Bevara grundutbildningen i Kimitoön kommuns södra delar (Åk 1-9 Dalsbruk) 

”Vi önskar å skärgårdens och den södra delen av kommunens barns vägnar framföra våra hälsningar och tankar till kommunen om deras skolutredning och ber er överväga följderna av skolutredningen och det eventuella avvecklandet av basservice i kommunen. Skolutredningens brister har lett till många frågor och oro för vad detta kan leda till i långa loppet för skärgårdsbarn, fast bosatta i kommunen samt kommunens besöksnäring. Utöver de fast bosatta vill även deltidsboende och kommunens besökare se en levande skärgård med basservice. Skärgården kan bara hållas levande om grundläggande basservice finns. Och vi önskar att kommunen, dess beslutsfattare och tjänstemän inser vidden och sammanhanget av det eventuella avvecklande av skolor i kommunens södra delar har - främst för barn och fast bosatta men i längden också för besöksnäringen i kommunen.” 

Vi har haft lyckan att växa upp i levande skärgårdsbyar. Basservicen har under vår  barndom varit nära till hands och vi har med gott samvete berättat för våra bekanta om  de fina möjligheterna här i Kimitoöns skärgård och aktivt deltagit i kommunens  inflyttningskampanj.  

Dagens utredning om skolornas framtid i vår kommun har dock väckt oro för barnfamiljers  framtid i skärgården. Skolornas framtid diskuteras med argument gällande både elevantal och besparingar i fokus. Dessa argument kan vid första anblick kännas logiska och svåra  att bemöta i dessa hårda tider, och utmaningarna är utan tvekan stora. Skolstängningar är ändå en för lätt och kortsiktig lösning.  

I utredningen med prognoser från den externa konsultfirman undrar vi om de även har  beaktat de intäkter som försvinner om den fasta befolkningen från skärgården flyttar. När  året-runt-invånare tvingas flytta skulle förmodligen den säsongsmässiga och  turismrelaterade verksamheten istället skötas av utomstående icke-bofasta aktörer och  många intäkter skulle försvinna från kommunen. Vi utgår från att man inte endast  beräknar utgifter per enskild elev utan att man ser detta i sitt sammanhang och har i åtanke de inkomster en levande skärgård kan ge kommunen - om man håller kvar  basservicen för kommuninvånare.  

Kommunen påbörjade för ett antal år sedan en inflyttningskampanj och vi frågar oss om  inte strategin borde vara konsekvent med fortsatta satsningar på inflyttning istället för att  dra mattan under unga barnfamiljer som flyttat till en skärgårdskommun med  skärgårdsskola. Förmodligen är det inte heller kostnadseffektivt att satsa på en  inflyttningskampanj för att sedan - till en del - tillintetgöra den.  

Kommunen får skärgårdstillägg tack vare den fastbosatta skärgårdsbefolkningen. Är det då försvarbart att försvåra skolgången för skärgårdsbarnen? Det är viktigt för barnens trygghet och välmående att ha en rimlig skolväg. Även vi och våra familjer har blivit osäkra på vår framtid och våra möjligheter att i längden bo och verka i vår kommun. 

Vi anser att den aktuella utredningen på många plan är bristfällig. Utredningen bör även ta i beaktande att det bor skärgårdsbarn på andra öar än på Hitis och Rosala och att  inflyttning kan ske också till andra öar. Barnen på de andra skärgårdsöarna går alla i Dalsbruks skola åk 1-9. En stängning av skolan skulle medföra orimligt långa skoldagar för dessa barn, som redan i nuläget vissa dagar i veckan överskrider den lagstadgade tiden på 2,5 h skolväg för vissa av lågstadiebarnen. En flytt av högstadiet till Kimito skulle medföra ännu längre dagar för de barn som går i lågstadiet, eftersom turerna med taxibåtar och färjor  troligen skulle justeras. I praktiken skulle tidtabellen  förlängas i båda ändar. Tanken om att skärgårdsbarnens högstadieundervisning skulle ske genom att de deltar via hybridundervisning i Dalsbruks skola åk 1-6 är under all kritik. Barn i denna ålder behöver sociala interaktioner med jämnåriga. Distansundervisning hemifrån är inte bra för barnens hälsa och inte förenligt med barnens bästa. Vi frågar oss också om konsultfirmans förslag ens med beaktande av diskrimineringslagen är lagenligt? 

Vi efterlyser andra lösningar och omorganiseringar istället för skolstängningar. Vi förstår att något måste göras med tanke på att barnantalet sjunker, men å andra sidan har  barnantalet alltid fluktuerat. Vi anser också bland annat att utredningen inte i tillräcklig mån har utforskat möjligheterna kring att förvandla Dalsbruks skola till en skärgårdsskola på samma sätt som skolan i Rosala.  

Nedan listar vi frågor vi önskar kommunen ser närmare på; Finns det möjligheter att nischa Dalsbruks skola åk 1-9? Skolan har ex. erfarenhet av att undervisa barn med specialbehov. Hur skulle det fungera med sammansatta klasser i så många ämnen som möjligt? Kan distansundervisning i klass (inte hybridundervisning) i t.ex. valfria och extra språk vara ett alternativ, som kunde fungera både i Dalsbruks och Kimitos högstadier? Och skulle det finnas möjlighet för några ungdomar från andra skolor ex. Västanfjärd att inleda sin högstadieskolgång vid Dalsbruks skola istället för Kimito? Kunde lärare från lågstadiet och högstadiet undervisa i alla klasser så att eventuellt hela arbetsdagar kunde skapas i respektive skolor och i vilken utsträckning erbjuder man fasta tjänster och konkurrenskraftiga löner för lärare.

Det är väl sist och slutligen en politisk fråga huruvida kommunen vill avveckla södra delen av sin kommun och sin skärgård eller ge den en fortsatt chans att ha fast bosättning. Kan politiker ta ansvar för eventuella skolstängningar - med alla de oåterkalleliga och långsiktiga konsekvenserna - som återigen kan komma att drabba skärgårdsborna och invånarna i kommunens södra delar oproportionerligt stort och i längden även kommunens besöksnäringar. 

Vem annan än en skärgårdskommun kan, borde och ska tro på en levande skärgård året om?  

”Så länge det finns ungar finns det hopp”  

Och med hopp om långsiktiga lösningar,  

Amanda Enberg, Högsåra och Andrea Granroth, Biskopsö


Andrea Granroth och Amanda Enberg    Kontakta namninsamlingens skapare