Befrämja invandrarkvinnors integration och välmående i Vasa

Att integrera invandrare i det Finländska samhället är viktigt eftersom det främjar välfärd. Vasa Stadsförvaltning har förbundit sig att under perioden 2011-2013 arbeta för detta.

Särskilt viktigt är positiv och stödjande verksamhet för invandrarkvinnor. Kvinnor har en nyckelposition i samhället, genom att satsa på stödjande verksamhet kan hon orientera sig i samhället och snabbare nå drömmar och mål inom arbetslivet, studier och genom välbefinnande. Kvinnans välbefinnande är förutsättningen för en god fungerande familj.  Än har kommunen inte förverkligat kontinuerligt stöd för integrering av invandrarkvinnor. I fyra år har sådan verksamhet bedrivits i Vasa med tillfälliga projektmedel via privat finansiering och staten.

Projektet Helmi, som är en mångkulturell träffpunkt för familjer har under de senaste två åren arbetat för invandrarkvinnor i Vasa. De har erbjudit finskaundervisning, grundundervisning i matematik, föreläsningar, gymnastik, dans och andra aktiviteter som varit lätt tillgängliga och kostnadsfria. Utöver den dagliga verksamheten har projektet fungerat som en trygg träffpunkt där kvinnorna fått vänner och stöd av varandra i vardagens små och stora bekymmer. Verksamheten uppfyller tydligt sin funktion genom att stöda och uppmuntra kvinnor till att orientera sig i samhället.

Den främsta projektarbetaren Shahin Malakzadehia har helhjärtat satsat på att stöda dessa kvinnor med hela sin förmåga. Hon har skapat en varm och välkomnande atmosfär och arbetat för att kvinnor skall delta i de erbjudna aktiviteterna. Tack vare hennes fantastiska jobb har kvinnorna inom projektet fått starkt förtroende för henne. Hon fungerar även som tolk och kan genom sin personliga förmåga och optimism samarbeta mellan olika administrativa nivåer till förmån för dessa kvinnors praktiska frågor och ärenden.

I oktober avslutas Helmi projektets statsfinansiering och verksamheten övergår till Vasa Stad från och med november månad 2011. Än så länge finns det ingen ansvarande nivå eller person inom Vasa Stad som tar ansvar för projektet. Den administrativa övergången innebär att Vasa Stad i fortsättningen kommer att ta ansvar för projektets finansiering. Personer inom Vasa Stads sociala sektor i positioner som borde ansvara för projektets fortsatta utveckling har meddelat Shahin att de inte är redo att anställa henne på heltid pga. pengar. Man vill alltså från Vasa Stads sida nedskära budgeten ytterligare för denna verksamhet som hittills bedrivits med minimibudget.

Vad kostar invandrarkvinnors ensamhet, sysslolöshet, arbetslöshet eller depression i längden? Det är bättre att befrämja välmående än betala för illamående. För det största priset av illamående kvinnor i samhället betalas av hennes barn och familj. Om denna situation än skall betraktas enbart från ekonomisk synvinkel är det även klart att kortsiktiga lösningar och nedskärningar blir dyrare.

Det centrala är att erbjuda kontinuitet för detta projekt också i och med den administrativa övergång till kommunalnivå. Konkret betyder detta att erbjuda Shahin Malakzadehia heltidsarbete inom ramen för projektet. Shahin har jobbat för projektets kvinnor helhjärtat utöver hennes reella arbetstid, hon har byggt upp kvinnornas självförtroende och förtroende för samhället och för deras drömmar. Det förtroende som kvinnorna har för Shahin går inte att ersätta.

Vi vädjar till Vasa Stad att ta sitt fulla ansvar i frågan om att främja invandrarkvinnors integrering samt att samvetsgrant fortsätta arbeta för dessa kvinnors välbefinnande på ett ändamåls enligt sätt. Samt att positivt utveckla det arbete som projektet Helmi lagt grunden för. Vi som skrivit under vill även att  Shahin Malakzadehia skall få möjlighet att fortsätta sitt arbete som heltidsanställd via Vasa Stad.

 

Hälsningar, Kia Hissa, volontärarbetare vid projektet Helmi

 

Dear Friends!

Integration of immigrant women into Finnish society is of great importance. Women who come to Finland alone or with their family lack the support of friends and family and social network. The means to survive in a new environment require more than the necessary bureaucracy involved in managing life here. What is required is friends, hope in the future, and joy in everyday life. People need each other. Wellbeing is not something that can merely be accounted for if a person has shelter, food and clothes. The task of Finnish society is to invest in the wellbeing of individuals so they can be an active part of society and help to build it through work, studies or family.

The City Council of Vasa that is the highest administrative organization, has set as a goal for the season of 2011-2013 to work for improving integration of immigrants and promoting welfare. Simply, The City of Vasa has realized the wellbeing of immigrants as an important goal to work for.

Immigrant women are especially to be taken into consideration. If a woman is well oriented in society she can reach her goals education wise and also in terms of employment. She is able to do so through believing in herself and her ability, by the support of other women and trough the support of the society as a whole. The key to a functioning society is to ensure the wellbeing of women. Women have a key role in the home and her being effects the future generation and the immediate wellbeing of her children.

For four years now private and later state funding has provided the means for projects where immigrant women have come together to empower themselves, participate in different leisure and educational activities (Finnish classes, mathematics, dance, lectures on family and culture etc.) most importantly women have found ways to build social networks, support each other and meet new friends. During two years now, the Helmi project in Vasa has provided this opportunity trough state finance. In November 2011 the City of Vasa will take over the project since the state funding ends. Yet the City of Vasa has not appointed a person in charge or given this delicate and important project the attention it deserves.

Shahin Malakzadehia, is Helmis foremost project worker. With her everlasting optimism and strong faith in the women who have participated she has worked whole heartedly for them. Shanin is a strong woman with great spirit and visions for this project. She has been working within the frame of this project for one and a half years now. She supports and activates the women to get excited about their lives and helped them in practical ways to get oriented in the society and learn about their environment in positive ways. She goes to any lengths to support and encourage the participating women and provides an open and welcoming atmosphere that invites more women to join. She is the core of the programs good results and she would very much want to continue her work as the project is handed over to the administration of Vasa City.

Yet, the City of Vasa does not want to offer Shain work at the project because of money. The city wants to draw the budget of this already a minimum financed project to as close as zero euros as possible. Short sighted and greedy decisions will however tear down the confidence that participating women have built for the project and especially the confidence they have invested in Shahin. To let Shahin go means tear down the good work she has done and start all over. That is not sustainable, it is not fair and it is definitely not good. Projects for integration of women, as any other project requires consistency, it requires patience and the appreciation for work that has already been done. Who will build a house by building a wall and tearing it down again?

It is worth the effort and resources to invest in the wellbeing of immigrant women. In order to be an active part of the society, one must feel part of it.

Depression, loneliness, heavy burdens and unemployment, lacking language skills etc. will definitely cost more if we are to look at things from a mere financial view. The reality however is that the heaviest price will be paid by the children of women who do not feel good. So, it is better to prevent loneliness by friendliness, by creating the forum and activities that will contribute to happiness and the place where women can get together and empower each other and support each other’s dreams.

It will not cost much for the city of Vasa to offer Shahin continued work within the frame of this project. It will not even cost much for the city to expand the budget for activities and invest in this project as it falls on their responsibility. By investing in such a way the project will yield good results and benefit the wellbeing of the society on a whole. It will cut down of the expenses that occur when entire families feel bad. As I stated before, women are the core of the family and the core of society.

We who have signed this petition ask for the City of Vasa to take full responsibility for the goals they have set for the season of 2011-2013, specifically the goal set to invest and work for the integration of immigrants into society. The administration should realize and carry the responsibility of the project Helmi that is handed over to them in November. The City of Vasa should continue to provide this project for women and to responsibly manage it. A sustainable future and continuity is needed and for this project it means that the woman behind its current success should remain in her work. Shanin Malakzadehia is to be offered fulltime employment within the frame of the project trough the City of Vasa.

Thank you,

Best regard, Kia Hissa, volounteer worker at Helmi project

(B.A.  Åbo Akademi, student of Social Policy and Conflict Resolution)