Vi kräver en folkomröstning om kärnkraft och urangruvsprojekt

 

 

OBS! Denna petition är samma som finsk petition Ydinvoimakansanäänestys

HUOM! Tämä adressi on sama kuin suomenkielinen Ydinvoimakansanäänestys!

http://www.adressit.com/ydinvoimakansanaanestys


Obs! Petitionen gäller endast personer som är röstberättigade i Finlands riksdagsval!

 

 

I Finland håller man på att bygga ett kärnkraftverk och två kärnkraftverksprojekt, som har principbeslut, väntar på byggnadstillstånd. Det är också på gång tiotals gruvprojekt, vilkas malm innehåller uran.

 

Kärnkraften har omåttligt stora risker.

Det är omöjligt att på förhand gardera sig mot alla hot som kärnkraften för med sig. Också i Finland kan tillgång till kylvatten hindras till exempel genom oljeläckage i samband med haverier eller i Norra Finland på grund av packisar.

Också i normalt bruk medför kärnkraftverk miljöproblem. I Tyskland har omgivningarna kring 16 kärnkraftverk undersökts och det har konstaterats att risken för barn under 5 år att insjukna i leukemi är mer än dubbelt så stor i skyddszonen kring kraftverket (radie på 5 km) än för barn under fem år på andra platser.

http://www.currentconcerns.ch/index.php?id=706

Urangruvorna har förorsakat stor miljöförstörelse och hälsorisker överallt, också i industrialiserade länder såsom Kanada, Australien och Frankrike. Den enda urangruvan i funktion på EU:s område är gruvan i Talvivaara, som har brutit uran, innan man fått lagligt tillstånd. Denna verksamhet har från början skadat miljön.

http://talvivaaraymparisto.nettisivu.org/

Ett särskilt omfattande problem gäller slutförvaringen av det högaktiva avfallet, som är olöst i hela världen. Överallt utom i Finland och Sverige har man också avbrutit slutförvaringsprojekten som outförbara. Principbeslutet för Posivas slutförvaringsplats godkändes i riksdagen utan nämnvärd diskussion, trots negativa expertutlåtanden i frågan.

http://www.sll.fi/tiedotus/lausunnot/liitto/2009/ymparistovaikutusten-arviointiselostukseen-ydinpolttoaineen-loppusijoituslaitoksen-laajennuksesta-posiva-oy

Det föreligger också en risk för att andra EU-länder kräver att få använda slutförvaringsplatserna i Finland för sina egna kärnavfall. I en tysk tidskrift, där saken framförts, har Olkiluoto omnämnts.

http://www.capital.de/politik/100004887.html

 

Vi bör avstå från kärnkraften

Eftersom kärnkraft inte är lönsam ens nationalekonomiskt, inte duger som medel att motverka klimatuppvärmningen, är omåttligt riskfylld, samt helt går att ersätta med förnybar energi, kräver vi en folkomröstning om:

  1. Tillstånd att sätta i gång Olkiluoto 3

  2. Byggnadstillstånd till Fennovoima och TVO

  3. Nya principbeslut till kärnkraft

  4. Brytningen av uran, också där den går i annan malm

  5. Posivas Onkalo-projekts fortsatta verksamhet

 

 

Meri-Lapin ydinverkosto http://www.ydinverkosto.net/

Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan rf http://uraanivoima.com/?p=yhteystiedot

Karsikon puolesta rf http://www.karsikonpuolesta.net/

Pro Hanhikivi rf http://prohkivi.vuodatus.net/

Naiset Rauhan Puolesta http://www.naisetrauhanpuolesta.org/

Naiset Atomivoimaa Vastaan http://www.naisetrauhanpuolesta.org/

Luonto-Liitto http://luontoliitto.fi/

Maan ystävät http://www.maanystavat.fi/

Tekniken i livets tjänst rf http://tep.kaapeli.fi/

Edelleen Ei ydinvoimaa

Fredskämparna i Finland Lapplands distriktsorganisation rf http://laplandpeace.wordpress.com/