Behåll 30 på Beckombergavägen i Norra Ängby

Trafiknämnden i Stockholm föreslår att en höjning från 30 kilometer i timmen till 40 på Beckombergavägen som löper genom hela Norra Ängby. Förslaget är nu ute på remiss och många av oss som bor i Norra Ängby har reagerat på förslaget som vi menar skulle leda till en farligare skolväg för våra barn.

Varje dag nyttjas gatan för merparten av de ca 1000 elever som cyklar och går till Nya Elementar och en stor del av eleverna på Norra Ängby skola. Det finns endast ett övergångställe mellan Ängby Torg och Nya Elementar, det ligger 600 meter innan skolan så en stor del av barnen och föräldrarna måste korsa gatan utan övergångställe. Värt att notera är också att det enda övergångsstället är obevakat och utan farthinder och beläget mellan en förskola på Snorreängen och en lekplats på Egilsvägen.

I förslaget står det att läsa följande rörande lämpliga hastigheter för olika gatutyper: ”30 km/h: Gator som ingår i lokalnätet, på huvudgator utanför grundskolor och större idrottsplatser och lekplatser, på gator där det är mycket tätt med entréer (centrummiljöer) och mycket folkliv och målpunkter samt gator som är utformade för 30 km/h.” Beckombergavägen är just en sådan gata som beskrivs som en 30 km/h gata.

Vad vi behöver är fler övergångställe och fartdämpande åtgärder, inte en höjd hastighetsgräns. Det finns stor enighet kring detta i Norra Ängby. Om hastigheterna ökar på Beckombergavägen, kommer även risken för dödlighet och svåra skador vid krock att öka. Som faktaunderlag för detta finns bland annat Trafikverkets rapport "Nya krockvåldskurvor för fotgängares risker vid påkörning av bil". Där står följande att läsa: "Med utgångspunkten att tätorternas trafiksystem ska dimensioneras utifrån oskyddade trafikanters behov blir slutsatsen densamma trots nya samband – att 30 km/tim bör vara den dimensionerande hastigheten på platser och i områden där bilar, fotgängare och cyklister blandas".

Utöver detta skulle en höjd hastighet från 30 till 40 också leda till en sämre miljö på grund av ökat buller, ökade utsläpp av koldioxid och förbrukning av bränsle, enligt Trafikverket.

Vi som skrivit under den här protestlistan vill stoppa planerna på höjd hastighet på Beckombergavägen. Vi kräver en säker skolväg för barnen i området och en bra miljö för alla som bor där.