Bojkott mot Richard Spencer - Nej till spridandet av högerextrem terrorism!

English translation and sources below

spencer14.jpg  

Ett öppet brev till Stockholms Stad, Sveriges befolkning, företag, hotell, restauranger, lokaler, föreningar m.m.

Den 4 november 2017 kommer vit makt-nationalisten Richard Spencer, ordförande för National Policy Institute, till Sverige för att vara huvudtalare på den årliga Identitär Idé konferensen i Stockholm. Konferensen Identitär Idé X anordnas av bl.a Daniel Friberg, nyfascist och affärsmän, Christoffer Dulny, tidigare tjänsteman för Sverigedemokraterna som nu är ordförande för Nordisk Alternativhöger, och Henrik Palmgren, rasistisk mediapersonlighet.

Spencer är en av huvudfigurerna bakom de våldsamma demonstrationerna i Charlottesville, Virginia där 19 personer skadades och en kvinna dog. Spencer är en viktig nyckelfigur i den globala terrorideologin som kallas Alt-right och ligger bakom Unite the right-rörelsen. Han är en djupt engagerad vit makt- och rashygiensförespråkare, och en farlig figur som predikar för våld, hat och föråldrade ideologier som inte har någon plats i moderna samhällen.

I oktober 2014 planerades en liknande konferens i Ungern av vit makt-rörelsen National Policy Institute, där Richard Spencer var inbokad som talare. Efter att Ungerska regeringen stoppat konferensen, hölls det trots förhinder en informell samling i Budapest. På plats gick ungerska polisen in och stoppade samlingen samt arresterade Spencer den 5 oktober och kvarhöll honom fram till den 7 oktober 2014. Efter arresteringen avvisades han och det beslutades om ett inreseförbud på 3 år till alla Schengenländer då Spencer öppet talat för kränkning av etniska och religiösa grupper, vilket strider mot Ungerns lag om yttrandefrihet.

Även i Sverige har vi en Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) där de grundläggande bestämmelserna skriver att varje svensk medborgare har rätt att i ljudradio, television, uppspelningar och offentligt uttrycka sina tankar, åsikter, känslor och att i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. I den här grundlagen är utlänningar i fråga likställda med svenska medborgare. Däremot står det i Brottsbalken (1962:700) 16 kap. 8 § att den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning bör dömas för hets mot folkgrupp och till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Vi vill därför uppmana alla privata och offentliga rum i Stockholm Stad att stänga sina dörrar till hat och terror och säga nej till neonazistisk spridning. Vi uppmanar alla att inte hysa denna hat-konferens inom sina lokaler, vars plats hålls hemlig för icke-gäster. Vi ber även hotell, vandrarhem och privatpersoner runt om i Sverige att ej ge husrum åt Terroristen Richard Spencer. Visa att vi står enade bakom vårt lands valspråk För Sverige - i Tiden och tillsammans säger vi nej till nazism, rasism och andra föråldrade hatidelogier.

Vi som skriver under kommer att bojkotta företag involverade i denna konferens för att visa att vi inte tolererar terrorism i vårt land.

Video på hur det kan se ut när Richard Spencer talar
Fler källor hittar du längst ner i brevet efter den engelska översättningen. 

 

PS. Glöm inte att godkänna din signatur om du uppger din mailadress. Detta görs via ett mail som skickats till antingen din inkorg eller skräppost.

Du vet att din signatur är inskickad när denna gröna ruta dyker upp

Ruta1.png

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

An Open Letter to Stockholm City, the Swedish People, Swedish hotels, restaurants, venue owners, NGOs, and all other public and private actors.

On the 4th of November 2017 white Supremacy Nationalist and Chairman of the National Policy Institute Richard Spencer is coming to Sweden to head the annual Identitarian Idea Conference in Stockholm. The Conference Identitarian Idea X is organized by figures such as Daniel Friberg, neo-fascist businessman, Christoffer Dulny, former civil servant of the Swedish Democrats and now chairman of the Nordic Alt-Right, and Henrik Palmgren, racist media personality.

Spencer is one of the organizers of the violent attacks in Charlottesville, Virginia where 19 people were horrifically injured and one individual lost her life. Spencer is also a lead figure in the global terrorist ideology called the Alt-right and is likewise behind the Unite the Right-movement. He is deeply entrenched within the white supremacy movement as well as an eugenics advocate who actively preaches violence, hatred, and outdated ideologies that have no place in modern societies.

A similar conference where Richard Spencer was invited as a speaker was planned in Hungary by the white supremacy movement National Policy Institute in October 2014. However, despite the Hungarian government efforts to stop the conference an informal gathering in Budapest took place. The Hungarian police went in and stopped the assembly and arrested Spencer on October 5th, retaining him until October 7, 2014. Following the arrest he faced refusal of entry and a 3-year ban on entry to all covered countries by the Schengen agreement, as Spencer had openly spoken for the violation of rights of ethnic and religious groups, which contradicted the Hungarian laws of freedom of expression.

Even in Sweden, we have a Freedom of expressions law (1991: 1469), where the basic rules state that every Swedish citizen is entitled to express his thoughts, opinions, feelings, and otherwise provide information on any subject in radio, television, playbacks and publicly. In this constitution, foreigners in question are equated to Swedish citizens. However, it is written in the penal code (1962:700) 16 chapter 8 that those who in statement or in any other disseminated messages threatens or expresses a disagreement for an ethnic group or any other group of individuals in regards to race, skin color, nationality or ethnic origin, creed or sexual orientation should be convicted of hate speech and be imprisoned for a maximum of two years or if judged as a misdemeanor, fined.

Therefore, we are asking all private and public actors in Stockholm City to help eradicate hatred and terrorism and to actively take a stance against neo-Nazi mobilisation. We ask that no one houses this conference of hatred, whose location will remain unknown for nonparticipants and organisers. We ask all hotels, hostels, and private citizens not to house the terrorist Richard Spencer on their properties. Conducive to our country's motto For Sweden - With the Times we urge you to stand united and say no to nazism, racism, and other ideologies of hatred.

Those who sign will boycott any companies involved in this conference and strongly emphasize that we will not tolerate terrorism in our country.

Video with an example of how it may look when Richard Spencer holds a speech

PS. Do not forget to approve your signature if you have stated your email address. This is done via an email sent to either your inbox or spam box.

Your signature is received when this green box appears

Ruta1.png

 

 


Källor:

Mer om Richard Spencer och hans roll i extremhögern här och här

Yttrande från ungerns regering om stoppet av vitmaktskonferens

Artikel gällande Spencers arrest

Brottsbalken

Grundlag om yttrandefrihet

Bild


Steph S. Hiba A. Jasmina A. Emilia S.    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook