Behålla Niklas som rektor på Hällingsjöskolan

Vi är föräldrar till elever på Hällingsjöskolan som med anledning utav den planerade omorganisationen på skolan vill framföra  vår starka oro och uppgivenhet. 

Vi har under de senaste 5 åren fått byta rektor vid hela 4 tillfällen vilket har påverkat både lärare och våra barn negativt, inte minst de elever som är i behov av anpassningar och stöd för sin måluppfyllelse, då rektorn är en central del utav det långsiktiga arbetet med dessa elever. 

Hällingsjöskolan är en liten verksamhet vilket i sig innebär utmaningar men det innebär också att förändringar i personal och organisation märks mycket tydligt och får stor påverkanseffekt.
Vi upplever att varken de tidigare eller de planerade besluten angående ledningsorganisationen på Hällingsjöskolan är fattade utifrån ett långsiktigt perspektiv och inte heller med elevernas måluppfyllelse i första rummet, vilket är skolans och kommunens främsta uppdrag. 

Arbete med elever och måluppfyllelse bygger i hög grad på relationer och samarbete mellan skolan och oss vårdnadshavare, vilket även framgår tydligt som ett utav rektors ansvarsområden i skolverkets läroplan för grundskolan. Vi upplever inte att man tar hänsyn till att detta samarbete utvecklas över tid och bygger på relationer, förtroende och långsiktighet. Vi upplever inte att ert planerade beslut har ett långsiktigt perspektiv vilket är en förutsättning när man arbetar med barn och ungdomar. 

Nuvarande rektor har byggt upp en fungerande organisation där vi som föräldrar äntligen fått förtroende för verksamheten och ser en positiv utveckling hos våra barn. Vi ser också hur personalen nu får möjlighet att utföra det arbete som de är där för att göra. Att riva upp en fungerande organisation är ett beslut som inte ska fattas lättvindigt eller som en kortsiktig lösning på andra problem i kommunen. Att behålla lärare och rektorer är en utmaning i sig, vi föräldrar ser en stor risk att ytterligare personal på Hällingsjöskolan skulle söka sig vidare vid ett ytterligare ett rektorsbyte.  Detta skulle vara förödande samtliga barn på skolan barn då ett intensivt arbete med relationer och förtroende rivs upp.  

Vi ifrågasätter starkt det planerade beslutet att byta ut Niklas Henningsson som rektor för Hällingsjöskolan. Vi anser att beslutet skulle påverka våra barn mycket negativt och vi är chockade över hur lättvindigt detta har hanterats från kommunen sida under de senaste 5 åren! Särskilt i ljuset av att eran nu tilltänkta ersättare är bara året från pension vilket skulle innebära en ytterligare förändring inom kort! Vi anser att beslutet är omotiverat då verksamheten nu äntligen är väl fungerande efter många år av oro samt orimliga, provisoriska och kortsiktiga lösningar. 

Vi önskar behålla Niklas Henningsson som rektor för Hällingsjöskolan för att skapa de bästa förutsättningar för långsiktig måluppfyllelse hos våra barn! 

 

Vårdnadshavare

Hällingsjöskolan

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Anna Lindeberg överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook