Förnya tolkningen av Utlänningslagen för offer för människohandel

Vi undertecknade är oroade över hur Migrationsverket, Helsingfors och Högsta förvaltningsdomstolen i Finland tolkar utlänningslagen om offer för människohandel och vem som är i en särskilt utsatt ställning.

Om ett offer för människohandel befinner sig i en särskilt utsatt ställning, kan uppehållstillståndet beviljas som kontinuerligt och oberoende av om förutsättningarna enligt 1 mom. 1 och 2 punkten uppfylls eller inte. (Utlänningslagen 52 a §)

I nuläget sker tolkningen för sällan till offrets och hennes barns fördel. Ibland konstaterar Migrationsverket att de godkänner att kvinnan är ett offer för sexrelaterad människohandel, och även att det är möjligt att hon kommer att falla tillbaka i människohandel. Trots det är Migrationsverket inte beredd att bevilja offret och hennes barn asyl i Finland.

I nuläget anses inte konstaterad posttraumatisk stress, depression eller annan ohälsa orsakad av människohandel vara tillräcklig grund för asyl. Som grund för asyl godkänns inte heller konstaterad risk för återfall i människohandel.

Vi är också bekymrade över att barnens bästa inte tas i tillräkligt beaktande i de fall där offret för människohandel för med sig sådana. Ett offer för människohandel är ofta i en mentalt sårbar ställning på grund av hennes bakgrund. Hon behöver stöd för att kunna ta hand om sina barn så att de kan utvecklas normalt. Särskild hänsyn bör tas till att barn till människohandelsoffer är i fara för att bli en spelbricka i människohandlares händer. Barn kan användas för att utpressa offret på olika sätt. Barn till människohandelsoffer löper också stor risk att själva falla offer för människohandel. Att utvisa barn till offer för människohandel, med de risker det innebär för barnet, kan inte vara i enlighet med barnets bästa.

Vi undertecknade anser att om det finns minsta misstanke om att ett offer för människohandel kan återfalla i människohandel, bör hon anses vara i en sådan särskilt sårbar ställning som avses i Utlänningslagen 52 a §.

Vi undertecknade anser att diagnostiserad psykisk ohälsa är tillräcklig grund för att erkänna att offret är i en särskilt utsatt ställning.

Vi undertecknade anser att barn till människohandelsoffer alltid kan anses vara i en särskilt utsatt ställning.

Vi undertecknade kräver att Migrationsverket, Helsingfors och Högsta förvaltningsdomstolen bör ändra sin linje i hur de tolkar Utlänningslagen 52 a § i enlighet med ovannämnda förslag.


Catarina Mikkonen    Kontakta namninsamlingens skapare