Bevara Liseberg

Till: Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen

Ärende: Program för Östberga, Diarienummer 2015-08443, Samrådshandling juni/augusti 2017


Jag yrkar på att planen för bygget av ca 325 bostäder längs med Åbyvägen i den norra delen av Liseberg stoppas av nedanstående anledningar:

 

1 Inledning
1.1 Programförslaget 
Kommunen har nyligen presenterat ett förslag där Östberga och Liseberg ska knytas ihop genom att bygga flera 5-våningshus, totalt ca 325 bostäder, längs med Åbyvägen i den norra delen av Liseberg. Alla som bor i Liseberg berörs av förslaget. För att senare ha rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen måste du skriftligen skicka in dina synpunkter senast fredag 25 augusti 2017. Läs mer om programförslaget: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2015-08443

1.2 Konsekvenser i korthet

Förslaget får stora konsekvenser. Förtätningen med flerbostadshus i den smala gröna korridor där boende idag rastar sina hundar och barnen leker kommer förändra stadsbilden dramatiskt, både estetiskt och kulturhistoriskt. Med fler bostäder och boende ökar trafiken och genomfarten i området vilket troligvis påverkar olycksrisk, luftkvalitet och bullernivåer. Infrastrukturen (vägbredd, korsningar, trottoarer, dagvattenledningar etc.) i Liseberg är redan idag hårt belastad och situationen blir än mer ansträngd i och med utbyggnaden av bostäder på Annebodavägen.

Kommunens förslag tar ingen hänsyn till ovan och riskerar att förändra boendemiljön till det sämre i Liseberg

1.3 Skälig tid för granskning
Enligt SFS 2004:606, 6 kap 14§ skall: ”Den myndighet eller kommun som upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt 12§ skall göra den och förslaget till plan eller program tillgängliga för berörda kommuner och myndigheter samt allmänheten. Dessa skall ges skälig tid att yttra sig.”
Kommunen och dess konsulter har i flera månaders tid utarbetat svårgenomträngliga dokument som presenteras i början av juni. Yttranden skall vara inlämnade i slutet av augusti 2017. Med anledning av att folk är lediga under sommaren kan utsatt tid för samråd ej anses som skälig.
Informationsbladet om programförslaget och dess samråd landade i brevlådorna hos Lisebergs villaägare måndagen den 12 juni. Kommunen anordnade öppet hus i Östbergaskolans matsal på kvällen denna dag samt dagen efter, tisdagen den 13 juni. Denna korta tidsframhållning från kommunens sida kan ej anses som skälig.

Tid för samråd bör således förlängas med minst 2 månad så att fler berörda personer hinner uppmärksamma och skicka in synpunkter på förslaget.

Det får också ses som märkligt att kommunen på sin programsidan lägger ut alla bilagor (analyser, programdokument etc.) i högupplöst format. Detta försvårar för allmänheten att ta del av dessa viktiga dokument då det tar väldigt lång tid att ladda ned. Ett bra exempel är programförslaget, se länk ovan, som är på 27 MB. Områdesanalysen ligger på 85 MB. Vänligen formatera om dessa i ett mer nedladdningsvänligt format.

2 Naturmiljön
2.1 Biotopisk korridor
Naturvärdesobjekt 28-34 (se kommunens konsekvensanalys av naturmiljön) har rikt djurliv med bland annat rådjur, räv, hare med flera och är en viktig biotopisk korridor i deras förflyttningar mellan exempelvis Enskede, Årstafältet , Solberga, Sjöängen, Älvsjöskogen och ytterligare söderut. Korridoren har idag en varierande växtlighet med mycket träd och buskar som ger ett naturligt skydd och möjlighet till föda. Det är den enda korridor som djuren har att tillgå och den är väldigt smal. Boende ser ofta djur som rör sig i denna biotopkorridor.

En utbyggnad på föreslagna platser skulle stänga av, eller åtminstone kraftigt försämra, ett rikt djurliv i södra Stockholm. Detta bör kommunen värna då ianspråktagande av naturvärdesobjekt 28-34 skulle innebär stora konsekvenser inom flera av objekten. Ingen utredning av pollinatörer är gjord för Lisebergsdelen.

2.2 Rekreation
Idag används den gröna korridoren flitigt av de boende. Exempelvis är det ett av få ställen där hundägare kan rasta sina hundar. Det är också ett populärt ställe för områdets barn att ströva och leka i.

3 Stadsbilden
Liseberg är ett villaområde från 1920-talet. Stadsbilden skulle förändras drastiskt, såväl estetiskt som kulturhistoriskt, om programförslaget med flera moderna flerbostadshus realiseras.


Den föreslagna höjden på 4-5 våningar riskerar att ta bort eftermiddags- och kvällssol för många av de boende på Lisebergsvägens övre del vilket kommer ge en kraftigt försämrad boendemiljö. En utredning om de planerade bostädernas påverkan på skuggning av närområdet och vilka konsekvenser det får har ej utförts vilket bör göras omgående.


Under byggskedet kommer schakt, byggplank, kranar, lastmaskiner, masstransporter att dominera villalivet och gatuperspektiven på ett påtagligt negativt sätt. Det kommer även att orsaka påtaglig skada på kulturhistorisk och stadsnatur-miljö längs stora delar av den planerade sträckningen utmed Åbyvägen.

4 Dagvatten
Ledningsnätet för dagvatten i Liseberg är redan i dagsläget väldigt hårt belastat, flera markytor inom området drabbas ofta av översvämning vid kraftiga regn. Den dagvattenutredning som Geosigma har utfört påvisar detta och bedömer att det krävs nya ledningar eller ”Alternativt behålls dessa områden som grönområden”. Med andra ord är det direkt olämpligt att gå vidare med byggplanerna innan en fördjupad analys av Lisebergs ledningsnät utförs.

5 Trafik
5.1 Genomfart
Området upplever redan idag en kraftigt ökad genomfartstrafik, både från Åbyvägen och från Huddingevägen, allteftersom Blomsterfondens nybyggda bostadshus vid blir färdigställda. I början av juni 2017 öppnades åter bron över till Västberga industriområde vilket också påverkar genomfartstrafiken. Infrastrukturen m a p vägbredd, korsningar, trottoarer är ej dimensionerade för denna ökning av trafik. Med ökade genomfart ökar också risken för olyckor.


Redan idag är infarten från Åbyvägen en olycksdrabbad 3-vägskorsning vilket inte kommer att bli bättre med ökad trafik, speciellt med tanke på att infarten till det nya området sker från Lisebergsvägen. Korsning Lisebergsvägen/Sylvestergatan kommer troligtvis bli än mer olycksdrabbad då den är skymd redan idag. Med ytterligare en tilltänkt korsning Lisebergsvägen/Fackelvägen är sannolikheten för olyckor överhängande med ökad trafik av gående, cyklister, bilar och bussar.


Jultomtestigen som idag är en smal återvändsgata ska i förslaget bli en genomfartsgata till det nya bostadsområdet. Denna gata är under inga omständigheter dimensionerad för sådan trafik.


Cykelbanan som idag går igenom korridoren är en uppskattad och väl använd sträcka för de som cykelpendlar. Vi har svårt att se att den framtida dragningen skulle kunna erbjuda samma känsla av rymd och kontakt med naturen. I programförslaget ser dagens cykelvägskorsning på Lisebergsvägen ut att försvinna vilket är positivt.

5.2 Parkering
Parkeringsplatser är redan idag ett stort bekymmer i området då det beräknade bil innehavet per hushåll idag ligger mellan 1 – 1.5 bilar. Situationen kommer bli än mer ohållbar när Den föreslagna utbyggnaden ska enligt uppgift förses med 0.53 P-platser/lägenhet. Av detta framgår att parkeringssituationen kommer att bli ohållbar. Det är inte utrett/klarlagt om de 0.53 P-platserna kommer att anläggas under föreslagna byggnader eller om ytterligare område ovan jord kommer att behövas. Var dessa i så fall ska anläggas är inte utrett.

5.3 Buller
Den föreslagna placeringen av byggnader längs den tungt trafikerade Åbyvägen kan knappast ses som bovänlig. Med ökad trafik i området kommer rimligtvis även bullernivåerna att öka.


5.4 Luftkvalité
Många bostadsområden får sämre luftkvalité på grund av ökade utsläpp från byggtrafikens transporter och omledning av annan biltrafik. När bostäderna byggs påverkas luften av kvävedioxid vid sprängning.


6 Slutsats
Jag anser att det är nödvändigt att ompröva bygget av ca 325 bostäder längs med Åbyvägen i den norra delen av Liseberg med anledning av hur stor negativ påverkan detta skulle ha på Liseberg villaområde och de boende. Alternativ plats bör utredas av stadsbyggnadskontoret.

Med vänlig hälsning