Bevara Bårslövsheds vackra miljö! STOPPA vindkraftsplanerna!

Var med och protestera mot företaget BillyVind AB's planer på att etablera ett eller flera 150m höga vindkraftverk på Bårslövshed (mellan Bårslöv och Ekeby).

BillyVind AB har sökt bygglov och miljötillstånd för att uppföra ett 150m högt vindkraftverk på fastighet Bårslöv 6:4 (Hedåker). (Jämför Turning Torso som mäter 188m).

Vindkraft är en viktig del i en klimatneutral energipolitik men ska absolut aldrig byggas där den förstör värden som uppskattas och tillhör oss alla. Vi som bor på Bårslövshed kommer drabbas hårt och få vår boendemiljö fördärvad om planerna verkställs.

Ansökan från Billyvind avser ett vindkraftverk, men det finns planer på långt fler, det har i media varit tal om upp till 8 st.

I själva verket kan det vara upp till 18 verk i vårt närområde, se kommunens tillägg till översiktsplan med avseende vindkraft antagen 2010. http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_1964/cf_2/FOP_Vindkraft_2010_sbf.PDF (Se område HE13, HE14 och HE15 sid 38-40 + sid 50-51)

 

Det är det första verket vi måste stoppa, annars kommer det att användas som argument för övriga verk. Billyvind fick först avslag på sin bygglovsansökan, de överklagade det beslutet hos länstyrelsen och fick där rätt. Nu skall det upp för ny prövning hos stadsbyggnadsnämnden. http://hd.se/helsingborg/2013/11/11/baklaxa-om-vindkraft-i-barslov/

 

Vi önskar bevara det rofyllda, natursköna, lantliga och ostörda Bårslövhed. Vi vill bevara det artrika fågellivet, fladdermössen och bina. Vi vill bevara den vackra landskapsbilden och de fria vidderna. Vi vill bevara vår unika boendemiljö. Bårslövshed måste skyddas. Det är idag brist på områden i kommunen som inte är störda av motortrafik, industrier, järnväg, vindkraftverk.

 

Några citat och konstigheter ur Billyvinds miljöansökan som vi inte håller med om:

  • I sin ansökan anger Billyvind under punkt 5.5 på sidan 13 att inom 250m radier finns ingen rödlistad fågelart som häckar. Detta är ren desinformation, en sökning i artportalen visar att flera rödlistade fågelarter påträffas om man ökar radien bara till 500 m!
  • I Billyvinds anmälan anges att Naturvårdskonsulent Rune Gerell anlitats för bedömningen av fåglar och fladdermöss och att ”effekterna på populationsnivå….kommer vara försumbara”  detta utlåtande är baserat på ”Analys av flygfoton över området” (se bilaga 5 stycke 3).
  • lokaliseringen av vindkraftverket är i ett område som Helsingborgs kommun bedömt vara lämpligt för vindkraftverk” (Punkt 6 sid 13) Detta är ren desinformation, det ansökta vindkraftverket ligger inom ett område som kommunfullmäktige den 10 juni 2010, pekat ut som mindre lämpligt för vindkraftverk.
  • Antal verk. Ansökan från Billyvind avser ett vindkraftverk. I mail från Billyvind till tjänsteman på miljöförvaltningen den 14 aug 2012 framkommer det att Billyvind har planer för ytterligare två verk i direkt anslutning. Det är uppenbart att BillyVind av taktiska skäl ansöker om lov för ett verk för att sedan det blir godkänt, komma motivera de andra verken med att miljön redan är störd av det första verket.

 

Gör din röst hörd och skrivunder denna namninsamling för bevarandet av Bårslövhed, och mot den planerade vindkraftverksetableringen.

Vi som bor på Bårslövshed har genom vår förening Bårslövsheds Intresseförening  den 2014-01-08 skickat in en skrivelse till ansvariga politiker i Helsingborgs stadsbyggnads- och miljö-nämnd. (se länk)

https://www.dropbox.com/s/se24l907gaqct8s/BevaraB%C3%A5rsl%C3%B6vshed.pdf

Föreningen är en miljömedveten förening och stödjer vindkraft, men endast på väl lämpade platser. Vi är väldigt värna om att bevara vår vackra och ostörda miljö! En etablering av 150m höga vindkraftverk, skulle förstöra så mycket för så många. Summan skulle vara mer miljöfördärvande än miljöfrämjande.

Den Europeiska landskapskonventionen kräver ett starkt inflytande från medborgarnas sida, din åsikt är värdefull.

 

Kontakta oss gärna på barslovshedsintresseforening@gmail.com

 

Nedan karta över 3 verk Billyvind planerar utföra på Bårslövshed. Det är verk nr 1 som Billyvind ansökt bygglov för.

(Den finns även att ladda ned här https://www.dropbox.com/s/gh64itqt9l79ddk/VKV%201%20001.jpg )

http://www.pictures.se/bilder/h89Wz.jpg


Bårslövsheds intresseförening    Kontakta namninsamlingens skapare