Upprop: Bevara Espeviks småhuskaraktär

Vi vill gärna se nya, låga fristående småhus byggas där den gamla affären i Espevik står idag. Men vi protesterar å det bestämdaste mot förslaget att bygga stora flerbostadshus i flera våningsplan på tomten. Vi uppmanar Byggnadsnämnden att säga nej till förslaget att tillåta byggande av 6-8 flervåningslägenheter på tomten Årnäs 4:69 (gamla affären) mitt i detta område som domineras av fritidshus och låga fristående permanentbostäder.

 • Förslaget har väckt stark kritik bland boende och fritidshusägare i Espevik. 29 av 30 boende i Espevik som skickade in synpunkter på planförslaget är starkt kritiska.
 • Förslaget att bygga relativt höga flerbostadshus bryter mot översiktsplanen, enligt vilken södra och västra Årnäs ska präglas av låga fristående hus.
 • Förslaget blir prejudicerande, och öppnar upp för fler flerbostadshus på fler tomter framöver, vilket skulle ändra karaktären på halvön i riktning mot mer tätortsbebyggelse.
 • Planförslaget skulle riskera att leda till att dagvatten rinner över till grannfastigheter och översvämmar Espeviksvägen, då allt dagvatten behöver tas omhand på den egna tomten (som dessutom ligger högre än omgivande fastigheter). Området är redan idag svårt drabbat av översvämningar som det är, och fastighetsägaren har oss veterligen inte fått tillåtelse att leda vattnet direkt till det närliggande träsket.
 • Att bygga relativt höga och mycket breda flerbostadshus nära intilliggande fastigheter skulle under stora delar av året lägga grannhusen helt i skugga. Den modellberäknade skuggutredning som är bifogad ärendet stämmer inte med verkligheten. Färska och faktiska mätningar på plats visar att underlaget är felaktigt och djupt missvisande.  

  Vi uppmanar nu Byggnadsnämnden
  -       att i första hand avslå planförslaget och återremittera det till en dialog som på ett mer konstruktivt sätt involverarar berörda fastighetsägare.
  -       att i andra hand endast tillåta lägre byggnader och vrida byggnaderna så att de inte så påtagligt stör omgivande fastigheter. Det finns utrymme på tomten för detta.        

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Daniel Färm lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...