i sin helhet kontakta Katarina Kjeller (Lidköpings Djurklinik) eller Angelica Cederin (Motala Djurklinik)

Även synpunkter/kommentarer och dylikt tas tacksamt emot.

 

2022-03-08                                       F Ö R S L A G   

 Läkemedelsbehörighet för djurvårdare

Jordbruksverkets föreskrifter efter 31 dec 2023  för djurvårdares läkemedelshantering inom smådjurssjukvård, motsvarande nuvarande SJVFS 2020:21 kap 5 med bilaga 1 och 2  

Föreslagna åtgärder

 • En ny yrkeskategori djurvårdare med möjlighet att nå behörighet för alla läkemedel och narkospassning ersätter nuvarande djurvårdare nivå 2 och 3.
 • Utbildning på företag eller gymnasieskola.
 • Utbildningen kvalitetssäkras genom examination under överinseende av Institutionen för Anestesiologi, Veterinärmedicinska fakulteten, Sveriges Lantbruksuniversitet.  

Syfte

 • Resurseffektiva valmöjligheter för narkosbemanning.
 • Möjlighet till mer sammanhållna yrkesroller.
 • Ge veterinärer möjlighet till ett mer helhetsinriktat arbetssätt som ger bättre överblick, bredare kompetens, mer självkänsla och därmed ökad psykisk motståndskraft.
 • Ge djurvårdare en stärkt och tydligare yrkesroll med möjlighet till kompetensutveckling.  

Varje företag väljer självständigt den bemanning som passar de egna förutsättningarna.         

Ny yrkeskategori – Djursjukvårdare                                                                              Detta ord upplyser tydligt allmänheten om vilka uppgifter som utförs. Ordet djurvårdare däremot leder allmänhetens uppfattning till vardaglig skötsel av friska djur såsom hunddagis, zoo-affär, djurpark. Uttrycken nivå 2 och nivå 3 är obegripliga för en utomstående, det enda som förstås är att arbetet är hierarkiskt ordnat.

För arbetstagare är en riktig benämning av stor betydelse för självkänsla, yrkesheder och stolthet, vilket i sin tur har påverkar den psykiska hälsan. Ord har betydelse!

Arbetsuppgifter

Ge alla slags läkemedel ordinerade av veterinär eller djursjuksköterska till kundägda patientdjur, med användande av samtliga administrationssätt.      

Ordination ska vara skriftlig och utfärdad i närtid (samma dag). Den ska innefatta djurets identitet, läkemedel, beredningsform och styrka om detta inte är uppenbart, dos och      administrationssätt. Djursjukvårdare kontrasignerar skriftligt med tidpunkt, denna       dokumentation sparas under dagen.     

En veterinär/djursjuksköterska får ansvara för ordination till högst tre djursjukvårdare      samtidigt (under samma arbetspass). Under de första sex månadernas tjänstgöring      inom smådjurssjukvård begränsas ordinationsansvar till högst en djursjukvårdare.

Om veterinären/djursjuksköterskan är förhindrad att utfärda ordinationer skriftligt (sterilklädd eller annan orsak) må ordination utfärdas muntligt. Djursjukvårdaren upprepar då ordinationen muntligt för ordinatören som bekräftar. Djursjukvårdaren antecknar, utför och kontrasignerar ordinationen.  

Undantagna läkemedel:     

 • Vaccin (ska intygas vilket kräver legitimerad person)
 • Cytostatika (riskfylld hantering kräver utökad utbildning)      
 • Lokalbedövning (kräver veterinärutbildning)                         

Narkospassning som innebär övervakning, narkosprotokoll samt anpassning av narkosmedel-tillförsel enligt ordination av veterinärkirurgen/djursjuksköterskan som utför ingreppet.                                                                                                                                                                                                                          

Utbildning

Gymnasieförlagd med praktisk inriktning och färdighetsträning till anställningsbarhet. Utbildning i djursjukvård ska omfatta 120 timmar lärarledd undervisning av veterinär eller djursjuksköterska.

Företagsförlagd med ett års praktik inom smådjurssjukvård och 40 tim lärarledd undervisning av veterinär eller djursjuksköterska.

Examination och behörighet

Examination består av skriftligt och praktiskt prov. Bägge genomförs av veterinär med minst tre års heltidstjänstgöring inom smådjurssjukvård med förekommande narkos. Tjänstgöringen får inte vara äldre än fem år, och måste ha påbörjats för högst tio år sedan. Examinatorer handleds av Inst f Anesteiologi.

Elever med företagsförlagd utbildning examineras tillsammans med skolelever.

Examination finansieras av vederbörande skola, företagselever betalar självkostnadspris. Inst f Anestesiologi får extra anslag för handledning av examinatorer, eller tar ut självkostnadspris av dessa.

Djursjukvårdare får årligen behörighet av veterinär för sina arbetsuppgifter inom läkemedelshantering, tidigast efter viss tids tjänstgöring på samma arbetsplats:

 • Läkemedel utom för sedering och narkotikaklassade läkemedel efter sex månader.     
 • Läkemedel även för sedering och narkotikaklassade läkemedel efter ett års tjänstgöring.
 • Läkemedel även för narkosunderhåll efter 18 månaders tjänstgöring och dokumenterad handledning av veterinär för tio narkospassningar för djurslaget* (narkos med iv/it tillförsel av narkosmedel). Narkosprotokollen förvaras tillsammans med djursjukvårdarens behörighetsbevis. * För övriga djurslag än hund och katt anpassade regler, rådfråga sakkunnig.

Djursjukvårdare som haft viss behörighet och byter arbetsplats får ges samma behörighet efter tre månaders tjänstgöring. Kravet på handledda narskospassningar upprepas på den nya arbetsplatsen.

Ansvarsfördelning       

 • Djursjukvårdare ansvarar för eget arbete inom sin behörighet. Begreppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet” ersätts för djursjukvårdare av ”utbildning och vedertagna rutiner”. 
 • Veterinär ansvarar för sina undersökningar, ordinationer och ingrepp.
 • Verksamhetsledning ansvarar för arbetsledning och fysiska förutsättningar.

Nuvarande djurvårdare nivå 2 och 3 samt djursjuksköterskor efter införande av nya föreskrifter

Djurvårdare nivå 2 och 3 behåller sina nuvarande behörigheter för läkemedelshantering i sex år.

Djurvårdare nivå 2 får möjlighet att bli djursjukvårdare. Då krävs samma examen som för företagsförlagd djursjukvårdarutbildning. Avläggs inte sådan inom sex år mister djurvårdaren sin behörighet.

Djurvårdare nivå 3 får under sex år möjlighet att bli leg djursjuksköterska på övergångsregler liknande dem som användes tidigare. Anordnare av examen ska vara Inst f Anestesiologi. Djurvårdare nivå 3 som inte blir leg djursjuksköterska blir i stället djursjukvårdare.

En kvot av antalet platser på veterinärutbildningen viks för djursjuksköterskor med tre års praktik.

Registrering

Djurvårdare nivå 2 och 3 som önskar förlänga sin behörighet sänder in kopia av sitt kursintyg till Inst f Anestesiologi. Där registreras intygets datum, nivå, elevens namn och personnummer. Djursjukvårdarexamen registreras på samma vis vid Inst f Anestesiologi.

Vad tycker Du? Skriv under namnuppropet eller kontakta Katarina/Angelica om du har synpunkter, tankar, idéer eller feedback.

                                                                            


Katarina Kjeller och Angelica Cederin    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Katarina Kjeller och Angelica Cederin lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...