Föräldraprotest mot skolbesparingar!

Föräldraprotest mot besparingar för Stöde skola.

Vi har EN skola här i Stöde med kompetenta lärare som vill mycket och en gemensam vilja i byn att ha en trygg och bra skola för ALLA. Men lärare går på knäna då de är för få och saknar förutsättningar för att göra sitt jobb fullt ut.

Vi ser redan idag stora brister i skolan som det istället skulle behövas MER resurser till:

Behöriga lärare

Resurspersoner för elever med extra behov

Speciallärare 

Rastvärdar

Fortbildning inom npf/språkstörning

Mindre klasser

Bättre ventilation

Sänkt ljudnivå

Bättre studiero

Skolmaten

Ytterligare besparingskrav på skolan leder istället till en dålig arbetsmiljö för såväl elever som lärare. Utan mat i magen orkar eleverna inte med skoldagen. För stora grupper i undermåliga lokaler ger dålig studiero och påverkar eleverna både fysiskt och psykiskt. De missar information, får huvudvärk och kan inte delta fullt ut i undervisningen. Uppsägningar och sjukskrivningar leder till hög personalomsättning och nya vikarier. Arbetsbelastningen ökar för ordinarie personal och barnen får sämre kontinuitet. Vilket i förlängningen ger sämre studieresultat och fler elever som inte når målen - Stöde ligger enligt ST:s lista i botten (på 13:e plats av 15) i betygslistan för Sundsvalls grundskolor. 

För få vuxna inom skolan samt bristande kunskap inom npf/språkstörning leder till att det dröjer innan elever får den hjälp och stöd de behöver. I Sundsvalls Mål- och resursplan 2021-2022 står att målet är att alla ska få gymnasiebehörighet. På Stöde skola har enligt en artikel i ST endast 73% klarat gymnasiebehörigheten. I Landsbygdsprogrammet är målet en attraktiv utbildning med hög klass och befolkningstillväxt på landsbygden. Att ha en bra skola är jätteviktigt för nyinflyttning och för att få familjer att stanna. Om lärarna inte får tillräckliga resurser för att göra ett bra jobb blir det inte en attraktiv arbetsplats och ännu svårare att rekrytera ny personal.

En sämre start i livet kan få följder även i vuxen ålder och hela samhället drabbas indirekt om elever inte får tillräckligt stöd i skolan. Det blir en ond spiral för individer, skolan och samhället. Vi vill istället se en god spiral så att fler elever klarar skolan, känner att de får rätt stöd och lyckas utifrån sina förutsättningar.

Om de föreslagna besparingarna genomförs innebär det att Stöde skola får sämre möjligheter att uppnå målen!


Vårdnadshavare i skolrådet    Kontakta namninsamlingens skapare