Socialarbetare anger inte. Stoppa Tidöavtalets angiverilag.

IMG_9683.png

Regeringen, i samarbete med Sverigedemokraterna, avser att gå vidare med förslaget om en angiverilag som togs fram i Tidöavtalet. Vi som är anställda inom offentlig sektor kan därmed bli skyldiga att ange papperslösa som vi möter i våra arbeten. Förslaget är inte bara inhumant och riskerar att spä på splittringen i samhället, den strider dessutom mot offentligt anställdas uppdrag och den värdegrund det sociala arbetet vilar på.


I socialtjänstlagens portalparagraf (SoL 1:1) fastslås klart och tydligt socialtjänstens mål och uppdrag “Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet”. I socialtjänstlagen görs ingen skillnad på människors legala status för möjligheten att ta del av det sociala skyddsnätet. Nu behöver vi socialarbetare stå upp och ta strid för att denna grundläggande princip även fortsättningsvis ska styra vårt arbete.


Socialarbetarens uppgift är att erbjuda insatser och stöd, inte att bedriva migrationspolitik. Att människor redan nu drar sig för att söka hjälp och vård utifrån det osäkra rättsläget som råder, gör att vi vet att många, både barn och vuxna, lever under mycket svåra omständigheter. Vi socialarbetare ser att situationen skulle än förvärras med den nya angiverilagen, och fler utsatta människor, framför allt barn, skulle riskera att fara mycket illa.


Barnkonventionen blev svensk lag 2020 och i artikel 19 står det att läsa om alla barns absoluta rätt till skydd och stöd - alla barn utan undantag. I praktiken riskerar en angiverilag att bryta mot barnkonventionen, då socialtjänsten och andra verksamheter inom socialt arbete inte längre blir en trygg plats dit familjer vågar vända sig, av rädsla för att anges. Vi räds tanken på hur många fler barn som tvingas leva under svåra förhållanden utan möjlighet till hjälp.


Syftet med en angiverilag sägs vara att bekämpa ett tilltagande skuggsamhälle, men tvärtemot Tidöpartieras avsikt riskerar en angiverilag att ytterligare spä på skuggsamhället då än fler kommer att välja att gå under jorden och avstå mänskliga rättigheter som sjukvård, sociala insatser och utbildning.


Motståndet mot en angiverilag är stort bland civilsamhället, fackförbund, kommunledningar, hjälporganisationer, intresseorganisationer och vårdanställda. Utöver att våra egna fackförbund tydligt tagit ställning går vi socialarbetare nu samman för att kräva att lagförslaget dras tillbaka.


Vi socialarbetare kommer inte att ange våra stödsökande och klienter. Det ingår inte i vårt uppdrag, det strider mot den värdegrund det sociala arbetet vilar på, det går emot socialtjänstlagen och barnkonventionen och det är ett inhumant förslag som kommer att skapa än mer splittring i vårt samhälle.


Vi kräver att lagförslaget om en angiverilag stoppas. Om angiverilagen blir verklighet kommer vi socialarbetare att sätta alla människors rätt till stöd först.

Vi anger inte!


Skriv under!

Dela!

#socialarbetareangerinte


Socialarbetare anger inte    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Socialarbetare anger inte lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...