En enhetlig europeisk ansvarsförsäkring för kärnkraftsreaktorer

Vi, medborgare i den Europeiska Unionen som har undertecknat denna petition, uppmanar
det Europeiska Parlamentet att till den Europeiska Kommissionen framföra att den skall
lägga fram ett förslag som innebär att en ansvarsförsäkring på minst 400 miljarder Euro
tecknas för varje enskild reaktor i den Europeiska Unionen.

Förslaget skall läggas fram som en förordning för att garantera en enhetlig
europeisk atomansvarighetslag!

Mål: Varje enskild reaktor i den Europeiska Unionen skall vara försäkrad för minst 400
miljarder Euro! De som driver kärnkraftrektorer måste inkludera risken för en kärnkraftskatastrof,
men även de risker som är förbundna med reguljär drift (transporter av radioaktivt material,
mellanlagring och slutförvar samt de risker som följer av lågdosstrålning vid normaldrift) i
försäkringen.

Principen att den som förorsakar skador skall ta hela ansvaret måste gälla!

Skador som förorsakats av nukleär verksamhet finns inte med i EU:s miljöansvarighetslagstiftning.
Ägarna till kärnkraftverken ansvarar bara till en mycket liten del för de skador som en
kärnkraftskatastof medför. Dessutom är ansvarsförsäkringarna mycket olika: i Slovakien upp till 50
miljoner Euro, i Frankrike upp till 91 miljoner Euro, i Spanjen 1 400 miljoner Euro och i Tyskland
maximalt 2 500 miljoner Euro för samtliga reaktorer. Olikheterna beror på vilket av de fördrag som
länderna skrivit under (Wien-fördraget, Parisfördraget samt olika tilläggsprotokoll). I en studie som
offentliggjordes i februari 2013 beräknas kostnaderna för en kärnkraftskatatrof i Frankrike till 430
000 miljoner Euro!

Gemensamt för alla atomansvarighetsfördrag är dock: räcker inte försäkringarna till för att täcka
kostnaderna för uppkomna skador och om kraftverksägarna blir insolventa så måste pengarna tas
från det allmänna, d.v.s. betalas med skattemedel. Detta står i strid med principen att den som
förorsakar skador skall ta hela ansvaret. Denna pricip skall gälla även för reaktorägare.


Petra Modée, ordförande Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen    Kontakta namninsamlingens skapare