Behåll våra arbetstider och en fungerande ambulansverksamhet i hela Sverige!

Behåll våra arbetstider och en fungerande ambulansverksamhet i hela Sverige!

Införs EU direktivet om 11h sammanhängande dygnsvila blir konsekvenserna för ambulanssjukvården omfattande. Vem ska betala för denna enorma utgift? SKR går redan nu med budgetunderskott på 24 miljarder och inga mer pengar kommer från regeringen?

Enligt en av EUs officiella hemsidor går att läsa att det finns möjlighet att frångå EU-direktivet om 11h sammanhängande vila/dygn (artikel 3), exempelvis om arbetet kräver kontinuerlig närvaro, och den anställde arbetar inom ”sjukhus och liknande”.1 Andra inom samhällsviktig verksamhet har sökt dispens hos EU-kommissionen för att kunna fortsätta arbeta 24h pass, men vi inom ambulanssjukvården i Sverige har inte gjort detta (fått göra detta). Trots att vi enligt EU-direktivet2 artikel 17.c.iii ambulans redan ingår i den grupp av samhällsviktig verksamhet som får göra avvikelser från artiklarna 3-6, 8 och 16 och därmed inte behöver följa reglerna om dygnsvila. Att vi inte har någon rast efter sex timmar exempelvis, artikel 4, är det inte någon som anser vara något konstigt alls, detta borde väl också i så fall innebära sanktioner och böter etc.?

Även enligt SKR finns möjlighet till undantag från reglerna om minst 11h vila i de verksamheter som har i uppdrag att skydda liv, hälsa och säkerhet3. Här ingår definitivt ambulanssjukvården. Undantaget kräver dock enligt SKR att det inte går att lösa bemanningen på annat sätt än med 24 h skift.

Så ska ambulanssjukvården behöva bevisa detta genom att ställa ambulanser i Sverige och utsätta medborgare för direkt livsfara, de får dö i sina hjärtinfarkter osv för att bevisa vilka de faktiska konsekvenserna blir, inte bara teoretiskt.

En fungerande ambulanssjukvård i Sverige kräver bemanning alla dagar året runt, en ständigt beredd utryckningsorganisation. Detta ska fungera inte bara i städerna, utan även i glesbygd, landsbygd, på öar, i skärgården och där infrastrukturen brister. I region Kalmar har vi 15 ambulansstationer och 22 ambulanser. Många av dessa ambulanser har långa omloppstider.

Konsekvenserna vid förändrad dygnsvila, med halvdygn eller treskift, blir att skiftbyten dubbleras eller tredubblas. Ambulansen kan befinna sig var som helst i eller utanför Regionen. Detta kommer generera ökad övertid, ökad kostnad för övertid, försämrad möjlighet att planera sin fritid och i slutändan en försämrad arbetsmiljö för oss som arbetar på ambulansen.

Och vem ska täcka de timmar som den som jobbat övertiden behöver för sin dygnsvila? De finns ingen möjlighet att hitta personal med rätt kompetens i närheten av alla de stationer i vår region? Ska man ställa ambulansen då? Ingen kommer när du ringer 112?

Vad händer vid akut sjukdom, vilka som får arbeta extra kommer drastiskt att minska, ett stort behov av vikarier med rätt kör och medicinsk kompetens kommer att behövas och det är svårt att få tag på rätt folk redan idag? Ovan problem blir ännu mer extrema på ytterstationerna.  

Efter juridisk rådgivning framkommer föga förvånansvärt att det inte är lagligt att riskera svenska medborgares liv för att följa ett direktiv. Samtliga invånare i Sverige har rätt till vård, skydd och hälsa och detta ska gå före rädslan för sanktioner ifrån EU. Vidare behöver hänsyn tas till en medlemsstats möjligheter att införliva direktivet. Sverige kan inte införliva direktivet i dess helhet eftersom det kommer påverka responstiden av ambulansen och därav leda till död.

Enligt SOSFS 2009:104 ska varje region upprätta en plan för ambulanssjukvården inom sitt geografiska område. Här ska framgå vilka mål som fastställts, vilka resurser som ska finnas och hur ambulanssjukvården ska vara organiserad. I region Kalmar har vi enligt socialstyrelsen5 som mål att nå 85 % av regionens invånare på prio 1 larm inom 20 minuter. Enligt lag är det alltså våra politikers ansvar att detta följs!  

Vidare kan införandet av detta direktiv även utgöra ett brott mot de mänskliga rättigheterna, där rätten till liv, hälsa och vård äventyras. Direktivet på glesbygd/landsbygd innebär, då ambulanser ställs av för att personalen ska få sin dygnsvila, att invånarna blir utan den vård som säkerhetsställer dessa människors överlevnad och välbefinnande. Folket på glesbygd och landsbygd nekas därmed vård på grund av bristande tillgänglighet, en kränkning av deras rätt till liv och hälsa. Det är regeringens skyldighet att främja dessa rättigheter.  

Tillbaka till Region Kalmar. Regionen behöver anställa 40 nya medarbetare för att klara året runt bemanningen. Varifrån ska dessa tas? Bemanningen motsvarar fem dygnsambulanser, vem ska betala? Stationerna är inte anpassade för fler medarbetare, de flesta stationer behöver byggas om, vem ska betala? Vidare krävs fler personal för ledning, drift av IT, fordon, kommunikation/teknik, utbildningar osv. Vem ska betala? Visserligen kommer vi på ambulansen att få en sänkt lön med minst 5000 i månaden, men det täcker ändå inte upp dessa enorma utgifter.  

Som jag inledningsvis skrev finns många undantag i EU direktiven och möjligheten att fortsätta arbeta dygn finns om Kommunal och Vårdförbundet skriver ett kollektivavtal anpassad efter förutsättningarna i hela Sverige, där medarbetare inom ambulanssjukvården får komma till tals, inte bara de i städerna, vi måste ha en fungerande verksamhet överallt i Sverige. Och detta utan att vi som nu jobbar på ambulansen ska behöva byta jobb för att situationen blir ohållbar. Det finns ingen möjlighet att ha ett fungerande familjeliv för många av oss om detta går igenom.

Vi på ambulansen mår bra idag, arbetsbelastningen är utmärkt. Det finns tid till återhämtning både under arbetspasset och mellan arbetspassen. Jag har aldrig under mina 12 år på ambulansen gått hem efter ett pass och känt mig utmattad. I Sverige är förutsättningarna mycket olika och hänsyn måste tas till detta faktum. Där arbetsbelastningen är för hög arbetar man inte längre 24 h skift för det går inte, men där arbetsbelastningen är låg är det helt omotiverat att ändra något som idag fungerar utmärkt?  

Behåll en fungerande ambulanssjukvård i hela Sverige! Behåll våra arbetstider så som det är idag, fullt fungerande och anpassad efter verksamheten och de krav som ställs på en fungerande ambulanssjukvård!  

Med vänlig hälsning,

Louise Kulmala Välijeesiö Ambulansen Emmaboda, Kalmar.    

Referenser

1  Arbetstid i EU: Vilka miniminormer gäller? - Your Europe (europa.eu)  

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG       EUR-Lex - 32003L0088 - EN - EUR-Lex (europa.eu)  

3 SKR          Dygnsvila | SKR 

Senaste version av SOSFS 2009:10 Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. - Socialstyrelsen  

Bilaga 10. Kartläggning av den prehospitala akutsjukvården (socialstyrelsen.se)

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Louise Kulmala kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...