Bättre fritidsverksamhet på Vasaskolan!

Till barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Strängnäs kommun

Vi vill ha en bättre fritidsverksamhet på Vasaskolan!

Vi är rädda om våra barn och personalen på fritids. Idag är det alldeles för stora barngrupper och varken barn eller personal mår bra. Personalen kan inte göra ett bra jobb och barnen får inte den stimulans och tillsyn som det har rätt till. Vi vill att våra barn har tillgång till fritidspersonal som trivs på sitt arbete och att våra barn får en bra vistelse.

Enligt 14 kap. 2 § skollagen ska fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

I och med den omorganisation som genomförts har Vasaskolan tagit emot betydligt fler barn än tidigare. Fler barn i skolverksamhet ger också fler barn i fritidsverksamheten. Antalet fritidspedagoger har dock inte ökat i motsvarande mängd som antalet barn. Vi som föräldrar ser och förstår även på våra barn att något måste göras åt den situation som nu är på morgon- och eftermiddagsfritids. Barnen har inte den fritidsverksamhet de har rätt till.

- Enligt 14 kap. 2 § skollagen ska fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Den fritidsverksamhet som nu bedrivs på Vasaskolan har mer karaktär av en förvaring av barn. Fritidspedagogerna är duktiga och vill skapa en stimulerande fritidsvistelse men som det är idag har de inte tid att engagera sig, och i många fall orkar man säkert helt enkelt inte på grund av nuvarande arbetsbelastning. Till exempel har vi förstått att barn som är i behov av stödpersonal under skoltid inte har kvar denna under vistelsen på fritids. Är man då redan underbemannade från början blir alla barn lidande då en ur personalen vissa gånger måste ägna all sin tid till ett eller ett par barn.

Barn- och utbildningsnämnden ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö, 14 kap. 9 § skollagen.

Vi vill uppmana våra ansvariga politiker att besöka Vasaskolans fritids under en dag och se med egna ögon hur verkligheten ser ut.

Vi vill att ansvariga politiker satsar mer på fritids och ser till att det finns mer personal så att en säker och trygg fritidsverksamhet kan bedrivas.

 

//Föräldrarna till barnen på Vasaskolan