Bevara Nationella Resurscentra i biologi, fysik, kemi och teknik

Till utbildningsminister Jan Björklund

Regeringen vill skapa en skola i världsklass genom att höja lärarnas kompetens och status. Det är bra. Men ett svårlöst problem är att det råder en brist på behöriga lärare i naturvetenskap och teknik.

Dessutom finns ett stort behov av ämnesdidaktiskt stöd till skolorna.

Vi välkomnar därför att ett nytt ämnesdidaktiskt centrum kommer att starta inom kort, men vi blir djupt oroade efter att ha läst Skolverkets information om detta

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/pagaende-insatser

Där antas att befintliga resurscentra inom naturvetenskap och teknik inte kommer att få fortsatt statligt stöd.

Idag ger dessa resurscentra ett konkret och praktiknära stöd till lärare från förskola till gymnasieskola. Vi kan ta del av allt från genomarbetat lektionsmaterial till fortbildningskurser i labbsäkerhet och lärarkurser på CERN. Under lång tid har nätverk byggts upp där lärare kan ta del av varandras erfarenheter, från hur man utnyttjar lekplatser i undervisningen, till hur gymnasiearbetet kan läggas upp.

Lärarna får inspiration på webbplatser och sociala media, genom konferenser, nyhetsbrev  och tidningar som Bi-lagan. Bland annat.

De nationella resurscentra i biologi, kemi, fysik och teknik måste få fortsatt statligt stöd, tills man kan garantera att en annan organisation kan ge bättre ämnesstöd åt lärare i naturvetenskap och teknik.

Nätverket för bevarandet av de Nationella Resurscentra biologi, fysik, kemi och teknik